Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006

Janusz Mikołajczyk, Krzysztof Byzdra, Mirosław Piątek, Maria Kamrowska-Nowak, Robert Stępniak

Abstract


Mikołajczyk Janusz, Byzdra Krzysztof, Piątek Mirosław, Kamrowska-Nowak Maria, Stępniak Robert. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):386-408. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35514

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A386-408

http://pbn.nauka.gov.pl/works/682823

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 15.12.2015. Accepted: 17.12.2015.

 

Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006

Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006

 

Janusz Mikołajczyk, Krzysztof Byzdra, Mirosław Piątek, Maria Kamrowska-Nowak

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Robert Stępniak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: skok lekkoatletyczny, mężczyźni, Halowe Mistrzostwa Świata.

Keywords: athletics jump, men, Indoor World Cup.

 

Abstrakt

Jedną z pochodnych współzawodnictwa sportowego jest wynik sportowy. Zajmuje In istotne miejsce wśród wielu mierników oceny wytrenowania organizmu człowieka, mówi o skuteczności, czy tez o jej braku stosowanych metod treningowych, świadczy o poziomie danej dyscypliny czy konkurencji. Jest podstawową metodą określania postępu w wymiernych dyscyplinach sportowych jaką niewadliwie jest lekka atletyka. Wyniki sportowe w konkurencjach wymiernych uzyskuje się na ogół w warunkach ściśle określonych przepisami i regulaminami zawodów. Posiadają one wszystkie cechy doskonałego pomiaru. Jest to bardzo dobry materiał badawczy.

Tak więc przy analizie rozwoju wyników sportowych trzeba oprzeć się przede wszystkim na metodach statystycznych i matematycznych przy równoczesnym wykorzystaniu dużej ilości materiałów statystycznych i informacji poza statystycznych oraz szerokiej analizie przedmiotowej

Prowadząc badania nad rozwojem wyników lekkoatletycznych można uzyskać szereg ważnych dla teoretyków i praktyków celów:

- można poznać jak przebiegał rozwój wyników lekkoatletycznych na przestrzeni pewnego okresu historycznego, można na bieżąco śledzić zmiany, jakie zachodzą w światowej i polskiej lekkiej atletyce, można oceniać poszczególne sezony, imprezy, regiony, kluby itp.

- opracowanie teorii rozwoju wyników lekkoatletycznych pozwoli stawiać prognozy ich rozwoju w przyszłości - na podstawie badań nad rozwojem wyników lekkoatletycznych można wyciągnąć szereg wniosków, dotyczących rozwoju całego sportu, a co najmniej niektórych dyscyplin sportowych, jako że wiodąca rola lekkiej atletyki w sporcie jest bezsporna. (Skowroński, J.1968)

Cel pracy

Określenie tendencje kształtowanie się wyników w skokach lekkoatletycznych mężczyzn uzyskanych podczas Halowych Mistrzostw Świata w latach 1995-2006.

Porównanie wyników w analizowanych konkurencjach.

Wskazanie tendencji zmian.

Biorąc pod uwagę tendencje rozwojowe wyników z wielu dyscyplinach założono progresje wyników również w skokach lekkoatletycznych na Halowych Mistrzostwach Świata ma przestrzeni ostatnich lat.

Materiał pracy i metody badawcze

W analizie uwzględnione zostały wyniki uzyskane na Halowych Mistrzostwach Świata począwszy od mistrzostw w 1985r. Paryżu, poprzez kolejne rozgrywające się w 1987r. Indianapolis, 1989r. Budapeszcie, 1991r. Sevilli, 1993r. Toronto, 1995r. Barcelonie, 1997r. Paryżu, 2001r. Maebeashi, 2003r. Birmingham, 2004r. Budapeszcie i kończących materiał badawczy w 2006r w Moskwie.

                        Metoda zastosowana w niniejszej pracy to analiza dokumentów. Podstawa opracowania są dane opublikowane w czasopiśmie Lekkoatletyka (1985-1995) i miesięczniku Lekkoatleta (1997-2006) oraz dane opublikowane na stronach internetowych:

International Assiocistion of Athletics Federations (IAAF) oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA).

                        Materiał ten poddano analizie statystyczno-matematycznej. Obrana metoda opracowana została dla tego typu prac i opiera się na obliczeniu :

- średniej arytmetycznej (x)

- różnicy między porównanymi średnimi (D)

Przedstawiona analiza obejmuje kształtowanie się:

 • indywidualnych wyników złotych medalistów
 • średnich wyników medalistów
 • średnich wyników finalistów

Materiał faktograficzny został przedstawiony w postaci tabel i wykresów.

Zgodnie z założonym celem pracy w części teoretycznej przedstawiony został cel, określenia tendencje kształtowanie się wyników, porównanie wyników w analizowanych konkurencjach oraz wskazanie tendencji zmian

W części praktycznej pracy na podstawie konkretnych danych porównane zostały konkurencje skoków lekkoatletycznych w latach 1985-2006. Jeżeli chodzi o najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników w badanym okresie to:

W skoku w dal

 • najlepszy wynik uzyskał Ivan Pedrosso 8.62m.  w Maebashi w 1999 roku
 • tendencja wzrostowa trwała do 1999r. potem obserwujemy spadek

   W skoku wzwyż

 • Najlepszy uzyskał Javie Sotomayor 2.41m. w Toronto w 1993 roku
 • Tendencja była wzrostowa do 1993r  potem obserwujemy spadek wyników

             W trójskoku

 • najlepszy wynik uzyskał Christian Olsson 17.83m.  w Budapeszcie w 2004 roku
 • tendencja zmienna do 1997r , od 1999r. wzrost tendencji wyników

             W skoku o tyczce

 •  najlepszy wynik uzyskał Siergiej Bubka 6.00m w Sewilli w 1991 roku a wyrównał jego wyczyn Jean Galfioni w Maebashi w 1999 roku.
 • Tendencja zwyżkowa do 1999r , potem obserwujemy spadek wyników

Wszystkie konkurencje odznaczały się dużymi zmianami tendencji wyników co zaobserwować można na wcześniejszy wykresach.

Zauważyć wiec można iż w konkurencjach  skoku w dal, skoku wzwyż oraz skoku o tyczce kształtowała się tendencja wzrostowa wyników do roku 1999 po którym to roku obserwujemy spadek tejże tendencji. Natomiast jeżeli chodzi o trójskok to mamy tutaj zupełne przeciwieństwo, Do roku 1999 tendencja wyników nie odznacza się wzrostem lecz spadkiem, natomiast już na kolejnych mistrzostwach obserwujemy nagły wzrost tendencji wyników tej dyscypliny.

 

Abstract

One of derivatives is the result of athletic competition sports. In occupies an important place among the many criteria of the assessment of fitness of the human body, says about the effectiveness, or are about her lack of training methods, testifies to the level of the discipline and competition. It is the primary method of determining measurable progress sports niewadliwie what is athletics. Sport results in measurable events is generally achieved under strictly defined rules and regulations of the competition. They have all the qualities of a perfect measurement. It is a very good study material.

Thus, when analyzing the development of athletic performance have to rely primarily on statistical and mathematical methods while using a large amount of statistical material and information beyond statistics and extensive analysis of the present

Conducting research on the development of track and field results can be achieved a number of important theorists and practitioners objectives:

- You know what the developments in athletic performance over a certain period of history, you can keep track of the changes taking place in the global and Polish athletics, you can assess the various seasons, events, regions, clubs, etc.

- Develop a theory of the development of track and field results will put an estimate of their development in the future - based on the results of research into the development of track and field can draw a number of conclusions regarding the development of the whole sport, and at least some of the sports, as the leading role of athletics in the sport is indisputable. (Skowronski, J.1968)

Aim

- Identify trends shaping results in jumping track and field men obtained during the Indoor World Championships in 1995-2006.

-Compare Analyzed the results of the competitions.

-Indicate trends.

Given the trends of results from many disciplines founded progressions also results in jumping track and field at the Indoor World Cup has over the past years.

Material working and test methods

The analysis included are the results for Indoor World Cup championship starting in 1985. Paris, through a subsequent set in 1987. Indianapolis, 1989. Budapest, 1991. Sevilla, 1993. Toronto, 1995. Barcelona, 1997. Paris, 2001. Maebeashi, 2003. Birmingham, 2004. Budapest and ending the research material in 2006 in Moscow.

The method used in this study is an analysis of documents. Basis of the study data published in the journal Athletics (1985-1995) and monthly Athlete (1997-2006) and the data published on the website:

International Assiocistion of Athletics Federations (IAAF) and the Polish Athletics Association (PZLA).

This material was analyzed by statistical and mathematical. The chosen method has been developed for this type of work and is based on the calculation:

- The arithmetic mean (x)

- The difference between the compared average (D)

The analysis includes the formation of:

• individual gold medalists results

• mean scores medalists

• mean scores finalists

Factual material was presented in the form of tables and graphs.

According to the stated objective of the work in the theoretical part was presented target, identify trends shaping of the results, comparison of the results of the analyzed events and an indication of trends

In the practical work based on concrete data were compared jumping track and field competitions in the years 1985-2006. When it comes to the best results obtained by competitors during the period include:

In the long jump

• the best result was achieved by Ivan Pedrosso 8.62m. Maebashi in 1999

• upward trend continued until 1999. then we observed a decline

   In the high jump

• Best Java Sotomayor received 2.41m. in Toronto in 1993

• The trend was upward until 1993, then we observed a decline in results

             In the triple jump

• the best result was achieved by Christian Olsson 17.83m. in Budapest in 2004

• trend variable to 1997, since 1999. growth trends in results

             In the pole vault

• the best result was achieved by Sergei Bubka 6.00mw Seville in 1991 and equaled his feat Jean Galfioni in Maebashi in 1999.

• The upward trend until 1999, then observed a decline in results

All the competitions were characterized by large changes in trends in the results which can be observed on earlier charts.

So be noted that competing in the long jump, high jump and pole vault shaped upward trend in results for 1999, after which he observed a decline of that trend. However, as regards the triple jump we have here the exact opposite, to the 1999 trend results are not characterized by an increase but a decrease, while already on another championship observe a sudden increase in the trend of results of the discipline.


Keywords


skok lekkoatletyczny, mężczyźni, Halowe Mistrzostwa Świata, athletics jump, men, Indoor World Cup.

Full Text:

PDF (Polski)

References


• Bora P. 1997r. ”Skok wzwyż” Warszawa.

• Drozdowski Z. 1974r. „Wstęp do teorii wyniku sportowego” Monografie podręczniki, skrypt WSWF Poznań.

• Borka Z. Tomasza G. 2007 „ Lekkoatletyka Podręcznik dla studentów, nauczycieli i trenerów” Cześć trzecia skoki, rzuty i wieloboje Katowice.

• Lekkoatletyka 1985/4.

• Lekkoatletyka 1989/4.

• Lekkoatletyka 1991/4.

• Lekkoatletyka 1993/4.

• Lekkoatletyka 1995/4.

• Lekkoatleta 1997.

• Lekkoatleta 1999.

• Lekkoatleta 2001.

• Lekkoatleta 2003.

• Lekkoatleta 2004.

• Lekkoatleta 2006.

• www.iaaf.com

• www.leichtathletic.de

• www.pzla.pl


Refbacks

 • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)