Wpływ poziomu poczucia koherencji na podejmowanie aktywności prozdrowotnych w grupie studentów warszawskich uczelni wyższych = The impact of the sense of coherence to take pro-health activities in a group of students of Warsaw universities

Joanna Skonieczna, Elwira Smoleńska, Jolanta Makaruk, Dominik Olejniczak

Abstract


Skonieczna Joanna, Smoleńska Elwira, Makaruk Jolanta, Olejniczak Dominik. Wpływ poziomu poczucia koherencji na podejmowanie aktywności prozdrowotnych w grupie studentów warszawskich uczelni wyższych = The impact of the sense of coherence to take pro-health activities in a group of students of Warsaw universities. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):188-196. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33763

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A188-196

https://pbn.nauka.gov.pl/works/668907

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 10.11.2015.

 

Wpływ poziomu poczucia koherencji na podejmowanie aktywności prozdrowotnych w grupie studentów warszawskich uczelni wyższych

 

The impact of the sense of coherence to take pro-health activities in a group of students of Warsaw universities

 

Joanna Skonieczna (1), Elwira Smoleńska (2), Jolanta Makaruk (2), Dominik Olejniczak (1)

 

1. Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Banacha (Kampus Banacha), blok F, Banacha 1a, 02-097 Warszawa

2. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, sekcja Promocji Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Słowa kluczowe: poczucie koherencji, promocja zdrowia, student, zachowania zdrowotne.

 

Keywords: sense of coherence, health promotion, student health behaviors.

 

 

Streszczenie

            Wstęp: Poczucie koherencji ma udowodniony naukowo wpływ na stan zdrowia człowieka. Istotne znaczenie ma wiek, w którym jednostka zaczyna stosować się do zasad zachowań prozdrowotnych. W młodszym wieku łatwiej nabyć prozdrowotne nawyki.

            Cel: Ocena podejmowania wybranych zachowań prozdrowotnych, pomiar poziomu poczucia koherencji wśród warszawskich studentów i studentek oraz analiza wpływu poziomu poczucia koherencji na podejmowanie zachowań prozdrowotnych.

            Materiał i metody: Badanie przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestionariusza składającego się z 16 pytań (metryczkowych oraz dotyczących podejmowania zachowań prozdrowotnych) oraz standaryzowanego Kwestionariusza Orientacji Życiowej SOC-29. Badaniem objęto 292 osoby studiujące w m.st. Warszawie, w tym 193 (66%) kobiety.

            Wyniki: Przeprowadzone badanie wykazało, iż 53% kobiet w ogóle nie wykonuje badań cytologicznych, 34% kobiet nie wykonuje samobadania piersi, a 58% mężczyzn nie wykonuje samobadania jąder. 52% badanych zadeklarowało podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej co najmniej raz w tygodniu. Blisko 98% osób wskazało, iż myje ręce po wyjściu z toalety. Studenci najczęściej określają swój stan zdrowia jako bardzo dobry (37%) lub dobry (35%). Średnie ogólne poczucie koherencji wyniosło 125,48 pkt. Poczucie koherencji jest skorelowane z samooceną stanu zdrowia studentów, regularnym spożywaniem śniadań i podejmowaniem aktywności fizycznej.

            Wnioski: Poczucie koherencji można modyfikować i wpływać na jego wzrost. Wysokie SOC pozytywnie wpływa na podejmowanie niektórych zachowań prozdrowotnych. Należy podjąć działania mające na celu zwiększanie poczucia koherencji wśród młodych osób oraz badania naukowe w tym zakresie.

 

 

Abstract

            Introduction: Sense of coherence has scientifically proven impact on human health.  The age at which individual begins take pro-health activities is very important. In an earlier age it easier to acquire health-promoting habits.

            Aim: Evaluation of pro-health activities chosen by participants and measurement the level of coherence among Warsaw students.

            Material and Methods: The study was conducted by authorial questionnaire which consisted of 16 questions. Additionally there was used Life Orientation Questionnaire SOC-29. Totally in the study took part 292 students from Warsaw, including 193 (66%) women.

            Results: The study showed that 53% of women in general do not make Pap tests, 34% of them do not make breast self-examination and 58% of men do not perform testicular self-examination. Around 52% of respondents declared undertaking any physical activity at least once a week. Nearly 98% of participants declared that they wash their hands after using the restroom. Students frequently describe their health as very good (37%) or good (35%). Average total sense of coherence amounted to 125.48 points. Sense of coherence is correlated with self-esteem health of students, regular breakfast eating and physical activity.

            Conclusions: Sense of coherence can affect the growth of health. High SOC has a possitive impact on some health behaviors. Actions should be taken to increase the sense of coherence among young people therefore scientific research in this area are needed.


Keywords


poczucie koherencji, promocja zdrowia; student; zachowania zdrowotne; sense of coherence, health promotion, student health behaviors.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Antonovsky A. Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass; 1979.

Sęk H, Pasikowski T. (red.). Zdrowie - Stres – Zasoby. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2001.

Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i

nie zachorować. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja IPN; 1995

Kivimaki M, Feldt T, Vatera J, Nurmi JE. Sense of coherence and health: evidence from two cross-lagged longitudinal samples. Social Science & Medicine. 2000,;50 (4): 583-597.

Antonovsky A. Can attitudes contribute to health? Advances. The Journal of Mind-Body Health. 1992; 8 (4): 33-49.

Olejniczak D. Health literacy – alfabetyzm zdrowotny. W: Krzych-Fałta E, Olejniczak D, Samoliński B (red.). Podstawy promocji/edukacji zdrowotnej w wybranych chorobach cywilizacyjnych w tym alergicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2014: 64.

Kardialik K, Olejniczak D, Religioni U. Wykorzystanie umiejętności odczytywania (postrzegania) zdrowia przez studentów w procesie pozyskiwania informacji o chorobach. Hygeia Public Health. 2012; 47(1): 89-94.

Antonovsky A. The structure and properties of the Sense of Coherence Scale. Social Science & Medicine. 1993; 36 (6): 725-733.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013.

Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians. Ministry of Health and Welfare ;1974.

Maniecka-Bryła I, Bryła M. Wybrane elementy stanu zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nowiny Lekarskie. 2006; 75(4): 344–350.

Myszkowska-Ryciak J, Kraśniewska A, Harton A, Gajewska D. Porównanie wybranych zachowań żywieniowych studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prob. Hig Epidemiol. 2011; 92(4): 931-934.

Kowalska A. Zwyczaje żywieniowe studentów Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu. Roczn. PZH. 2010; 61(3): 277 – 282.

Sochocka L, Wojtyłko A. Medycyna Środowiskowa 2013, 16(2): 53-58.

Łaszek M, Nowacka E, Gawron-Skarbek A, Szatko F. Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(3), 461- 465.

Krajowe Centrum do spraw AIDS. Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007-2011. Warszawa; 2012. www.aids.gov.pl (data dostępu: 12.04.2015).

Izdebski Z. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra; 2006.

Centers for Disease Control and Prevention. Vital signs: HIV infection, testing, and risk behaviors among youths - United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012; 61(47): 971-6.

Kalinowski P, Wala S. Wiedza o czynnikach ryzyka i metodach profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek szkół wyższych w Lublinie. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(2): 460-464.

Podolska MZ, Kozłowska U. Edukacja zdrowotna i świadomość zdrowotna w profilaktyce raka szyjki macicy. Psychoonkologia. 2013; 2:71-78.

Wołowski T, Wróblewska P. Ocena wiedzy gdańskich studentek na temat profilaktyki raka piersi. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 347-349.

Książek J, Habel A, Cieszyńska M, Kruk A. Samoocena stylu życia i profilaktyka raka gruczołu piersiowego na przykładzie studentek wybranych uczelni trójmiasta. Zdr Publ. 2013; 123(2): 139-143.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)