WIEDZA I DEKLAROWANE POSTAWY RODZICÓW WOBEC SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI W WARSZAWIE I TALLINIE

Małgorzata Klotško, Bożena Walewska-Zielecka, Dominik Olejniczak, Joanna Skonieczna

Abstract


Klotško Małgorzata, Walewska-Zielecka Bożena, Olejniczak Dominik, Skonieczna Joanna. Wiedza i deklarowane postawy rodziców wobec szczepień ochronnych dla dzieci w Warszawie i Tallinie = Knowledge and declared attitude of parents to protective vaccination for children in Warsaw and Tallin. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):89-98. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35011

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A89-98

http://pbn.nauka.gov.pl/works/676933

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 08.12.2015.

 

WIEDZA I DEKLAROWANE POSTAWY RODZICÓW WOBEC SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI W WARSZAWIE I TALLINIE

 

KNOWLEDGE AND DECLARED ATTITUDE OF PARENTS TO PROTECTIVE VACCINATION FOR CHILDREN IN WARSAW AND TALLIN

 

 

Małgorzata Klotško1, Bożena Walewska-Zielecka2, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2

 

1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne
Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Zdrowia Publicznego

ul. Banacha 1a,

02-097 Warszawa

 

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Bożena Walewska- Zielecka

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Zdrowia Publicznego

ul. Banacha 1a,

02-097 Warszawa

 

Tel: 22 599 21 80

Fax: 22 599 21 81

 

 

Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, zachowania zdrowotne, Polska, Estonia.

Keywords: vaccination, health behaviors, Poland, Estonia.

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie

Szczepienia, jako jedno ze szczytowych osiągnięć w medycynie stanowią istotny element realizowania polityki zdrowotnej na szczeblu krajowym I globalnym. Regularne uodparnianie dzieci oraz ludzi dorosłych poprawiło jakość i przedłużyło długość życia. Ponadto szczepienia wyeliminowały ospę prawdziwą oraz przyczyniły się do ograniczenia występowania niektórych chorób takich jak polio, świnki czy tężca. Szczepienia zaliczane są do profilaktyki swoistej pierwszego rzędu, która ma za zadanie wpływać na jeden z trzech elementów łańcucha epidemicznego - na wrażliwą populację.

Materiał i metody

Materiał stanowiło 231 osób rodziców dzieci objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi w Warszawie i Tallinie. Wśród ankietowanych znalazły się 173 oraz 58 mężczyzn.. Badanie było przeprowadzone przy użyciu komputera CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) oraz  metodą papierową PAPI (ang. Paper nad Pencil Interview).

Do obliczeń korelacji zastosowano test Chi, zaś za poziom istotności przyjęto wartość 0,05.

Wyniki

Po zastosowaniu metody top2boxes wynika, że w Estonii 30% wierzy w bezpieczeństwo szczepionek, natomiast 70% nie. W Polsce wynik ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 38% i 62%.

Po zastosowaniu metody top2boxes wynika, że w Estonii 48% badanych widzi w pormowaniu szczepień interes producentów, natomiast 52% nie zgadza się z tym.  Natomiast w Polsce na korzyści koncernów wskazuje 59% i 41 % zaprzecza tej teorii.

Po zastosowaniu metody top2boxes okazuje się, że w Estonii 84% badanych popiera dobrowolność szczepień, natomiast 15% jest przeciwnych.  Natomiast w Polsce jest 65% zwolenników dobrowolności szczepień i 35 % jej przeciwników.

Wnioski

Rodzice w Estonii i Polsce są świadomi zalet wypływających ze szczepienia dzieci.  Może świadczyć o tym udzielenie  przez większość ankietowanych pozytywnych odpowiedzi na pytanie 1,2 i 3. Niestety większość z nich nie posiada wiedzy na temat największego osiągnięcia szczepień jakim jest eradykacja ospy prawdziwej w 1980 roku. Może to świadczyć o braku informacji na ten temat ze strony instytucji  zajmujących się ochroną zdrowia jak i samego personelu medycznego, szczególnie lekarzy rodzinnych.

Rodzice dzieci w Polsce i Estonii nie są wystarczająco informowani na temat wpływu szczepień na zdrowie dziecka. Świadczy o tym zaznaczenie przez większość respondentów pozytywnych odpowiedzi na pytanie 4, 5, i 6. W celu poprawy tej sytuacji należy edukować społeczeństwo poprzez rzetelne kampanie społeczne. Bardzo dużą role powinien odgrywać tutaj personel medyczny, a szczególnie położne, lekarze rodzinni i pediatrzy.

 

 

Abstract

 

Introduction.

Vaccination as one of the top achievements in medicine is an important part of implementing health policy at the national and global levels. Regular immunization of children and adults improved quality of life and extended its expectancy. In addition, inoculation eliminated smallpox and have contributed to reducing the incidence of certain diseases such as polio, mumps and tetanus. Vaccination is classified as specific first order prevention which affects one of the three components of an epidemic chain - the sensitive population.

Material and methods

The material consisted of 231 persons (parents of children) covered by the mandatory vaccinations in Warsaw and in Tallinn (Estonia). Among those surveyed were 173 and 58 men. The study was conducted using a computer CAWI (Computer-Assisted Web Interview) approach and paper PAPI (Paper on Pencil Interview) one.

For the calculation of correlation a Chi test was used, and a level of significance was set at 0.05.

Results

After applying the top2boxes method following results appeared.

In Tallinn 30% of respondents believe in the safety of vaccines, while 70% do not. In Warsaw, these results are respectively 38% and 62%.

When it comes to promoting of vaccination  there are 48% of respondents in Estonia who see the interest of vaccine producers in its promoting, while 52% of them disagree with that. Whereas in Poland 59% of them are for the benefit of corporations and 41% deny this theory.

Differences are seen in regard of the voluntary vaccination. It appears that in Estonia there are 84% of respondents who support its voluntariness, while 15% are opposed. In Poland it is 65% as proponents of vaccination  voluntariness and 35% as opponents of it.

Conclusions

Parents in Estonia and Poland are aware of the advantages arising from the vaccination of children. It may indicates from positive responses to the initial three questions of the majority of respondents. Unfortunately most of them do not have knowledge about the greatest achievement of vaccination which is the eradication of smallpox in 1980. This may indicate a lack of information from the institutions dealing with the health care and the medical staff, especially family doctors.

Parents of children in both countries are not sufficiently informed about the impact of vaccination on the health of the child. Evidence of this is selection of positive answers to following three questions by the majority of respondents. In order to improve this situation should educate the public should be educated by reliable social campaigns. A very big role here should be played by medical personnel, particularly midwives, family doctors and pediatricians.


Keywords


szczepienia ochronne, zachowania zdrowotne, Polska, Estonia, vaccination, health behaviors, Poland, Estonia.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cravetto E (red.). Wielka Encyklopedia Medyczna. Warszawa: Wyd. Perfekt SA; 2011: 427.

Finleya. MA, Landlessa PN (red.). Bądź zdrów. To nie takie trudne. Warszawa: Wyd. Znaki Czasu; 2015: 12.

Jabłoński L(red.). Podstawy mikrobiologii lekarskiej. Warszawa: Wyd. PZWL; 1986: 177.

Bernatowska E, Grzesiowski P (red.). Szczepienia ochronne, obowiązkowe i zalecane od A do Z. Warszawa: Wyd. PZWL; 2013: 91.

Cravetto E (red.). Wielka Encyklopedia Medyczna. Warszawa: Wyd. Perfekt SA; 2011: 430.

Babbie E. Postawy badań społecznych. Warszawa: Wyd. PWN; 2008: 297.

www.cbos.pl

www.ptwakc.org.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)