Poziom wybranych zdolności motorycznych a komponentów składu ciała u dzieci trenujących piłkę nożną = The level of the selected motor skills and components of body composition in children football training

Krzysztof Byzdra, Oskar Jacyno, Janusz Mikołajczyk, Mirosław Piątek, Maria Kamrowska-Nowak, Robert Stępniak

Abstract


Byzdra Krzysztof, Jacyno Oskar, Mikołajczyk Janusz, Piątek Mirosław, Kamrowska-Nowak Maria, Stępniak Robert. Poziom wybranych zdolności motorycznych a komponentów składu ciała u dzieci trenujących piłkę nożną = The level of the selected motor skills and components of body composition in children football training. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):345-376. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35503

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A345-376

http://pbn.nauka.gov.pl/works/682661

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 15.12.2015. Accepted: 17.12.2015.

 

POZIOM WYBRANYCH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH A KOMPONENTÓW SKŁADU CIAŁA U DZIECI TRENUJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

THE LEVEL OF THE SELECTED MOTOR SKILLS AND COMPONENTS OF BODY COMPOSITION IN CHILDREN FOOTBALL TRAINING

 

Krzysztof Byzdra, Oskar Jacyno, Janusz Mikołajczyk, Mirosław Piątek, Maria Kamrowska-Nowak

AWFiS Gdańsk

 

Robert Stępniak

UKW Bydgoszcz

 

Słowa kluczowe: zdolności motoryczne, skład ciała, dzieci, piłka nożna.

Keywords: motor skills, body composition, children, football.

 

Streszczenie

                W pracy znajdują się cztery rozdziały teoretyczne. Pierwszy z nich podaje definicje motoryczności i podział zdolności motorycznych. Drugi mówi o sposobach pomiaru trzech głównych zdolności – siły, szybkości i wytrzymałości. Trzeci zawiera opis komponentów składu ciała oraz sposób ich pomiaru za pomocą aparatury firmy TANITA. Czwarty rozdział to opis rozwoju motorycznego i somatycznego dzieci i młodzieży szkolnej oraz momentów szczególnie ważnych dla rozwoju poszczególnych cech motorycznych.

                Celem pracy była ocena podstawowych wskaźników antropometrycznych (wzrost, masa ciała, BMI) dzieci trenujących piłkę nożną, na tle ogółu populacji dzieci w tym samym wieku oraz wyszukanie zależności między jakością składu ciała (ilość tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, wody) a poziomem wydolności (wyrażonej w VO2max) i siłą mięśni nóg (wyrażoną w wysokości wyskoku oraz mocy).

                Badanie korelacji między wartościami komponentów składu ciała, a wynikami testów motorycznych wykazało że nie wszystkie zależności są istotne statystycznie, jednak wskazało te, w których zależność może być przedmiotem kolejnych analiz.

 

Abstract

In the work, there are four theoretical chapters. The first of these gives the definitions of the motority and the distribution of motor skills. The second talks about how to measure three major abilities – strength, speed and endurance. The third contains a description of the components of body composition and the way in which they use measurement apparatus company TANITA. The fourth chapter is a description of the development of the child and the school children and youth physical and especially moments that are important for the development of individual characteristics.

The aim of the work was to assess core anthropometric indicators (height, weight, BMI) children who regularly train in football, against the background of the general population of children of the same age and find the relationship between the quality of body composition (body fat, lean body mass, water) and capacity (expressed in VO2max) and the strength of the leg muscles (in the height of the jump, and power).

Study of the correlation between the values of the components of body composition and motor test results performed.


Keywords


zdolności motoryczne, skład ciała, dzieci, piłka nożna, motor skills, body composition, children, football.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Barański A., 1969. Próba klasyfikacji nominalnych definicji zmian motoryczności człowieka”. Wychowanie Fizyczne i Sport. Tom XIII. Warszawa.

Bielecki A., 2007. Zdolności siłowe.

Blume D.D., 1981. Identyfikacja umiejętności koordynacji i możliwości ich rozwoju w procesie szkolenia.

Chromiński Z., 1976. Metodyka sportu dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Sport i Turystyka. Warszawa.

Demel M., Skład A., 1986. Teoria wychowania fizycznego. PWN, Warszawa.

Denisiuk L., Milicerowa H., 1969. Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” PZWS Warszawa.

Fortuna M., 2008. Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej tlenowej i beztlenowej. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Górski J., 2001. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.

Jakubczyk M., 2006. Motoryczność dzieci.

Jaskólski A., 2006., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław.

Kozłowski S., Nazar K., 2006. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL Warszawa.

Migasiewicz J., 2006. Wybrane przejawy sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 7–18 lat na tle ich rozwoju morfologicznego. AWF Wrocław.

Osiński W., 2003. Antropomotoryka. AWF Poznań.

Perczyńska I., 2005. Testy i mierniki służące do badania sprawności fizycznej uczniów.

Przewęda R., 1966. Rozwój somatyczny i motoryczny. PZWS Warszawa.

Raczek J., 1993. Koncepcja strukturalizacji i klasyfikacji motoryczności człowieka. (W:) Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania, (red.) W. Osiński. Monografie nr 310, AWF w Poznaniu.

Sozański H., 1999. Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa.

Szczęsna-Kaczmarek A., Suchanowski A., Jastrzębski Z., Ziemann E., Laskowski R., Grzywacz T., 2009. Fizjologia człowieka. Zagadnienia wybrane. AWFiS Gdańsk.

Szczęsna-Kaczmarek A., Suchanowski A., Jastrzębski Z., Ziemann E., Grzywacz T., Łuszczyk M., Kujach S., Laskowski R., 2010. Fizjoologia wysiłku. Materiały do ćwiczeń dla studentów AWFiS w Gdańsku.

Szopa J., 1989. Nowa koncepcja klasyfikacji i struktury motoryczności człowieka. Warszawa.

Szopa J., Mleczko E., Żak S., 1996. Podstawy antropomotoryki. Warszawa, Kraków.

Żołądź J., 2003. Co warunkuje siłę moc i wytrzymałość mięśni szkieletowych człowieka? AWF Kraków.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)