Struktura makrocyklu treningowego w biegu na 100 m przez płotki = The structure of the training macrocycle in the 100 m hurdles

Maria Kamrowska-Nowak, Krzysztof Byzdra, Robert Stępniak

Abstract


Kamrowska-Nowak Maria, Byzdra Krzysztof, Stępniak Robert. Struktura makrocyklu treningowego w biegu na 100 m przez płotki = The structure of the training macrocycle in the 100 m hurdles. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):333-344. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35485

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A333-344

http://pbn.nauka.gov.pl/works/682446

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 15.12.2015. Accepted: 17.12.2015.

 

Struktura makrocyklu treningowego w biegu na 100 m przez płotki

The structure of the training macrocycle in the 100 m hurdles

 

Maria Kamrowska-Nowak, Krzysztof Byzdra

AWFiS Gdańsk, Zakład LA

Robert Stępniak

UKW w Bydgoszczy, IKF

 

Streszczenie

Celem badań była analiza struktury czasowej oraz charakterystyka obciążeń treningowych płotkarki w rocznym cyklu, zrealizowanych przez zawodniczkę specjalizującą się w biegu na 100 m przez płotki. Materiał badawczy stanowiła dokumentacja szkolenia
i obciążeń  treningowych zawodniczki S.G., mistrzyni Polski juniorek z 1999 r. oraz młodzieżowej mistrzyni Polski z 2000 r. Zebrany materiał dotyczący obciążeń treningowych skatalogowano według klasycznego podziału ćwiczeń ze względu na cechy motoryczne.

Przygotowania treningowe do cyklu 1999/2000 trwały 336 dni. Zrealizowano 367 jednostek treningowych. W przygotowaniu siłowym największe obciążenie miało charakter ukierunkowany o przewadze półprzysiadów oraz podskoków i wyskoków z półprzysiadu. Siła o charakterze wszechstronnym miała mniejszy wymiar. Największe obciążenie pracą siłową miało miejsce od marca do czerwca. W okresie przygotowania ogólnego (listopad, grudzień, styczeń) dominowała wytrzymałość tempowa krótka (odcinki 150 -300m), a następnie wytrzymałość szybkościowa, która ma wpływ na utrzymanie rytmu płotkowego od 7 do 10 płotka. Szybkość techniczna realizowana była od listopada do września, a najwięcej zrealizowano w miesiącach marcu i kwietniu.

 

Słowa kluczowe: lekkoatletyka, kobieta, bieg na 100 m przez płotki.

Summary

            The objective of the research was to analyze  time structure and characteristics of training loads of the hurdler specializing in 100m hurdles realized in the annual training cycle. Training records and training loads  of S.G. , the junior champion of Poland  in 1999 and the youth champion of Poland in 2000, constituted research material. Material concerning training loads was catalogued according to classical division of exercises on account of motor features.

            Preparations for the training cycle 1999/2000 lasted 336 days, and 367 training units were carried out. In weight preparation the greatest load was task oriented with a predominance of half knee bends, jumps and a jump from half knee bands. Strength of versatile nature had minor dimension. The greatest loads of weight training took place between March and June. During general preparation (November, December, and January) a short pace endurance dominated (segments 150-300 m), and was followed by speed endurance; the latter having influence on keeping rhythm from 7 to 10 hurdles. Technical speed was realized between November and September and the greatest number  of tasks was carried out in March and April.

 

Keywords: athletics, woman, women's 100 m hurdles.


Keywords


lekkoatletyka, kobieta, bieg na 100 m przez płotki, athletics, woman, women's 100 m hurdles.

Full Text:

PDF (Polski)

References


. Barszowski P, Kosendiak J. Podstawy treningu sportowego w triatlonie. Warszawa 1999, COS.

. Kosendiak J., Naglak F.Projekt cyklu treningowego dla sprintera (juniora) specjalizującego się w biegu na 110m przez płotki. [W]: Ermakov S. (red.) Pedagogika, psichologija ta medio-biologicni problemi fizicnogo vichovannja i sportu: naukova monografija, nr 1. Charkivska derzawna akademija dizajnu i miestectv. Charkiv 2006.

. Sozański H., Zaporożanow W. Kierowanie jako czynnik optymalizacji treningu. Warszawa 1993. RCMSzKFiS.

. Ważny Z. Metodologiczne problemy trafności oceny wpływu obciążeń treningowych na osiągnięcia sportowe. „Sport Wyczynowy” 1999, 7-8.

. Iskra J. Środki treningowe płotkarzy na 110m. „Lekkoatletyka,” 1989: 8; 15-18.

. Naglak Z. Trening sportowy – teoria i praktyka. Wrocław, 1979. PWN.

. Matwiejew L. P. Struktura treningu sportowego (I). Budowa dużych cykli treningowych. „Sport Wyczynowy” 1979, 12.

. Matwiejew L. P. Struktura treningu sportowego (II). Budowa małych i średnich cykli treningowych. „Sport Wyczynowy” 1980, 1.

. Bompa T. O. Theory and Methodology of Training. Human Kinetics, Champaign, 1999.

. Sozański H. (red). Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999, COS.

. Nowak S., Kamrowska-Nowak M. Bieg na 100 m przez płotki. Technika – metodyka - trening. AWFiS Gdańsk, 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)