Znaki obowiązujące na krytych pływalniach jako system wspomagający bezpieczeństwo i higienę wodnej aktywności rekreacyjno-sportowej = Signs binding at indoor pools as a system supporting the safety and hygiene of water recreational and sport activity

Wioletta Łubkowska, Mirosława Szark-Eckardt, Hanna Żukowska

Abstract


Łubkowska Wioletta, Szark-Eckardt Mirosława, Żukowska Hanna. Znaki obowiązujące na krytych pływalniach jako system wspomagający bezpieczeństwo i higienę wodnej aktywności rekreacyjno-sportowej = Signs binding at indoor pools as a system supporting the safety and hygiene of water recreational and sport activity. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):551-564. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35697

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A551-564

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684761

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Łubkowska Wioletta, Szark-Eckardt Mirosława, Żukowska Hanna. Znaki obowiązujące na krytych pływalniach jako system wspomagający bezpieczeństwo i higienę wodnej aktywności rekreacyjno-sportowej. Quality in Sport. 2015;1(3):7-19. eISSN 2450-3118. http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/QiS/article/view/QUALITY%20IN%20SPORT%201%20%283%29%202015%2C%20s.%207-19

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Wioletta Łubkowska

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński

Mirosława Szark-Eckardt, Hanna Żukowska

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Znaki obowiązujące na krytych pływalniach jako system

wspomagający bezpieczeństwo i higienę wodnej aktywności

rekreacyjno-sportowej

Signs binding at indoor pools as a system supporting the safety and hygiene of

water recreational and sport activity

 

 

 

Streszczenie

                Celem badań było określenie stopnia i charakteru zagrożeń występujących w strefie oznakowania pływalni krytych odnoszących się do wymaganych zasad bezpieczeństwa. Badania przeprowadzono na 29 obiektach, zlokalizowanych na terenie dziesięciu województw. Posłużono się metodą jakościowych badań terenowych oraz metodą badań niereaktywnych. Stwierdzono, iż w ponad połowie badanych pływalni krytych (51,7%) znak zakazu A-8 „skakanie do wody zabronione” miał formę graficzną niezgodną z obowiązującymi przepisami. Znaki informacyjne: C-2 – „niebezpieczna głębokość wody” i C-3 – „nagły uskok” wystąpiły tylko w 27,6% badanych obiektów. W zakresie znaków pozaprawnych – komunikatorów stwierdzono, że nie istnieje ujednolicony sposób przekazywania informacji. Używana symbolika jest bardzo różnorodna, co powoduje chaos w postaci różnych oznakowań. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni krytych należałoby podjąć działania zmierzające do opracowania i wprowadzenia ujednoliconych wzorów oznaczeń, co stanowi konieczny warunek pełnego uczestnictwa we współczesnej kulturze fizycznej.

 

Słowa kluczowe: pływalnia kryta, parki wodne, bezpieczeństwo, higiena, znaki, piktogramy, ratownictwo wodne, WOPR.

 

 

 

Abstract

                The aim of the research was to determine the level and nature of risks occurring in the sign zone of indoor pools relating to required safety rules. The research was conducted at 29 facilities located in ten provinces. The method of qualitative field research was applied. It was found that at more than half of the examined indoor pools (51.7%) the A-8 prohibitory sign “jumping into water is prohibited” had the graphic form that was inconsistent with the binding provisions. The information signs: C-2 – “dangerous depth of water” and C-3 – “sudden drop” occurred only at 27.6% of examined facilities. Within the scope of non-legal signs – communicators it was found that there is no uniform manner of providing information. The symbols used is very diverse which causes chaos in the form of various markings. In order to improve the safety of persons using the indoor pools, activities aiming at developing and introducing uniform models of markings should be undertaken, which constitutes a necessary condition of full participation in modern physical culture.

 

Key words: indoor pool, water parks, safety, hygiene, signs, pictograms, water rescue, WOPR [Volunteer Water Rescue Service].


Keywords


pływalnia kryta, parki wodne, bezpieczeństwo, higiena, znaki, piktogramy, ratownictwo wodne, WOPR, indoor pool, water parks, safety, hygiene, signs, pictograms, water rescue, WOPR [Volunteer Water Rescue Service].

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bielec G., Aktywność fizyczna w środowisku wodnym wobec wybranych celów i funkcji wychowania fizycznego – na przykładzie gimnazjów publicznych, Wydawnictwo Uczelniane AWFiS, Gdańsk 2012.

Fiłon M., Chrobot M., Bezpieczeństwo uczestników zajęć w świetle analizy wypadków na szkolnych pływalniach, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2011, nr 33, s. 76-79.

Konieczny G., Antoniak-Lewandowska K., Oznakowanie pływalni w aspekcie bezpieczeństwa osób z niej korzystających, Sporty Wodne i Ratownictwo, 2007, nr 1, s. 51-55.

Lokalizacja polskich parków wodnych i pływalni z częścią rekreacyjną, http://www.wodneparki.pl/mapka [dostęp: 08.12.2014].

Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Model szacowania ryzyka na przykładzie pływania na wodach otwartych w aspekcie prawdopodobieństwa zdarzenia i szkodliwości, [w:] red. A. Wartecka-Ważyńska, J. Wrzesińska, Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2013, s. 135-144.

Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Zasady bezpiecznego korzystania z pływalni w aspekcie ryzyka zdarzenia i szkodliwości, [w:] red. Z. Dziemianko i W. Stach, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2014, s. 221-233.

Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Eider J. The significance of swimming and corrective exercises in water in the treatment of postural deficits and scoliosis. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2014; 6 (2): 93–101.

Michniewicz I., Michniewicz R., Oddziaływanie najnowszych regulacji prawnych na wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach wodnych, [w:] red. G. Kosiba, Bezpieczeństwo i higiena na krytych pływalniach. Intencje – Działania – Efekty, Wydawnictwo InAltum, Kraków 2013, s. 28-47.

Michniewicz I., Michniewicz R., Ratownictwo wodne. Podstawy edukacji studentów, Wydawnictwo PWSZ, Kalisz 2013.

Mogiła-Lisowska J., Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków – uwarunkowania i styl uczestnictwa, Wydawnictwo AWF w Warszawie, Warszawa 2010.

Parnicki F., Przygotowanie oraz wyposażenie pływalni krytych i kąpielisk województwa lubelskiego w świetle przepisów dotyczących bezpieczeństwa kąpieli, Sporty Wodne i Ratownictwo, 2007, nr 1, s. 102-107.

Parzych K., Gotowski R., Zróżnicowanie przestrzenne i rola parków wodnych w rekreacji czynnej Polaków, Journal of Health Sciences, 2013, nr 3 (14), s. 372-382.

Rószkiewicz M., Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych, Wydawnictwo PWN i PZWL, Warszawa 2014.

Rypniewski J. J., Audyt bezpieczeństwa pływalni jako istotny element eliminacji zagrożeń i właściwej organizacji pracy służby ratowniczej. Dwadzieścia lat doświadczeń, [w:] red. G. Kosiba, Bezpieczeństwo i higiena na krytych pływalniach. Intencje – Działania – Efekty, Wydawnictwo InAltum, Kraków 2013, s. 91-114.

Siwiński W., Tauber R. D., Metodologia badań naukowych, Wydawnictwo WSHiG w Poznaniu, Poznań 2006.

Świętochowska E., Polacy nie potrafią pływać. I dobrze im z tym, Newsweek, 2011 http://polska.newsweek.pl/polacy-nie-potrafia-plywac--i-dobrze-im-z-tym,65491,1,1.html [dostęp: 10.12.2014].

Wiesner W., Zarzycki P., Grobelny J., Wybrane problemy badawcze edukacji dla bezpieczeństwa w rekreacji i turystyce szkolnej, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2011, nr 33, s. 104-109.

WOPR. Statystyka 2004-2012. Kąpieliska i pływalnie, http://www.wopr.pl/index.php?option=com_docman&Itemid=226 [dostęp:10.01.2015].

Zatoń K., Kwaśna A., Wartości rekreacyjne jako aspekt aktywności ruchowej w wodzie, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2011, nr 34, s. 176-180.

Dokumenty

Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa, styczeń 2007 r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012, poz. 261).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)