Bardzo ciepłe i gorące noce w północno-zachodniej Polsce = Very warm and hot nights in north-western Poland

Mirosław Więcław

Abstract


Więcław Mirosław. Bardzo ciepłe i gorące noce w północno-zachodniej Polsce = Very warm and hot nights in north-western Poland. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):31-40. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.34596

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A31-40

 

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 30.11.2015.

 

Bardzo ciepłe i gorące noce w północno-zachodniej Polsce

Very warm and hot nights in north-western Poland

 

Mirosław Więcław

 

Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Abstrakt: Artykuł dotyczy występowania nocy bardzo ciepłych (tmin³18oC) i gorących (tmin³20oC) w północno-zachodniej Polsce. Wykorzystano dane z trzech stacji meteorologicznych za lata 1981-2015. Obliczono liczbę nocy bardzo ciepłych w poszczególnych latach i wyznaczono trendy wieloletnich zmian. W badaniach rozkładu rocznego bardzo ciepłych i gorących nocy uwzględniono podział miesięcy na dekady. Analizowano liczbę oraz długość nieprzerwanych ciągów nocy bardzo ciepłych. Za istotne autor uznał również określenie mas powietrza sprzyjających występowaniu takich nocy.

 

Słowa kluczowe: noce bardzo ciepłe, noce gorące, zmienność wieloletnia, masy powietrza, północno-zachodnia Polska.

 

Abstract: The article discusses the occurrence of very warm (tmin³18oC) and hot nights (tmin³20oC) in north-western Poland. The study used meteorological data gathered at three gauging stations in the years 1981–2015. Calculations were conducted regarding the number of very warm nights in individual years, which allowed for determining trends of changes. Annual distribution of very warm and hot nights is presented against months divided into decades. The analysis accounts for the length of undisrupted sequences of very warm nights. The author also took upon himself to indicate air masses that contribute to the occurrence of such nights.

 

Key words: very warm nights, hot nights, multi-seasonal variability, air masses, north-western Poland.


Keywords


noce bardzo ciepłe, noce gorące, zmienność wieloletnia, masy powietrza, północno-zachodnia Polska, very warm nights, hot nights, multi-seasonal variability, air masses, north-western Poland.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2013. Temperatury ekstremalne w Polsce w latach 1951-2006. Prace Geograficzne IGiGP UJ, 132, 59-98.

Grabowska K., Panfil M., Olba-Zięty E., 2007. Ekstremalne warunki termiczne w latach 1951-2005 w Polsce północno-wschodniej. Acta Agrophysica, 10(2), 341-347.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy [IMGW-PIB]. (1981-2009). Codzienny Biuletyn Meteorologiczny. Warszawa.

Kaszewski B.M., Siwek K.W., Gluza A.F., 2012. Extreme values of selected event thermal phenomena in the Lublin Region in the years 1982-2006. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, vol. 67 (1), sectio B, 109-121.

Kondracki J., 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kossowska-Cezak U., 2010. Fale upałów i okresy upalne – metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania. Prace Geograficzne, 23, 143-149.

Kossowska-Cezak, U. i Skrzypczuk, J., 2011. Pogoda upalna w Warszawie (1947-2010). Prace i Studia Geograficzne, 47, 139-146.

Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004. Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. IGiPZ PAN, Monografie, 4, Warszawa.

Koźmiński C. i Michalska B., 2010. Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Acta Agrophysica, 15(2), 347-357.

Kuchcik M., 2006. Fale upałów w Polsce w latach 1993–2002. Przegląd Geograficzny, 78, 3, 397-412.

Matuszko D., Piotrowicz K., 2012. Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie. Przegląd Geograficzny, 84 (3), 313-422.

Tomczyk A.M., 2012. Pogoda upalna w Poznaniu w latach 1980-2011. Słupskie Prace Geograficzne, 9, 155-162.

Tomczyk A.M., 2014. Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu. Przegląd Geograficzny, 86 (1), 41-52.

Tomczyk A.M., 2015. Very warm nights in the Polish coastal area of the Baltic Sea. Geographia Polonica, 88 (3), 493-502.

Więcław M., Okoniewska M., 2015. Występowanie dni upalnych w Bydgoszczy w latach 2005-2008 w różnych masach powietrza i ich wpływ na wybrane wskaźniki biotermiczne. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1). 67-78.

www.pogodynka.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) Journal of Education, Health and Sport former Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)