Zachowania i preferencje turystyczne uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku = Tourist behavior and preferences of pupils of Kornel Makuszyński Primary School in Więcbork

Zbigniew Podgórski, Agnieszka Mierzejewska, Alicja Ewa Tychoniec

Abstract


Podgórski Zbigniew, Mierzejewska Agnieszka, Tychoniec Alicja. Zachowania i preferencje turystyczne uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku = Tourist behavior and preferences of pupils of Kornel Makuszyński Primary School in Więcbork. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):253-261. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35404

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A253-261

http://pbn.nauka.gov.pl/works/681233

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 25.11.2015. Accepted: 14.12.2015.

 

ZACHOWANIA I PREFERENCJE TURYSTYCZNE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WIĘCBORKU

TOURIST BEHAVIOR AND PREFERENCES OF PUPILS OF KORNEL MAKUSZYŃSKI PRIMARY SCHOOL IN WIĘCBORK

 

Zbigniew Podgórski, Agnieszka Mierzejewska, Alicja Tychoniec

IG, WKFZIT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie, roli, wpływu turystyki i krajoznawstwa w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci. W artykule podkreślono rolę edukacji regionalnej jako ważnego elementu w procesie kształcenia dzieci i młodzieży. Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku. Badanie miało na celu wskazanie, jaka jest rola i znaczenie turystyki w rozwoju dzieci i jakie preferencje turystyczne mają tak młode osoby.

 

Słowa kluczowe: preferencje, zachowania, turystyka, krajoznawstwo, czas wolny, rekreacja, edukacja szkolna.

 

Abstract

This article aims to show the impact of tourism and sightseeing in the education and upbringing of children. The article highlights the role of regional education as an important element in the education of children and youth. The article presents the results of a survey conducted among students Kornel Makuszyński Primary School in Więcbork. The survey was designed to identify what the role and importance of tourism in the development of children is and what travel preferences such young people have.

 

Key words: preferences, behavior, tourism, sightseeing, leisure, recreation, school education.


Keywords


preferencje, zachowania, turystyka, krajoznawstwo, czas wolny, rekreacja, edukacja szkolna, preferences, behavior, tourism, sightseeing, leisure, recreation, school education.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Barłowski E.,1993, Wychowanie w tradycji regionu, „News. Nowości Oświaty”, nr 12

Bednarek S., (red), 1999, Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław

Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań

Boczukowa B., 2000, Edukacja regionalna (w:) „Nowa Szkoła”, nr 3

Bombol M., 2008, Czas wolny, jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., 2001, Czas wolny czasem konsumpcji, PWN, Warszawa

Czajkowski K., 1979, Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Dąbrowski A. (red. nauk.), 2006, Zarys teorii rekreacji ruchowej, AWF, Warszawa

Denek K., 2000, W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań

Denek K., 1981, Nauczyciele kraju ojczystego, „Nowa Szkoła” nr 10

Drogosz M., 2009, Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych: poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej, Wolters Kluwer Polska,Warszawa

Gaworecki W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa

Domachowski R., 1997, Geografia społeczno-ekonomiczna, Wydawnictwo Oświata, Warszawa

Grabowska D., 1995, Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa

Gałkowski J., 1993, Czas wolny, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, „Pax”, Warszawa

Hadzik A., Turystyka uzdrowiskowa – teoretyczne ujęcie problemu (w:) Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 10, http://www.wzieu.pl/zn/488/ZN_488.pdf [04.09.2015]

Janowski I., 2002, Wycieczki szkolne, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce

Kamiński A., 1995, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków

Kamiński A., 1975, Funkcje pedagogiki społecznej: praca socjalna i kulturalna, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa

Kardasiewicz J., Turystyka medyczna w praktyce, http://www.equilibriumht.com/news/pdf/PiB09Kordasiewicz.pdf [03.09.15 ]

Kornak A.S., 1997, Marketing usług turystycznych, AE, Wrocław

KornakA.S.,1981, Ekonomika turystyki, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Łaciak Ł., 2011, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku, Instytut Turystyki Sp. z o.o., Warszawa

Łebecka G, Mańska L.,1998, Innowacyjna propozycja kształcenia regionalnego w nauczaniu wczesnoszkolnym „Życie Szkoły”, nr 10

Łobożewicz T., (red.), 1985, Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Mazur Z., Wawruch K., 1998, Nauczyciele wobec przeszłości Ziem Zachodnich i Północnych, „Zeszyty Instytutu Zachodniego”, nr 9

Marciszewska B., 2002, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa”, nr 3

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa

Niezgoda A., 1999, Wpływ walorów kulturowych na motywację podróży określonych segmentów rynku turystycznego, „Zeszyty Naukowe”, nr1, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Okoń W., 1992, Słownik pedagogiczny, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa

Petrykowski P., 1997,O edukacji regionalnej (w:) „Wychowanie na co Dzień”, nr. 7–8

Pomykało W., 1993, Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja „Innowacja”, Warszawa

Przecławski K., 1997, Czas wolny dzieci i młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red.

Przecławski K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków

Rusiecka A., 2003, Rola rodziny w kształtowaniu wartości kulturalnych dziecka: (w teorii i praktyce pedagogicznej), Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk

Toti G., 1999, Czas wolny, KiW, Warszawa

Wartecka-Ważyńska A., 2007, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)