BUDOWA I FUNKCJONOWANIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄWELNIE Z UWZGLEDNIENIEM JEJ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

Zygmunt Babiński, Paulina Kluza, Alicja Ewa Tychoniec

Abstract


Babiński Zygmunt, Kluza Paulina, Tychoniec Alicja. Budowa i funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków w wąwelnie z uwzglednieniem jej wpływu na środowisko = Construction and functioning of the municipal wastewater treatment facility in wąwelno including its impact on the environment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):308-316. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35459

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A308-316

http://pbn.nauka.gov.pl/works/682133

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 25.11.2015. Accepted: 16.12.2015.

 

BUDOWA I FUNKCJONOWANIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄWELNIE Z UWZGLEDNIENIEM JEJ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

 

CONSTRUCTION AND FUNCTIONING OF THE MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT FACILITY IN WĄWELNO INCLUDING ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT

 

Zygmunt Babiński, Paulina Kluza, Alicja Tychoniec

IG, WKFZIT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Abstrakt

 

Celem artykułu jest szczegółowa analiza budowy i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Wąwelnie przeprowadzona na podstawie stosowanej dokumentacji i literatury. Uwzględnione zostało w tym aspekcie oddziaływanie na środowisko wodne. W artykule przedstawiono analizę przykładowych stężeń wybranych wskaźników zawartych w oczyszczonych ściekach oraz poruszono problem unieszkodliwienia osadów ściekowych z uwzględnieniem możliwości przeznaczenia tego osadu na cele przemysłowe.

 

Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, budowa oczyszczalni ścieków, ścieki, rodzaje ścieków, osad ściekowy, wpływ na środowisko, gospodarka ściekowa.

 

Abstract

 

The purpose of this article is a detailed analysis of construction and functioning of the municipal waste treatment facility in Wąwelno conducted on the basis of appropriate documentation and literature. Impact on aquatic environment and water quality was included in this analysis. The article presents example concentration of chosen indicators in treated sewage as well as addresses the issue of sludge disposal and the possibility of its reuse for industrial purposes.

 

Key words: sewage treatment facility, sewage treatment facility construction, sewage, types of sewage, sewage sludge, environmental impact, wastewater management.


Keywords


oczyszczalnia ścieków, budowa oczyszczalni ścieków, ścieki, rodzaje ścieków, osad ściekowy, wpływ na środowisko, gospodarka ściekowa.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Anielak A. M., 2002, Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2001, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, SGGW, Warszawa.

Cebula J., Górka P., Barbusiński K., Kościelniak H. Księżyk-Sikora A., 2003, Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska, Politechnika Śląska, Gliwice.

Dymaczewski Z. i in. (red), 1997, Poradnik eksploratora oczyszczalni ścieków, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań.

Hartmann L., 1999, Biologiczne oczyszczalnie ścieków, Wyd. Instalator Polski, Warszawa.

Wierzbicki T. L., 1996, Fizyko-chemiczne oznaczenia wybranych zanieczyszczeń w wodzie i ściekach, ATR, Bydgoszcz.

Materiał źródłowy z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie, 2011.

Operator wodno-prawny, 2002, Urząd Gminy Sośno – Oczyszczalnia ścieków w Wąwelnie, Bydgoszcz.

Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami gminy Sośno. Aktualizacja na lata 2008–2011 z perspektywą na lata 2012–2015

www.sosno.ug.gov.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)