Dimensions of aging and their influence on physical activity = Wymiary starzenia i ich wpływ na aktywność fizyczną

M. Podhorecka, J. Główczewska, N. Ciesielska, D. Gębka, R. Sokołowski, A. Szymańska, D. Jagielski, W. Zukow

Abstract


Podhorecka M., Główczewska J., Ciesielska N., Gębka D., Sokołowski R., Szymańska A., Jagielski D., Zukow W. Dimensions of aging and their influence on physical activity = Wymiary starzenia i ich wpływ na aktywność fizyczną. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):230-239. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35365

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A230-239

http://pbn.nauka.gov.pl/works/680050

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

                                           The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 25.11.2015. Accepted: 14.12.2015.

 

Dimensions of aging and their influence on physical activity

Wymiary starzenia i ich wpływ na aktywność fizyczną

 

M. Podhorecka1, J. Główczewska1, N. Ciesielska1, D. Gębka1, R. Sokołowski2, A. Szymańska1, D. Jagielski1, W. Zukow3

 

1Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum UMK, Toruń, Bydgoszcz, Polska/ Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department of Geriatrics, Poland

2Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii , Collegium Medicum UMK, Toruń,Bydgoszcz, Polska/ Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department of Hygiene and Epidemiology, Poland

3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska/ Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

 

Abstract

Old age is a common and a universal phenomenon. It is difficult to define the beginning of the process of aging and entering the period of late adulthood. As time passes, the symptoms of aging become more and more visible. The work presents three dimensions of aging: biological, psychological and social. It demonstrates their influence on physical activity. It shows  barriers the elderly people need to overcome or the situations they might be in. It also shows physical activity as one of the main components of the activation process of the elderly.

Key words: elderly, physical activity, aging.


Keywords


elderly, physical activity, aging.

Full Text:

PDF

References


J. Trempała, L. Zając-Lamparska, Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe, Przeg. Psych. 2007, TOM 50, Nr 4, 447-462.

T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Podręcznik dla lekarzy i studentów, Gdańsk, 2007.

Straś – Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, (w:) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Harwas–Napierała B., Trempała J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

M. Karasek, Aspekty medyczne starzenia się człowieka, Łódź 2008.

M. Początek, Podstawy gerontologii i geriatrii, Przewodnik dydaktyczny dla studentów, Wyd. 2, Piła, 2008.

Krzymiński S., Geriatria i psychogeriatria. Zagadnienia ogólne, (w:) Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, (red.) Krzymiński S., Warszawa, PZWL.

A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J. A. Żołądź, Fizjologia starzenia się- profilaktyka i rehabilitacja, Wyd. I, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012.

A. Rosłowki, Wybrane zagadnienia z geriatrii, AWF, Wrocław 2001.

K. Galus, Geriatria- wybrane zagadnienia, Urban&Partner, Wrocław 2007.

M. Początek, Podstawy gerontologii i geriatrii, Przewodnik dydaktyczny dla studentów, Wyd. 2, Piła, 2008.

Dzięgielewska M., Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości, W: Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2000.

Cendrowski Z., Przewodzić innymi, Agencja Promo – Lider, Warszawa 1997.

Drabik J., Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka, Wyd. AWF Gdańsk, 1997

E. Kozak-Szkopek, K. Galus, Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku, ,,Gerontologia Polska” 2009, tom 17, nr 2, s. 84.

Budzińska K., Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych, „Gerontologia Polska” 2005, tom 13, nr 1.

Gębka D., Kędziora-Kornatowska K., Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku, Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 256-259.

Greczner T., Jak dbać o kondycję? Rola aktywności fizycznej w wieku 50+, Wyd. DOPS, Wrocław 2009.

Guszkowska M., Kozdroń A., Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku, Geront. Pol. 2009, tom 17, nr 2, 71–78.

E. Kozak-Szkopek, K. Galus, Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku, ,,Geront. Pol. 2009, tom 17, nr 2, s. 84.

J. E. Kiwerski przy współpr. K. Włodarczyk, Fizjoterapia ogólna, PZWL, Warszawa 2012.

A. Rosłowski, Ruch przedłuża młodość, PZWL, Warszawa 2001.

Borzucka D., Z. Rektor, Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez ludzi starszych, ,, ANN UMCS” Lublin 2005.

Drabik J., Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, Wyd. AWF Gdańsk, 1995.

Kaczmarczyk M., Trafiałek E., Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, Gerontologia Polska 2007, tom 15, nr 4.

J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Cz. II, AWF, Gdańsk 1996.

Eberhard A., Wpływ wysiłków fizycznych na układ odpornościowy ludzi starszych, ,,Medicina Sportiva” 2004.

Kostka T., Kostka J., Trening zdrowotny osób starszych, Wyd. PZWL, Warszawa 2011.

Kozak-Szkopek E., Galus K., Wpływ rehabilitacji ruchowej na stan układu oddechowego kobiet w podeszłym wieku, Geront. Pol. 2010, tom 18, nr 4.

Makowiec-Dąbrowska T., Wpływ aktywności fizycznej w pracy i życiu codziennym na układ krążenia, Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 3, 130–138.

Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A. M., Fizjoterapia w geriatrii, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Parnicka U. 2007. Aktywność ruchowa komponentem zdrowego stylu życia ludzi starszych. W: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, red W. Śladkowski. „Annales”. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowska, Akademia Medyczna. Lublin, nr 6, s. 28 – 31.

A.M. Borowicz, Fizjoterapia w geriatrii, Wyd. I, PZWL, Warszawa 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)