Deskrypcja różnic powierzchni plantokonturogramu między lewą a prawą stopą populacji dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat, w ujęciu odsetkowym i w świetle mory projekcyjnej

Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Mrozkowiak Mirosław. Deskrypcja różnic powierzchni plantokonturogramu między lewą a prawą stopą populacji dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat, w ujęciu odsetkowym i w świetle mory projekcyjnej = Description of the differences plantokonturogram space between the left and right foot population of girls aged 4 to 18 years, in terms of interest income and in the light moire projection. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):433-440. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.34280

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A433-440

https://pbn.nauka.gov.pl/works/672963

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 24.11.2015.

 

Deskrypcja różnic powierzchni plantokonturogramu między lewą a prawą stopą populacji dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat, w ujęciu odsetkowym i w świetle mory projekcyjnej

Description of the differences plantokonturogram space between the left and right foot population of girls aged 4 to 18 years, in terms of interest income and in the light moire projection

 

Mirosław Mrozkowiak

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

 

 

Mirosław Mrozkowiak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz

e-mail: magmar54@interia.pl

strona: http://wadypostawy.republika.pl

 

 

Słowa kluczowe: powierzchnia podeszwowa stopy, obciążenie masą ciała.

 

Streszczenie

 

Wstęp. Stopa spełnia węzłową rolę w lokomocji i motoryczności człowieka. Jej konstrukcja w postaci uformowanego sklepienia podłużnego i poprzecznego zapewnia odpowiednie amortyzowanie wszelkich obciążeń, nacisków i wstrząsów, utrzymuje ciało w pozycji spionizowanej, umożliwia poruszanie się, skakanie i bieganie.

Cel. Określenie różnic powierzchni plantokonturogramów stóp w warunkach obciążenia masą własną, populacji żeńskiej w wieku od 4 do 18 lat w ujęciu odsetkowym.

Materiał i metodyka. Badaniami objęto populację 9804 kobiet w wieku od 4 do 18 lat, z wybranych losowo przedszkoli i szkół regionu Warmińsko – Mazurskiego. Metodyka badań obejmowała pomiar powierzchni plantokonturogramu stóp (Gamma). Do oceny wykorzystano stanowisko do komputerowej oceny postawy ciała, techniką mory projekcyjnej – Posturometr M.

Wyniki. Wyniki badań opracowano graficznie, przedstawiając przebieg zmian odsetka różnic powierzchni plantokonturogramu lewej i prawej stopy dla płci żeńskiej i obojga płci.

Wnioski.

   1. U dziewcząt o większej powierzchni plantokonturogramu lewej stopy odsetki różnic są

       większe niż u dziewcząt o większej powierzchni plantokonturogramu prawej stopy.

   2. Wielkość odsetka różnic powierzchni stóp dziewcząt jest zbliżony do wielkości

       uzyskanych przez osobników obojga płci do 17 r.ż., dalej następuje gwałtowny wzrost

       wielkości różnic u osobników obojga płaci, posiadających większą powierzchnię

       plantokonturogramu lewej stopy.

 

Keywords: plantar surface of the foot, the load weight.

 

Abstract

 

Admission. The rate meets the nodal role in human locomotion and motor skills. Its structure in the form of vault formed longitudinal and transverse provides adequate cushion any load, pressures and shocks, keeps the body in an upright position, to navigate, jumping and running.

Objective. To determine the difference in interest plantokonturogram surface under load conditions unladen weight, the female population in age from 4 to 18 years in terms of interest income.

Material and methods. The study population consisted of 9804 women aged from 4 to 18 years of randomly selected kindergartens and schools in the region of Warmia - Mazury. The research methodology consisted of measuring the area plantokonturogram feet (Gamma). Was used to evaluate the computed position to assess posture, technique of projection chamber - Posturometr M.

Results. The results were processed graphically showing the percentage changes of surface differences plantokonturogram left and right foot for female and both sexes.

Conclusions.

   1. In girls with a larger surface area of the left foot plantokonturogram interest differences are greater than girls of greater area plantokonturogram right foot.

   2. The size of the percentage differences in the surface of the feet of girls is similar to the size obtained by individuals of both sexes to 17 years of age, further rapid increase the size of the differences in individuals pay both having a larger surface plantokonturogram left foot.


Keywords


powierzchnia podeszwowa stopy, obciążenie masą ciała, plantar surface of the foot, the load weight.

Full Text:

PDF

References


Mrozkowiak M., 2008, Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i

młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej, Wydział Zamiejscowy

Kultury Fizycznej AWF Poznań, Gorzów Wlkp.

Ślężyński J., Rottermund J., 1992, Badania pedometryczne i pantograficzne kobiet

zatrudnionych w handlu, w [red.] Ślężyński J., Postawa ciała człowieka i metody jej

oceny, AWF, Katowice.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)