Przemiany polityczne w wybranych krajach Europy w latach 1985-1991 i ich wpływ na integrację kontynentu = The political changes in the years 1985-1991 in selected European countries and their impact on the integration of the continent

Grzegorz Kromych, Hubert Rabant

Abstract


Kromych Grzegorz, Rabant Hubert. Przemiany polityczne w wybranych krajach Europy w latach 1985-1991 i ich wpływ na integrację kontynentu = The political changes in the years 1985-1991 in selected European countries and their impact on the integration of the continent. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):50-63. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.34882

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A50-63

http://pbn.nauka.gov.pl/works/676006

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 30.11.2015.

 

Przemiany polityczne w wybranych krajach Europy w latach 1985-1991 i ich wpływ na integrację kontynentu

 

The political changes in the years 1985-1991 in selected European countries and their impact on the integration of the continent

 

Kromych Grzegorz, Rabant Hubert

 

Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie: Artykuł omawia przemiany polityczne w Europie w latach 1989-1991. Do analizy wybrane zostały trzy kraje: byłe ZSRR, Polska oraz Niemcy. Wskazano najważniejsze wydarzenia polityczne, które umożliwiły demokratyzację tego obszaru. Omówiony zostały także wpływ tych przemian na możliwości integracji europejskiej.

 

Abstract: The article discusses the political changes in Europe in the years 1985-1991. Three countries: the former Soviet Union, Poland and Germany were selected to the analysis. There were pointed the main political events that enabled to the democratization process of the area. Also the impact of these changes on the European integration was discussed.

 

Słowa kluczowe: przemiany polityczne, Europa, integracja Europy.

 

Keywords: political changes, Europe, the European integration.


Keywords


przemiany polityczne, Europa, integracja Europy, political changes, Europe, the European integration.

Full Text:

PDF

References


Centkowska A., 2005, Mur Berliński. Od podziału do jedności Niemiec, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Codogni P., 2009, Okrągły stół, czyli Polski Rubikon, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Czajowski A., 2001, Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Atla 2, Wrocław.

Cziomer E., 2006, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Neriton, Warszawa.

Czubiński A., 2000, Historia Polski XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Dudek A., 2004, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, ARCANA, Kraków.

Dudek A., 2007, Historia polityczna Polski 1989-2005, ARCANA, Kraków.

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., 2003, Historia Unii Europejskiej, Albatros, Kraków.

Marciniak W., 2001, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, ARCANA, Kraków.

Mayhew A.; tł. Glińska B., Półgrabia K., 2002, Rozszerzenie Unii Europejskiej: analiza negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej, Departament Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej, Warszawa.

Otok S., 2004, Geografia polityczna, PWN, Warszawa.

Pinder J., Usherwood S.; tł. Sawicki J., 2009, Unia Europejska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Smaga J., 1992, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Stępień-Kuczyńska A., Słowikowski A., 2008, Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Teltschik H., 1992, 329 dni: zjednoczenie Niemiec w zapiskach doradcy kanclerza, Panda, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)