O narzędziach i wynikach badań = About the tools and the results of the research

M. Mrozkowiak, A. I. Bereznyakova, V. F. Cheremisina, W. Zukow

Abstract


Mrozkowiak M., Bereznyakova A. I., Cheremisina V. F., Zukow W. O narzędziach i wynikach badań = About the tools and the results of the research. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):245-260. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33965

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A245-260

https://pbn.nauka.gov.pl/works/670087

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 10.11.2015.

 

O narzędziach i wynikach badań

About the tools and the results of the research

 

M. Mrozkowiak1, А. И. Березнякова2, В. Ф. Черемисина2, W. Zukow1

M. Mrozkowiak1, A. I. Bereznyakova2, V. F. Cheremisina2, W. Zukow1

 

1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

1Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

2Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

2National University of Pharmacy, Kharkiv

 

 

Słowa kluczowe: postawa ciała, cechy krwi, narzędzia badawcze, wyniki badań.

Keywords: posture, blood, research tools, the results of the research.

 

Streszczenie

 

Pomimo wielu opracowanych koncepcji oceny postawy ciała, prześwietlenie promieniami Roentgena jest nadal metodą najbardziej popularną. Ortopedzi, porównując różne metody leczenia, mają tendencję do formułowania wniosków tylko na podstawie zdjęcia rtg. Należy zauważyć, że badanie z wykorzystaniem mory projekcyjnej nie zastępuje diagnostyki postawy rtg. Bowiem oparta jest na innej zasadzie działania, wykorzystuje między innymi analizę układu kostnego, a zalecana pozycja podczas zdjęcia nie rejestruje postawy habitualnej.

Problemy podobnej natury występują także w pomiarze wielkości cech krwi. Dla zachowania wysokiej standaryzacji pobrań i analizy materiału należy zadbać aby: pobór krwi nastąpił przez tą samą osobę i w tych samych warunkach socjalnych, z tego samego odcinka żyły, w tym samym ustawieniem kończyny górnej o rozluźniony mięśniach, strzykawką tej samej firmy, zastosowano te same warunki i metodę analizy krwi. Nie bez znaczenia jest także czas po jakim nastąpiła analiza cech krwi, stosowana procedura analizy i producent stosowanych odczynników. W związku z tym, w ocenie wielkości cech krwi należy brać pod uwagę podawane przez laboratorium analityczne obowiązujące wielkości referencyjne.

 

Abstract

 

Despite the many developed the concept of evaluation of the body posture, overexposure x-ray is still the most popular method. Orthopedists, comparing the various methods of treatment, they tend to formulate proposals on the basis of x-ray pictures. It should be noted that a study using projection moire does not replace diagnostic x-ray attitude. Because it is based on a different principle, inter alia, an analysis of the skeletal system, and recommended items during the photos does not record the attitude of habitual.

            Problems of a similar nature occur also in measuring the size of blood characteristics. To preserve the high standardisation of donations and material analysis, care should be taken to: collection of blood followed by the same person and the same social conditions, with the same section of the vein at the same setting of the upper extremity of relaxed muscles, inject the same company, the same conditions and method of analysis of the blood. Not without significance is also the time that there had been an analysis of the characteristics of the blood analysis procedure used and the manufacturer used reagents. Therefore, in assessing the size of the blood characteristics have to be taken into account given by the analytical laboratory, the existing benchmarks.


Keywords


postawa ciała, cechy krwi, narzędzia badawcze, wyniki badań, posture, blood, research tools, the results of the research.

Full Text:

PDF

References


Literatura

Sayle H., Od marzenia do odkrycia naukowego, 1967, PZWL, 215-278.

Mrozkowiak Mirosław, Szark-Eckardt Mirosława, Żukowska Hanna, Żukow Walery. Review of methods for assessing body posture. Part 1= Przegląd metod oceny postawy ciała. Część 1. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. 2014;4(10):371-382.

Mrozkowiak Mirosław, Szark-Eckardt Mirosława, Żukowska Hanna, Żukow Walery. Review of methods for assessing body posture. Part 2 = Przegląd metod oceny postawy ciała. Część 2. Journal of Health Sciences. 2014;4(11):95-102.

Wolański N., Postawa ciała a funkcjonowanie organizmu człowieka, „Kultura Fizyczna”, 1956, nr 10, s. 736-774.

Wolański N., Współzależność między postawą ciała a niektórymi cechami morfologicznymi, „Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska”, 1956, nr 1, s. 171-187.

Klinderová L.K., 1941, Změna bederní lordosy páteře u žen pod vlivem wýchylného těžiště, Časopis Antropologie.

Podjampolskaja A.A., 1950, „Teorija i Praktyka Fiziczeskoj Kultury”, 10.

Wolański N., Sferodorsimetr – własnego pomysłu przyrząd do dokonywania przestrzennych pomiarów kręgosłupa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1957, nr 10, s. 241-257.

Mrozkowiak Mirosław, Strzecha Mariusz, Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała, Antropomotoryka, 2012, nr 22, v.60.

Scott N.D., Dangerfield P.H., Dorgan J.C., 1996, The relationship between surface and radiological deformity in adolescent idiopathic scoliosis: effect of change in body position, Eur Spine J, nr 5, s. 85-90.

Pruijs JE., Keessen W., Van der Meer R., 1995, School screening for scoliosis: the value of quantitative measurement, Eur. Spine J., nr 4, s. 226-30.

Leroux M.A., Zabjek K., 2000, A noninvasive antropometric technique for measuring kyphosis and lordosis, „Spine”, nr 25, s. 1689-1694.

Świerc A., 2006, Komputerowa diagnostyka postawy ciała – instrukcja obsługi, CQ Elektronik System, Czernica Wrocławska.

Bibrowicz K: Powtarzalność wyników badań postawy ciała metodą komputerowej topografii Moire’a i najczęstszebłędy w jej stosowaniu. IV Międzynarodowy Dzień Fizjoterapii, Wrocław, 2003.

Adair I i wsp.: Moire topography in scoliosis screening, Clin. Ortop., 1977; 129: 165–171.

Iwanowski W: Teoretyczne i praktyczne przesłank standaryzacji krzywiznKręgosłupa; w Ślężyński J (red.):Postawa ciała człowieka i metody jej oceny, Katowice,1992, 189–191.

Deacon P, Flood BM, Dickson RA: Idiopathic scoliosis in three dimensions. J.B.J.S., 1984; 66-B (4), August: 509.

Willner S: Moiré topography for the diagnisis and documentation of scoliosis. Acta Orthop. Scand., 1979; 50:295–302.

Zarzycki D i wsp.: Wartość topografii Moire’a w diagnostyce skolioz idiopatycznych; w Dega W (red.): Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych skrzywień kręgosłupa. Warszawa PZWL, 1983: 93–97.

Saulicz E: Zaburzenia przestrzennego ustawienia miednicy w niskostopniowych skoliozach oraz możliwości ich korekcji, Katowice, AWF, 2003.

Szczygieł A, Janusz M, Marchewka A: Ocena wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży przy użyciu nowoczesnej techniki diagnostyczno-pomiarowej w aspekcie terapeutycznym. Medycyna Sportowa, 2001; 17, 11: 419– 423.

Kołodziej K, Kwolek A, Rusek W, Przysada G, Szponar P: Ocena zmienności postawy ciała osób z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego leczonych w ramach prewencji rentowej ZUS. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004; 2–3: 172–177.

Olszewska E, Trzcińska D: Postawa ciała dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych; w Górniak K. (red.): Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, Warszawa – Biała Podlaska, AWF ZW WF, 2005.

Ruggerone M, Austin JH: Moiré topography in scoliosis. Correlations with vertebral lateral curvature as determined by radiography. Phys. Ther., 1986, Jul.; 66(7): 1072–1077.

Stokes IA, Moreland MS: Measurement of the shape of the back in patients with scoliosis. The standing and forward bending positions. J. Bone Joint Surg. Am., Feb., 1987; 69(2): 203–211.

Stokes IA i wsp.: Spine and back-shape changes in scoliosis, Acta Orthop. Scand., Apr., 1988; 59(2): 128–133.

Stokes IAF, Pekalsky JR, Moreland MS: Surface topography and spinal deformity. Proceedings of the 4-th International Symposium. New York, Gustaw Verlag, 1987.

Thometz JG i wsp: Veriability In three dimensional measurements of Beck contour with raster stereography in normal subjects. J. Pediatr Ortop, 2000, 20, 54 –58.

Sarnadsky BH: Poliklinika, 2008; 2: 40–44.

Przysada G, Pop T, Kołodziej K, Rusek W: Wykorzystanie metody Mory w ocenie postawy ciała u pacjentów z zespołami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji, 2005; (3): 43–47.

Lewandowski J i wsp.: Tensometryczny system pomiarów krzywizn kręgosłupa. Ocena rzetelności pomiarów; w Bulicz A (red.): Potęgowanie zdrowia, czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne. Radom, 2003, 109–113.

Walicka-Cupryś K, Stec M, Mrozkowiak M: Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire’a i inklinometryczną, XII sympozjum PTR pt. Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej opartej na dowodach naukowych. Kraków 22–24.09.06. Kraków, 2006.

Kluszczyński M., Kubacki J., Czernicki J., 2010, Ocena przydatności dwóch metod pomiaru płaszczyzny grzbietu – fotogrametrycznie i plurimetrem Rippsteina w ocenie postawy ciała dzieci i młodzieży starszej, I Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjioterapii, Warszawa.

Klopp RC, Niemer W, Schulz J., J Complement Integr Med. 2013;10(Suppl):S13-9. doi: 10.1515/jcim-2013-0032.

Klaus Jung, Sports Medicine, University of maisz, the use of BEMER Therapy Sports

Medicine, 7, 2012, 45

Weisskopf L., Use BEMER Therapy in musculoskeletal sporta injuries for regeberation and in the post-operative phase, Abstract for the BEMER Symposium at the Freudenstadt ZAEN Congress, 2011.

Azarmoff D.L., Batty T.V., Roofe P.G., Maffet M., A comparison of the number of circulating blood cells in different parts of circulatory system. Science 1951, 113, 363.

Farris E.J., Increase in lymphocytes in healthy persons under certain emotional states. Amer. J. Anat, 1938, 63.

Farris E.J., The blood picture of athletes as affected by inter-collegiate sports, Amer. J. Anat. 1943, 72, 223.

Dziedzic B., Wandokanty F., Cukromocz i hyperglikemia u niektorych zawodników, Sport Wyczynowy, 1966, 30, 17.

Romgier G., Babin J.P., Glycemia et travaile musculaire, L’Homme Sain, 1966, 2, 63.

Young D.R. at all., Model for evaluation of fatty acid metabolism man during prolonged exercise. J. Apel. Physiol. 1967, 5, 734.

Davies J. E., 1936, Effect of physical training on blood volume, hemoglobin alkali and osmotic resistance of erythrocytes. Ph. P. Dissertation University of Chicago, Illinois.

Davies J. E., 1937, Changes in erythrocyte fragility due physical exercise and variation of body temperature, J. Lab. Clin. Med., 23, 786.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)