Imprezy biegowe w Polsce – fenomen, nowy typ kibica, wpływ na postawy wobec aktywności fizycznej = Running Events in Poland - a phenomenon, a new type of fan, the impact on attitudes toward physical activity

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

Abstract


Poczta Joanna, Malchrowicz-Mośko Ewa. Imprezy biegowe w Polsce – fenomen, nowy typ kibica, wpływ na postawy wobec aktywności fizycznej = Running Events in Poland - a phenomenon, a new type of fan, the impact on attitudes toward physical activity. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):450-464. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35669

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A450-464

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684629

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 15.12.2015. Accepted: 23.12.2015.

Imprezy biegowe w Polsce – fenomen, nowy typ kibica, wpływ na postawy wobec aktywności fizycznej

Running Events in Poland - a phenomenon, a new type of fan, the impact on attitudes toward physical activity

 

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

 

Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki

Wydział Turystyki i Rekreacji

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 

Department of Cultural Foundations of Tourism

Tourism and Recreation Faculty

University School of Physical Education in Poznan

 

 

Streszczenie

Celem artykułu jest wykazanie, że wielkie wydarzenia biegowe takie jak maratony czy półmaratony zyskują coraz większą popularność zarówno pośród czynnych jak i biernych uczestników (kibiców) oraz określenie typu kibica imprez biegowych w Polsce. Badania przeprowadzone podczas 6. Poznań Półmaratonu oraz analiza danych wtórnych wykazały wzrastające zainteresowanie Polaków bieganiem oraz umożliwiły określenie nowego społeczno-demograficznego profilu kibica imprez biegowych.

 

Słowa kluczowe: bieganie, kibice, turystyka sportowa.

 

Abstract

The main goal of this article is to prove that Polish cross-country events, such as marathons and half marathons are becoming increasingly popular among both active and passive participants (fans) and to determine the type of fan running events in Poland. Studies conducted during the 6th Poznan Half Marathon and analysis of secondary data have shown increasing interest of running by the Poles and noted the new profile fan running events.

 

Keywords: running, fans, sports tourism.


Keywords


bieganie, kibice, turystyka sportowa, running, fans, sport tourism.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Burski J., Przemiany zjawiska kibicowania we współczesnym świecie, [w:] Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.), Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Poznań 2011.

Godlewski P., Turystyka eventowa kibiców sportowych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Turystyka jako rytuał, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Hadzik A., Tomik R., Ryśnik J., Międzynarodowe widowisko sportowe jako przykład produktu turystyki sportowej, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa – społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Hadzik A., Tomik R., Turystyka sportowa w dokumentach strategicznych sportu i turystyki, „Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 401-412.

Hadzik A., Turystyka wielkich wydarzeń sportowych w dobie globalizacji, „Gospodarka turystyczna w XXI wieku” – Zeszyty Naukowe nr 19, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2010.

http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/1,105609,6539729,O_co_biega_kobietom.html

http://www.magazynbieganie.pl/bieganie-meski-sport/

http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_1_kozak.pdf.

Kazimierczak M., Malchrowicz-Mośko E.: Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe. Folia Turistica 28/2013, 69-76.

Kowalska J., Ultras – chuligani czy kibice?, [w:] J. Kosiewicz (red.), Społeczne i kulturowe wartości sportu, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2007.

Kozak M.W. Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata?, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(39)/2010, s. 49.

Leszczyńska A., Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków, Acta Universitatis Lodziensis, FOLIA SOCIOLOGICA 45, 2013, ss. 180-189.

Niemczyk A., Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.

Nowak P. www.wszystkoobieganiu.com.pl [dostęp 24.08.2014].

Poczta J. Wpływ Biegowych wydarzeń sportowych na promocję zdrowia i aktywności fizycznej i rozwój turystyki w regionie, Wyd. AWF Kraków, Monografie nr 28, Kraków 2015, ss. 349-350.

Poczta J. Wpływ turystyki sportowej na promocję aktywności fizycznej i kształtowanie prozdrowotnych postaw jej uczestników, W: Turystyka sportowa -społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, Kazimierczak M. (red.) Wyd. AWF Poznań, 2015, Seria: Monografie nr 441, ss. 221-230.

Roberts Ch., Sport and Adventure Tourism, [w:] P. Robinson, S. Heitmann, P. Dicke (red.), Research Themes for Tourism, Wydawnictwo CABI, Oxfordshire-Cambridge 2011, ss. 146-156.

Ross D., Developing Sports Tourism, National Laboratory for Tourism, University of Illinois, 2001 (Chapter: What are the characteristics of sport tourists?).

Sahaj T., Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)