Zapotrzebowanie na edukację pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek = The importance of patient education in the treatment of chronic renal failure

Ewa Krzyżanowska, Małgorzata Zaniuk, Robert Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Abstract


Krzyżanowska Ewa, Zaniuk Małgorzata, Łuczyk Robert, Daniluk Jadwiga. Zapotrzebowanie na edukację pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek = The importance of patient education in the treatment of chronic renal failure. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):118-136. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35201

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A118-136

http://pbn.nauka.gov.pl/works/678442

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 25.11.2015. Accepted: 10.12.2015.

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA EDUKACJĘ PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK

THE IMPORTANCE OF PATIENT EDUCATION IN THE TREATMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE

 

Ewa Krzyżanowska1, Małgorzata Zaniuk2, Robert Łuczyk1, Jadwiga Daniluk1

 

1Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1Department of Internal Medicine with the Department of Internal Nursing, Medical University of Lublin

2Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2A graduate of the Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Przewlekła niewydolność nerek jest chorobą postępującą o nieodwracalnym przebiegu.
W leczeniu p. n. n, w końcowym etapie choroby (mocznicy) wykorzystuje się leczenie nerko zastępcze. Dializoterapia utrzymuje pacjentów przy zdrowiu i życiu pomimo całkowitego ustania funkcji nerek. Dzięki różnym formom leczenia czas przeżycia chorych wydłuża się,
a terapia powikłań staje się skuteczniejsza [8].

Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę  108 pacjentów z rozpoznaną  przewlekłą niewydolność nerek. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa składający się z 35 pytań.

Wyniki badań. Zapotrzebowanie na edukację w grupie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek jest dość duże zwłaszcza w zakresie kontroli gospodarki wodno-elektrolitowej i zaleceń żywieniowych. Poziom wiedzy chorych na temat wskazanych i p/wskazanych form aktywności fizycznej jest duży a zapotrzebowanie na edukację z tego zakresu jest niewielkie.

Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność nerek,  edukacja.

 

Summary

Chronic renal failure is a progressive disease with irreversible course. In the treatment of chronic renal failure, in the final stage of the disease (uraemia) renal replacement therapy is used. Dialysis keeps patients alive and healthy, despite the complete cessation of kidney function. Various forms of therapy prolong patients’ life, and the treatment of complications becomes more effective [8].

Material and methods: 108 patients diagnosed with chronic renal failure have been tested. The questionnaire consisting of 35 questions was used.

Conclusions. Patients’ education in the treatment of chronic renal failure is needed especially in the control of water and electrolyte and nutritional guidelines. Patients’ level of knowledge on specified forms of physical activity is large and the demand for education in this area appears to be little.

 

Keywords: chronic renal failure, education.


Keywords


przewlekła niewydolność nerek, edukacja, chronic renal failure, education.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Dembowska M,. Nieszporek T., Więcek A.: Pacjent z przewlekłą chorobą nerek

w praktyce lekarza rodzinnego - leczenie żywieniowe i wspomagające, profilaktyka zakażeń. Lekarz 2011, T. 12, s. 22-28.

Idasiak-Piechocka I., Czekalski S.: Hamowanie rozwoju niewydolności nerek. Przewodnik lekarza 2007, nr 1, s. 27-34.

Jurkowska G., Łagoda K.: Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Pałubicka K., Kaczkan M., Rutkowski B., Małgorzewicz S.: Edukacja żywieniowa pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego. Forum Nefrologiczne 2011, T. 4 nr 4 s. 306-312.

Sarnowska A.: Pielęgniarstwo internistyczne w praktyce szpitalnej. Kompendium wiedzy dla studentów kierunku pielęgniarstwo. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła 2012.

Tokarska A., Bidas K.: Zachowania żywieniowe u chorych leczonych hemodializą. Problemy Higieny Epidemiologicznej 2011, T. 1. nr 92, s. 77-82

Wajdlich M. i wsp.: Współpraca z lekarzem i przestrzeganie zaleceń medycznych przez pacjentów w różnych stadiach przewlekłej choroby nerek. Nefrologia

i Dializoterapia Polska, T. 15 nr 1, s. 33-38.

Wojtaszek E., Matuszkiewicz-Rowińska J. :Rola pielęgniarki w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Nefrologia i Dializoterapia Polska 2008, nr 12, s. 44- 46.

Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach podstawowych. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o. o., Kielce 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)