Szkolne możliwości dodatkowego rozwoju ucznia - na przykładzie sprawności układu oddechowego = School additional opportunities for development of the student - based of the example of the respiratory system efficiency

Małgorzata Pujszo, Ewelina Drumińska, Sylwia Wilczyńska, Magdalena Zając, Robert Stępniak

Abstract


Pujszo Małgorzata, Drumińska Ewelina,Wilczyńska Sylwia, Zając Magdalena,Stępniak Robert. Szkolne możliwości dodatkowego rozwoju ucznia - na przykładzie sprawności układu oddechowego = School additional opportunities for development of the student - based of the example of the respiratory system efficiency. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):424-433. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35570

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A424-433

http://pbn.nauka.gov.pl/works/683243

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 15.12.2015. Accepted: 17.12.2015.

 

Szkolne możliwości dodatkowego rozwoju ucznia - na przykładzie sprawności układu oddechowego

School additional opportunities for development of the student - based of the example of the respiratory system efficiency

 

Pujszo Małgorzata1, Drumińska Ewelina1,Wilczyńska Sylwia1, Zając Magdalena2,Stępniak Robert3

 

1 Sekcja Kultury Fizycznej, Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bydgoszcz, Polska

2 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

3 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

 

 

Słowa kluczowe: uczniowie, sportowcy, rozwój, układ oddechowy.

Keywords: students, athletes, development, respiratory system.

 

 

Streszczenie

 

Prezentowane badania obejmujące młodzież szkolną w wieku 12-17 lat dotyczyły sprawności układu oddechowego osób trenujących dodatkowo wybraną dyscypliną sportową w porównaniu z osobami nie trenującymi żadnej formy rekreacji fizycznej. Autorzy próbowali również określić zmiany w układzie oddechowym w funkcji wieku metrykalnego. Wyniki badań wskazują na szybszy i pełniejszy rozwój układu oddechowego u młodocianych sportowców.

 

Abstract

 

The present study involving school children aged 12-17 concerned  the efficiency of the respiratory system of  people which additionally practicing the different  sports discipline. Results were compared to results of people which not training any form of physical recreation. The authors also tried to determine changes in the respiratory system as a function of chronological age. The results indicate a faster and more complete development of the respiratory system of juvenile athletes.


Keywords


uczniowie, sportowcy, rozwój, układ oddechowy, students, athletes, development, respiratory system.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Atabek, H. C. (2015). Farkli spor branşlarinda antrenman yapan 15-17 yaş öğrencilerin bazi solunum fonksiyonlarinin ve biyomotorik özelliklerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1): 1-16.

Brzezińska, A. I., Rycielska, L. (2009). Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. W: Monografia Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Red: A Zembrzuska, Wyd. TEO Wrocław, 19-30.

Chabros, E., Charzewska, J., Rogalska-Niedźwiedź, M., Wajszczyk, B., Chwojnowska, Z., Fabiszewska, J. (2008). Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Probl Hig Epidemiol, 89(1), 58-61.

Ehteshami-Afshar, A., Asadian, A., Zahmatkesh, M. M. (2002). Exercise-induced bronchospasm in soccer players. Tanaffos, 1(2), 35-39.

Erceg, M., Jelaska, I., Maleš, B. (2011). Ventilation characteristics of young soccer players. Homo Sporticus, 13(2):7-11.

Górecki, A, Kiwerski, J., Kowalski, I. M., Marczyński, W., Nowotny, J., Rybicka, M., Szelachowska-Kluza, W. (2009). Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania--rekomendacje ekspertów. Polish Annals of Medicine/Rocznik Medyczny, 16(1), 168-177.

Knapik, A., Saulicz, E., Plinta, R., Miętkiewicz-Ciepły, E. (2005). Wpływ systematycznej aktywności ruchowej na sprawność funkcjonalną kręgosłupa - na podstawie trójpłaszczyznowego pomiaru zakresu gibkości. Ann Acad Med Silesien, 59(6), 476-480.

Kubusiak-Słonina, A., Grzegorczyk, J., Mazur, A. (2012). Ocena sprawności i aktywności fizycznej dzieci szkolnych z nadmierną i prawidłową masą ciała. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, ,8(1), 16-23.

Kupisiewicz, C. (2005) Podstawy dydaktyki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, W-wa. 24.

Lee, W. D., Kim, M. Y., Kim, J. (2014). Analysis of pulmonary function in Korean youth soccer players for sports health science. Toxicology and Environmental Health Sciences, 6(3), 199-202.

Ligman, O., Stankiewicz, B., Dix, B., Zukow, W. (2013). The impact of training on the development of the somatic characteristics of 13-15 years-paddlers. Wpływ treningu na rozwój cech somatycznych 13-15 letnich wioślarzy. Journal of Health Sciences, 3(6), 213-230.

Madejski, E., Węglarz, J., (2007). Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków.

Mehrotra, P. K., Varma, N., Tiwari, S., Kumar, P. (1998). Pulmonary functions in Indian sportsmen playing different sports. Indian journal of physiology and pharmacology, 42, 412-416.

Michałowska, D. (2008) Edukacja prozdrowotna - podejścia, modele, metody. Przegląd Terapeutyczny Uniwersytetu A. Mickiewicza, 4:11-13.

Muszkieta, R., Klimczyk, M., Żukow, W., Napierała, M., Prystupa, E. (2012). Wybrane zagadnienia dydaktyki wychowania fizycznego, sportu i turystyki, Wyd: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji, Poznań-Warszawa. 109-111.

Mucha, P., Napierała, M., Pezala, M., Zukow, W. (2014). Stan cech somatycznych i zdolności motorycznych 14-letnich piłkarzy z gimnazjum im. Polskich Noblistów

w Więcborku. Journal of Health Sciences, 4(15):11-19.

Praca zbiorowa (2002). Biała Księga Komisji Europejskiej „Nowe Impulsy dla Młodzieży” Wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji / Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu, Biuro ds. Młodzieży W-wa, 1-82.

Przybylski, G., Pujszo, R., Pyskir, M., Pyskir, J., Bannach, M. (2010). Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators. In: Physical activity in disease prevention and health promotion. Biała Podlaska (1): 61-70.

Przybylski, G., Pyskir, M., Pujszo, R., Pyskir, J., Bannach, M., Gadzińska, A. (2011a). Analysis of the environmental risk factors on the asthma control in patients with bronchial asthma. Societal and cultural behaviors conditioning wellness. Wyd. Medical University Lublin, (1): 221-230.

Przybylski, G., Pyskir, M., Pujszo, R., Pyskir, J., Bannach, M. (2011b). Wybrane wskaźniki spirometryczne młodych osób palących tytoń – badania pilotażowe. Przegląd Lekarski,;68(10): 730-733.

Pujszo, M., Drumińska, E., Wilczyńska, S., Stępniak, R., Pabianek, Ł. (2014). Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów spirometrycznych. Badania pilotażowe = The recreational student profile based on chosen spirometric measurements. The pilot studies. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences, 4(13):257-265.

Pujszo, R., Przybylski, G., Pyskir, M., Bannach, M. (2011). Spirometric parameters of judo training and inactive young men – measured compared to predicted values as one of wellness indicators. [In]: Wellness in different phases of life.: Medical University Lublin, 1:145-155.

Pujszo, R., Przybylski, G., Pujszo, M., Sądej, A. (2015) Recreational judo training, singing in the choir, or hip-hop dancing – the alternative opportunities to develop the human respiratory system. The pilot study, Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 15(3):8-21.

Sidiropoulou, M., Tsimaras, V., Fotiadou, E., Aggelopoulou-Sakadami, N. (2005). Exercised-induced asthma in soccer players ages from 8 to 13 years. Pneumologie (Stuttgart, Germany), 59(4), 238-243.

Skocz, M., Postawa, K., Prokopowicz, M. (2009). Czym jest polityka młodzieżowa.1-23.

[avaiable]:www.dolnyslask.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)