Udział kobiet z powiatu inowrocławskiego w życiu publicznym = Participation of women in public life in Inowroclaw county

Margarita Ilieva, Alicja Tychoniec

Abstract


Ilieva Margarita, Tychoniec Alicja. Udział kobiet z powiatu inowrocławskiego w życiu publicznym = Participation of women in public life in Inowroclaw county. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):165-176. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35268

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A165-176

http://pbn.nauka.gov.pl/works/678884

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 25.11.2015. Accepted: 10.12.2015.

 

UDZIAŁ KOBIET Z POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

W ŻYCIU PUBLICZNYM

 

PARTICIPATION OF WOMEN IN PUBLIC LIFE IN INOWROCLAW COUNTY

Margarita Ilieva, Alicja Tychoniec

IG, WKFZIT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących sytuacji kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem udziału mieszkanek powiatu inowrocławskiego w sferze społecznej. W ramach opracowania zgromadzone zostały opinie kobiet o ich udziale w życiu publicznym na terenie objętym badaniem. Tezy sformułowane w niniejszej pracy skonstruowano na podstawie uzyskanych wyników badania ankietowego. Poniżej przedstawiono otrzymane rezultaty badań pogrupowane w bloki tematyczne dotyczące podjętych zagadnień.

 

Słowa kluczowe: kobieta, powiat inowrocławski, sytuacja społeczno-zawodowa, aktywność zawodowa, status społeczny.

 

Abstract

The purpose of this article is to present the results of the research on the situation of women, with particular emphasis on the participation of women in the social sphere of county Inowrocław residents. In the framework of the study opinions of women were gathered about their participation in public life in the area under study. Theses formulated in this work were constructed on the basis of the results of the survey. The followings are obtained results of the research.

 

Key words: the woman, county of Inowrocław, social-professional situation, professional activity, social status.


Keywords


kobieta, powiat inowrocławski, sytuacja społeczno-zawodowa, aktywność zawodowa, status społeczny, the woman, county of Inowrocław, social-professional situation, professional activity, social status.

Full Text:

PDF

References


Barbuska Olga, 2002. Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej, Warszawa.

Berezowski Stanisław, 1986. Metody badań w geografii ekonomicznej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

Budrowska Bogusława, 2000. Macierzyństwo, jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Funna, Wrocław.

Domański Ryszard, 2000. Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giddens Anhotny, 2004. Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Graniewska Danuta, 1985. Awans zawodowy kobiet, a fazy życia rodzinnego, Książka i Wiedza, Warszawa.

Holzer Jerzy Zdzisław, 1980. Demografia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Jakubiak Krzysztof(red.), 2000. Partnerka, matka, opiekunka status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI-XX w, Bydgoszcz.

Jezior Jagoda, 2001. Praca w systemie wartości z perspektywy badań w regionie środkowo-wschodniej Polski, Lublin.

Kalinowska- Nawrotek, 2002. Dyskryminacja statystyczna kobiet w Polsce w krajach Unii Europejskiej, Poznań.

Karney E. Janina, 1998. Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i Pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.

Kaschack Ellyn, 1996. Nowa Psychologia Kobiet, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997)

Konwencja (nr 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości przyjęta w Genewie z dnia 29 Czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.)

Konwencja nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952) przyjęta w Genewie z dnia 28 czerwca 1952 (Dz. U.z dnia 5 maja 1976)

Konwencja o prawach politycznych kobiet z dnia 31 marca 1953 r. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955)

Kotowska I.E., Słotowińska-Rosłanowska E, Stryc M, Zadrożna A, 2007. Raport z badań -Sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa.

Kowalak Tadeusz, 2006. Kobieta we współczesnym świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

Krzyszkowski Jerzy (red.), 2007. Raport z badań Gotowość do podjęcia aktywności ekonomicznej wśród kobiet z terenów niskozurbanizowanych, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Łódź.

Maciarz Aleksandra, 2004. Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS, Warszawa 2007.

Mitręga Marian, 1995. Demografia. Śląsk, Katowice.

Narodowy Spis Powszechny Ludność GUS, 2003. Stan i struktura demograficzno-społeczna 2002, GUS, Warszawa.

Okólski Marek, 2004. Demografia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Opracowanie GUS, 2003. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa.

Opracowanie GUS, 2004. Prognoza demograficzna na lata 2003 - 2030, GUS, Warszawa.

Opracowanie GUS, 2005. Praca a obowiązki rodzinne w Polsce w 2005 r, GUS, Warszawa

Opracowanie GUS, 2006. Demografia 2003-2030, GUS, Warszawa.

Opracowanie GUS, 2006. Popyt na pracę w 2005 r ,GUS, Warszawa, 2006

Opracowanie GUS, 2007. Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2007, GUS, Warszawa.

Opracowanie GUS, 2007. Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa.

Opracowanie GUS, 2007. Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa.

Opracowanie GUS, 2008. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa.

Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 6 października 1999r. (Dz. U. z dnia 22 listopada 2004)

Publikacja WUP, 2007. Rynek pracy i program rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007, Toruń.

Raport GUS, 2007. Bezrobocie rejestrowane w Polsce 2007, GUS, Warszawa.

Raport GUS, 2007. Struktura wynagrodzeń według zawodów w 2005, GUS, Warszawa.

Rocznik Demograficzny 2007, GUS, Warszawa 2007

Rocznik Statystyczny GUS, 1995. Województwo Kujawsko-Pomorskie 1995, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny GUS, 1996. Województwo Kujawsko-Pomorskie 1996, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny GUS, 1997. Województwo Kujawsko-Pomorskie 1997, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny GUS, 1998. Województwo Kujawsko-Pomorskie 1998, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny GUS, 1999. Województwo Kujawsko-Pomorskie 1999, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny GUS, 2007. Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 r. Sytuacja społeczno-gospodarcza na progu okresu programowania 2007-2013, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny GUS, 2007. Województwo Kujawsko-Pomorskie 2000 – 2007 podregiony, powiaty, gminy, GUS, Warszawa

Rocznik Statystyczny GUS, 2008. Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2008, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny GUS, 2008. Województwo Kujawsko-Pomorskie 2008 - podregiony, powiaty, gminy, GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007;

Runge Jerzy., 2006. Metody badań geografii społeczno-ekonomiczne – elementy metodologiczne, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Sztanderska Urszula, 2006. Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do kobiet, Fundacja Inicjatyw Społecznych, Warszawa.

Tomaszewski Tadeusz, 1984. Główne idee współczesnej psychologii, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks pracy. Dz. U. 98.21.94 z późn. zm. Dział Ósmy.

Wenning Kenneth, 2000. Mężczyźni są z Ziemi i Kobiety są z Ziemi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Wóycicka Irena, Matysiak Anna, Sztanderska Urszula, 2006. Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po urodzeniu dziecka. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

www.asm-poland.com.pl/kobietapracujaca/materialy/Publikacja_kobieta_pracujaca.

www.bip.pup.inowroclaw

www.kobieta.interia.pl/byc-kobieta/kobieta-w-pracy/news/zarabiamy-mniej-niz-mezczyzni.

www.kobietapracujaca.org.

www.stat.gov.pl.

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.sukcesykobiet.pl/files/skrocone_wyniki_badan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)