Charakterystyka stratyfikacji termicznej i chemicznej wód jeziora Ostrowite (PNBT) w roku 2015 = Features of the thermal and chemical stratification of the Ostrowite Lake water in the year 2015

Piotr Gierszewski, Karol Miler, Michał Kaszubski

Abstract


Gierszewski Piotr, Miler Karol, Kaszubski Michał. Charakterystyka stratyfikacji termicznej i chemicznej wód jeziora Ostrowite (PNBT) w roku 2015 = Features of the thermal and chemical stratification of the Ostrowite Lake water in the year 2015. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):217-229. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35354

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A217-229

http://pbn.nauka.gov.pl/works/679838

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 25.11.2015. Accepted: 14.12.2015.

 

Charakterystyka stratyfikacji termicznej i chemicznej wód jeziora Ostrowite (PNBT)

w roku 2015

Features of the thermal and chemical stratification of the Ostrowite Lake water

in the year 2015

 

Piotr Gierszewski1, Karol Miler1, Michał Kaszubski2

 

1. Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem zróżnicowania stratyfikacji termicznej i chemicznej wód w wieloakwenowym jeziorze Ostrowite położnym na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Na podstawie pomiarów temperatury, koncentracji tlenu rozpuszczonego w wodzie i wartości przewodnictwa elektrolitycznego wody w okresie wiosennej cyrkulacji i letniej stagnacji wykazano różny charakter stratyfikacji wód w poszczególnych akwenach jeziora. Określono, że największym indywidualizmem pod tym względem charakteryzowała się wschodnia rynna jeziora. Ze względu na wielkość oraz cechy morfometryczne ta część jeziora wykazywała mniejszą dynamikę wód.

 

Słowa kluczowe: jezioro dymiktyczne, stratyfikacja wód, zróżnicowanie temperatury wody, koncentracja tlenu, przewodnictwo elektrolityczne, jezioro Ostrowite.

 

Abstract

The paper presents the problem of the diversity of thermal and chemical stratification in the multi-pools Ostrowite Lake, situated on the area of the National Park "Tucholskie Forests". Based on measurements of temperature, dissolved oxygen concentration in water and the electrolytic conductivity of water conducted during spring turnover and summer stagnation of water, the diversity of water stratification in various pools of the lake has been shown. The greatest individuality due to the course of stratification, was occurred in the western channel of the lake. Taking into account the size and morphometric parameters, this part of the lake revealed a lower dynamic of water.

 

Key words: dimictic lake, water stratification, water temperature diversity, oxygen concentration, electrolytic conductance, Ostrowite Lake.


Keywords


jezioro dymiktyczne; stratyfikacja wód; zróżnicowanie temperatury wody; koncentracja tlenu; przewodnictwo elektrolityczne; jezioro Ostrowite.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Choiński A., Marszelewski W., Skowron R., 2012. Indywidualizm jezior Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na tle jezior w narodowych parkach polskich. Stud. Limnol. Telmatol., 6, 1, 19–26.

Dojlido, J., 1980. Instrumentalne badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa

Jańczak J., Maślanka W., 2006. Cases of occurrence of secondary metalimnia in some lakes of the Ełk Lakeland. Limnological Review, 6, 123-128.

Kajak Z., 1998. Hydrobiologia-limnologia: ekosystemy wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lampert W., Sommer U., 1996. Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa.

Marszelewski W., Błoniarz W., Pestka J., 2006. Seasonal changes in the concentrations of dissolved oxygen in the lakes of the “Bory Tucholskie” National Park. Limnological Review, 6, 193-200.

Maślanka W., 2009. Atypical summer vertical diversity of physical-chemical properties of lake waters. Limnological Review, 9, 2-3, 91-96.

Sigee D. C., 2005. Freshwater Microbiology Biodiversity and Dynamic Interactions of Microorganisms in the Aquatic Environment. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.

Skowron R., Piasecki A., 2014. Water temperature and its diversity in the deepest lakes of the Tuchola Forest and the Kashubian and Brodnickie Lakelands. Bulletin of Geography – Physical Geography Series, 7, 105–119.

Wetzel R.G., 2001. Limnology. Lake and River Ecosystems. Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo.

Zdanowski B., Stawecki K., Prusik S., Hutorowicz J. 2000-2003. Fizykochemiczne właściwości wód. W: Plan Ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Operat ochrony ekosystemów wodnych, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)