Ocena wpływu obozu pierwszego stopnia Aktywnej Rehabilitacji na jakość życia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego

Ewelina Kamińska-Gwóźdź, Romuald Lewicki, Rafał Studnicki, Joanna Szłapińska, Jacek Kubicki, Anna Włoch, Anna Opuchlik

Abstract


Kamińska-Gwóźdź Ewelina, Lewicki Romuald, Studnicki Rafał, Szłapińska Joanna, Kubicki Jacek, Włoch Anna, Opuchlik Anna. Ocena wpływu obozu pierwszego stopnia Aktywnej Rehabilitacji na jakość życia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego = The influence of the first degree camp of Active Rehabilitation on life quality experienced by the persons after the spinal cord damage - depending on the level of the spinal cord damage. The research report. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):149-159. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35259

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A149-159

http://pbn.nauka.gov.pl/works/678819

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 25.11.2015. Accepted: 10.12.2015.

 

Ocena wpływu obozu pierwszego stopnia Aktywnej Rehabilitacji na jakość życia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego

The influence of the first degree camp of Active Rehabilitation on life quality experienced by the persons after the spinal cord damage - depending on the level of the spinal cord damage

 

Ewelina Kamińska-Gwóźdź

Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Al. IX Wieków Kielc 19, Kielce

Ewelina Kamińska-Gwóźdź

Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce

Romuald Lewicki

Katedra Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, Kielce

Romuald Lewicki

The Department of Physiotherapy, Faculty of Physical Education and Tourism, Swietokrzyska Academy, Kielce

Rafał Studnicki

Zakład Fizjoterapii, Wydział  Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A, Gdańsk

Rafał Studnicki

The Unit of Physiotherapy, Faculty of Health Sciences Division of Nursing and the Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk, Gdansk

Joanna Szłapińska

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Joanna Szłapińska

Department of Continuing Education and Vocational Guidance, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań

Jacek Kubicki

Gabinet Fizjoterapii i Pediatrii, ul. Edmunda Łopuskiego 19a, Kołobrzeg

Jacek Kubicki

Physiotherapy and Paediatrics Office, Kołobrzeg

Anna Włoch

Wyższa Szkoła EkonomiiPrawa i Nauk Medycznych, Wydział Nauk Medycznych,

Jagiellońska 109a, Kielce

Anna Włoch

High School of Economy, Law and Medical Sciences, Faculty of Medical Sciences Kielce

Anna Opuchlik

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce

Anna Opuchlik

Rehabilitation Institute, The Holycross Cancer Center in Kielce, Kielce

 

 

 

Słowa kluczowe: uszkodzenie rdzenia kręgowego, Aktywna Rehabilitacja, sport, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Indeks Jakości Życia Ferrans i Powers, Test PIL, Test SONG.

 

Keywords: spinal cord injury, Active Rehabilitation, sports, Foundation for Active Rehabilitation, Quality of Life Index, PIL Test, SONG Test.

 

 

Streszczenie

Wstęp. Uszkodzenia rdzenia kręgowego są jednymi z cięższych rodzajów niepełnosprawności powodują obniżenie jakości życia wpływając na psychikę chorego.

Cel pracy. Ocena wpływu poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego na jakość życia po uczestnictwie w obozie pierwszego stopnia Aktywnej Rehabilitacji.

Materiał i metody. Badana została  grupa 100 osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, przed uczestnictwem w obozie pierwszego stopnia Aktywnej Rehabilitacji oraz 3 miesiące po  odbytym obozie. Uczestnikami badań były osoby pełnoletnie. Badając wykorzystano: Indeks Jakości Życia Ferrans i Powers Wersja III Ogólna (Polska), Test PIL, oraz Test SONG.

Wyniki. Niezależnie od poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego, stwierdzono istotną poprawę w zakresie globalnej wartości Indeksu Jakości Życia, w podskali zdrowie i funkcjonowanie oraz psychologiczno-duchowej. W każdym z badanych poziomów uszkodzenia rdzenia poprawił się wynik w kategorii sens życia testu SONG. Wśród osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym i lędźwiowym istotne zmiany dotyczyły wartości globalnej testu PIL, oraz dwóch jego kategorii: afirmacja życia i ocena własnego życia. Zmiana charakterystyczna tylko dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym dotyczy kategorii: cele życia, sens życia, ocena siebie testu PIL oraz wyniku globalnego testu SONG i jego kategorii: ocena własnych dążeń. Zmianą charakterystyczną tylko dla uszkodzenia w odcinku lędźwiowym jest twórczy niepokój testu SONG.

Wnioski. Najwięcej istotnych zmian w zakresie IJŻ, testów PIL i SONG  na skutek pobytu na obozie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, stwierdzono wśród osób z uszkodzeniem rdzenia w odcinku piersiowym. Poziom uszkodzenia rdzenia kręgowego różnicuje poczucie sensu życia i motywację do podejmowania działań na rzecz jego poszukiwań po uczestnictwie w obozie Aktywnej Rehabilitacji.

 

Summary

Introduction. Spinal cord damages reduce the life quality and affect the patients’ psychological condition.

The aim of the research: to determine the influence of the level of the spinal cord damage upon life quality after participation in the camp of Active Rehabilitation.

Material and methods. The research group consisted of 100 persons (at least 18 years old) after the spinal cord damage. They were examined before the participation in the camp and then 3 months afterwards. The Quality of Life Index Ferrans and Powers – The Third General Version (Polish), the PIL Test and the SONG Test were applied.

Results. In all the cases there was an improvement in the global value of the Quality of Life Index as well as in the category “meaning of life” in the SONG Test. For the persons with both the thoracic and lumbar spine damage the PIL Test results were improved – in the fields of life affirmation and self-assessment. The persons only with the thoracic spine damage reported positive changes in many categories in the PIL Test and in the global results of the SONG Test. For the people affected only by the lumbar spine damage the typical change was found in the “creative anxiety” category of the SONG Test.

Conclusions. The largest number of changes in the tests results were revealed among the persons with the thoracic spine damage. The level of the spinal cord damage differentiates the perception of meaning of life and the motivation to take actions to seek it.


Keywords


uszkodzenie rdzenia kręgowego, Aktywna Rehabilitacja, sport, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Indeks Jakości Życia Ferrans i Powers, Test PIL, Test SONG, spinal cord injury, Active Rehabilitation, sports, Foundation for Active Rehabilitation.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kiwerski J. Urazy i schorzenia rdzenia kręgowego. [w]: Rehabilitacja medyczna. A. Kwolek (red), Tom II. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław: 67-107.

Skrzypinska K., Kurkowska K. Jakość życia, poczucie koherencji i represyjności w chorobach przewlekłych. Post Med Klin Wojsk 2009, 14(1) : 19-23.

Furmaniuk L., Cywińska-Wasilewska G. Metodyka usprawniania osób po urazie rdzenia kręgowego podczas obozów Aktywnej Rehabilitacji. Fizjoterapia 2008, 16(1) : 85-91.

Jaracz K., Wołowicka L., Bączyk G. Analiza walidacyjna polskiej wersji Indeksu Jakości Życia Ferrans i Powers. Postępy Rehabil 2001, 15(4) : 67-73.

Popielski K. Człowiek – pytanie otwarte. Wydawnictwo KUL, Lublin 1987: 237-261.

Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom 1. Statystyki podstawowe. Wydawnictwo StatSoft, Kraków 2006: 382-385.

Józefowski P., Bolach E. Wpływ obozu Aktywnej Rehabilitacji na przewidywaną satysfakcję z życia osób z tetraplegią. Fizjoterapia, 2011, 19(3): 28-39.

Gawroński W. Podstawowe cele i zadania medycyny sportowej w sporcie osób niepełnosprawnych. Medicina Sportiva 2007 Suppl(2): 7-12.

Tasiemski T., Kennedy P., Gardner B. P., Tylor N. The association of sports and physical recreation with life satisfaction in a community sample of people with spinal cord injuries NeuroRehabilitation, 2005, 20 (4): 253-265.

Furmaniuk L., Cywińska-Wasilewska G. Ocena zmian niezależności funkcjonalnej osób po urazie rdzenia kręgowego w trakcie obozów Aktywnej Rehabilitacji Fizjoterapia 2009, 17(2): 17-24.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)