Ocena stopnia poinformowania oraz wiedzy pacjentów na temat badania elektroencefalograficznego = Evaluation level of information and knowledge of patients about the study electroencephalographic

Justyna Zych, Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak, Karolina Zakrzewska

Abstract


Zych Justyna, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik, Zakrzewska Karolina. Ocena stopnia poinformowania oraz wiedzy pacjentów na temat badania elektroencefalograficznego = Evaluation level of information and knowledge of patients about the study electroencephalographic. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):99-109. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35152

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A99-109

http://pbn.nauka.gov.pl/works/677925

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 08.12.2015.

 

Ocena stopnia poinformowania oraz wiedzy pacjentów na temat badania elektroencefalograficznego

Evaluation level of information and knowledge of patients about the study electroencephalographic

 

 

Justyna Zych1, Joanna Skonieczna2, Dominik Olejniczak2, Karolina Zakrzewska3,4

 

 

1 Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01 – 809 Warszawa

 

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Zdrowia Publicznego

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

 

3 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Epidemiologii,

ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

 

4 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny,

Zakład Wirusologii,

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

 

 

Słowa kluczowe: elektroencefalografia, prawa pacjenta, informacja pacjenta.

Keywords: electroencephalography, patient rights, patient information.

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie

W ostatnich latach problematyka procesu informowania pacjenta nabiera większego znaczenia, ze względu na zmianę podejścia do chorego, dominację modelu holistycznego i dostrzeżenie jego podmiotowości. Jedną z metod diagnostycznych, o których należałoby poinformować pacjenta jest badanie elektroencefalografii. Metoda ta znajduje  zastosowanie w diagnostyce chorób neurologicznych, z uwagi na dostarczanie wielu, nierzadko kluczowych informacji pomocnych w postawieniu diagnozy

Materiał i metody

Materiał stanowili pacjenci Pracowni Elektroencefalografii Szpitala Bielańskiego, którzy po raz pierwszy zostali skierowani na badanie elektroencefalografii. Grupa badana liczyła 88, z czego 56 osób to kobiety, natomiast 32 mężczyźni. Techniką badawczą zastosowaną do oceny  stopnia poinformowania oraz wiedzy pacjentów na temat badania EEG była ankieta. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz. Zawierał on 12 pytań zamkniętych i 1 otwarte oraz tabelę z pytaniami dotyczącymi płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia.

Wyniki

Większość ankietowanych nie otrzymała informacji na czym polega badanie EEG od lekarza kierującego, osoby te stanowiły 65% (57 osób). 35% pacjentów (31 osób) otrzymało taką informację.

58% ankietowanych (51 osób) przyznało, że zasięgali informacji o badaniu elektroencefalografii w źródłach tj. Internet, gazety, znajomi. Pozostałe 42% ( 37 osoby) nie poszukiwało informacji na temat badania. Warto zwrócić uwagę, że poszukiwanie wiadomości przez Internet niesie również zagrożenia, ze względu na brak wiarygodności informacji

Wnioski

                Występują braki w procesie informowania pacjentów na temat badania elektroencefalografii oraz innych metod diagnostycznych.

                Osoby kierujące pacjentów na badanie elektroencefalografii nie przywiązują znacznej uwagi do przekazania pacjentom nawet podstawowych informacji odnośnie procedury.

                Należałoby usprawnić proces informowania pacjentów na temat wykonywanych metod diagnostycznych, uznając prawo pacjenta do informacji.

 

 

Abstract

 

Introduction

In recent years, informing the patient becomes more important, due holistic model dealing with patient. One of the diagnostic methods, which demand precise information is study of electroencephalography. This method is used in diagnosing  neurological diseases, in view of providing a plurality, often key information to assist in the diagnosis

Material and methods

The material consisted of patients Electroencephalography Laboratory of Bielański Hospital who were first directed to the study of electroencephalography. The study group consisted of 88, of whom 56 are women and 32 men. Research technique used to evaluate the level of information and patients' knowledge of EEG was a survey. The research tool was the questionnaire. It included 13 questions and a table with questions about gender, age, place of residence and education

Results

Most respondents did not receive information on what the EEG is- 65% (57 people). 35% of patients (31 patients) received such information.

58% of respondents (51 people) said they had sought the information about the study of electroencephalography sources: Internet, newspapers, friends. The remaining 42% (37 people) are not looking for information about the research. It is worth noting that the search messages across the Internet also carries risks, due to the lack of evidence based character of the information

Conclusions

There are gaps in the process of informing patients about the study of electroencephalography and other diagnostic methods.

Directing the patients to the study of electroencephalography not pay considerable attention to provide patients with even basic information about the procedure.

Process of informing patients should be improved. Also in the area of  the patient's right to information.


Keywords


elektroencefalografia, prawa pacjenta, informacja pacjenta, electroencephalography, patient rights, patient information.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bączyk- Rozwadowska K. Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego. Studia Iuridica Toruniensia. 2011; Tom IX: 59-100.

Jacek A, Ożóg K. Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny. Hygeia Public Health. 2012; 47(3): 264-271.

Rowan J, Tolunsky E, Sobieszek A. (red.). Podstawy EEG z miniatlasem. Wrocław: Elselvier Urban &Partner; 2004.

Fiszer U, Michałowska M. Podstawy neurologii z opisami przypadków klinicznych. Poznań: Termedica Wydawnictwa Medyczne; 2011.

Lindsay K, Bone I, Kozubski W. (red.). Neurologia I Neurochirurgia, Wrocław: Elselvier Urban &Partner; 2006.

Quigg M, Jędrzejczak J. (red.). EEG w praktyce klinicznej. Wrocław: Elselvier Urban &Partner; 2008.

Jędrzejczak J. Atlas EEG i semiologii napadów padaczkowych. Wrocław: Elselvier Urban &Partner; 2010.

Kozubski W. Neurologia kompendium. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2014.

Rowland L, Kwieciński H. (red.), Kamińska A. (red.). Neurologia Meritta. Tom 1. Wrocław: Elselvier Urban &Partner; 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)