Nowy model kształcenia ratowników medycznych w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych = The new model of education of medical rescuers in Poland in light of current regulations

Marcin Mikos, Grzegorz Juszczyk, Aleksandra Czerw, Robert Gałązkowski

Abstract


Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra, Gałązkowski Robert. Nowy model kształcenia ratowników medycznych w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych = The new model of education of medical rescuers in Poland in light of current regulations. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):110-117. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35190

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A110-117

http://pbn.nauka.gov.pl/works/678366

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 25.11.2015. Accepted: 10.12.2015.

 

 

Nowy model kształcenia ratowników medycznych w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych

The new model of education of medical rescuers in Poland in light of current regulations

 

 

Marcin Mikos1, Grzegorz Juszczyk2, Aleksandra Czerw2, Robert Gałązkowski3

 

(1)   Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

(2)   Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

(3)   Zakład Ratownictwa Medycznego,  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Słowa kluczowe: kształcenie, ratownik medyczny.

Keywords: education, medical rescuer.

 

Streszczenie

W przepisach prawach zaszły w ostatnim czasie zmiany, które całkowicie zmieniają model kształcenia ratowników medycznych w Polsce. Do głównych zmian należą wymóg realizacji co najmniej 2455 godzin kształcenia na studiach pierwszego stopnia i konieczność uzyskania co najmniej 80 punktów ECTS, konieczność odbycia 6 miesięcznej praktyki zawodowej, a także obowiązek pozytywnego złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Brak jest  przeszkód prawnych do odbywania przez ratowników medycznych studiów drugiego stopnia i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra.

 

Abstract

The provisions of the laws have been recently revised in a way that substantially change the model of training of paramedics in Poland. The major changes include: the requirement to implement at least 2455 hours of education at the undergraduate level and the need to obtain at least 80 ECTS credits, the necessity of the 6-month professional apprentice, and  positive pass of the National Medical Emergency Exam. Therefore there are legal obstacles to open  second degree studies for paramedics, allowing them obtaining a master's degree.


Keywords


kształcenie, ratownik medyczny, education, medical rescuer.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie nazw kierunków studiów (Dz.U. nr 121 poz.838 z późn.zm).

Lipińska Nałęcz, D. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stanowisko z dnia 18 maja 2015 r. dla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kształcenia ratowników medycznych (niepublikowane).

Stanowisko Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych i Polskiej Rady Ratowników Medycznych z dnia 12 września 2014 roku, Źródło: www.skrm.pl.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 poz. 1435 z późn.zm)

Europejskie Porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek z dnia 25 października 1967 roku (Dz.U.96.83.384)

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE. L.05.255.22).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 253 poz. 1520)

Guła P., Poździoch S. (red). – Komentarz do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Wyd.Wolters Kluwer Polska, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)