Uwarunkowania zdrowia psychicznego nauczycieli w kontekście stresu zawodowego = Determinants of teachers' mental health in the context of occupational stress

Dominik Olejniczak, Adelina Gebel, Urszula Religioni, Joanna Skonieczna, Karolina Zakrzewska

Abstract


Olejniczak Dominik, Gebel Adelina, Religioni Urszula, Skonieczna Joanna, Zakrzewska Karolina. Uwarunkowania zdrowia psychicznego nauczycieli w kontekście stresu zawodowego = Determinants of teachers' mental health in the context of occupational stress. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):159-169. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33692

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A159-169

https://pbn.nauka.gov.pl/works/668507

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 10.11.2015.

 

Uwarunkowania zdrowia psychicznego nauczycieli w kontekście stresu zawodowego

Determinants of teachers' mental health in the context of occupational stress

 

Dominik Olejniczak1

Adelina Gebel2

Urszula Religioni3

Joanna Skonieczna1

Karolina Zakrzewska4,5

 

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

2 Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

3 Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, pok. 53 02-520 Warszawa

4 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Epidemiologii, ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

5 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Zakład Wirusologii, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

 

Słowa kluczowe: uwarunkowania zdrowia, nauczyciel, stres.

Key words: health determinants, teacher, occupational stress.

 

Streszczenie

 

Wykonywanie zawodu nauczyciela niesie ze sobą wiele satysfakcji, ale wiąże się również z narażeniem na wiele zagrożeń zdrowia, specyficznych dla tego zawodu. Identyfikacja zagrożeń pozwoli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia ich i poprawi tym samym stan zdrowia tej grupy zawodowej. Celem niniejszej pracy jest określenie uwarunkowań stresu wśród nauczycieli, jego objawów, sposobów radzenia sobie z nim, a także poszukiwanie związków stresu z płcią, wiekiem, stażem i miejscem pracy. 

W badaniu wzięło udział 440 nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkołach muzycznych.

Na podstawie uzyskanych wyników wywnioskowano, iż istnieje konieczność intensyfikacji działań profilaktycznych w grupie nauczycieli, którzy w swojej pracy doświadczają czynników przyczyniających się do występowania stresu zawodowego. Działania powinny być skierowane zarówno na redukcję (lub pomniejszenie oddziaływania) samego czynnika oraz na rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem nim spowodowanym.

 

Abstract

 

Teaching profession carries with it a lot of satisfaction, but also is associated with exposure to many health hazards specific to the profession. Their identification will help to reduce the risk of threats, thereby improve the health of this professional group. The aim of this study is to determine the conditions of stress among teachers, its symptoms, how to deal with it, as well as seeking relationships stress to gender, age, seniority and place of work.

The study involved 440 teachers working in schools, primary schools, middle schools, secondary schools and music schools.

Based on these results it was concluded that The existence need to intensify prevention in a group of teachers who in their work experience factors that contribute to the incidence of occupational stress. Actions should be directed both to reduce (or reduce the impact) same factor and to develop skills to cope with stress it caused.


Keywords


uwarunkowania zdrowia; nauczyciel; stres; health determinants; teacher; occupational stress.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Byrne DG, Espnes GA. Occupational stress and cardiovascular disease. Stress & Health. 2008; 24(3): 231-238.

Cooper CL, Liukkonen P, Cartwright S. Stress Prevention in the Workplace: Assessing the Costs and Benefits to Organisations. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown, Dublin: 1996.

Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. PWN Warszawa; 2008.

Kompier MAJ, Cooper CL, Geurts SAE. A multiple case study approach to work stress prevention in Europe. European Journal Of Work And Organizational Psychology. 2000; 9(3): 371–400.

Korczyński S. Stresogenność pracy pedagogicznej w percepcji kobiet i mężczyzn. Kwartalnik Edukacyjny. 2013; 3(74): 29-45.

Korczyński S. Co stresuje mężczyzn w pełnieniu roli nauczyciela? Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. 2013; 22: 133-145.

Lasarus RS. The stress and coping paradigm. W: Bond LA, Rosen JC (red.). Competence and coping during adulthood. Hanover: University Press of New England; 1980: 28-74.

Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer; 1984.

Prajsner M. Nauczyciele A.D. 2011. Remedium. 2011; 2: 1-4.

Pyżalski J, Puchalski K, Korzeniowska E. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce. W: Okulicz-Kozaryn K, Ostaszewski K. (red.) Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. , Warszawa: Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2008: 35.

Sęk H. Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: Sęk H.(red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: PWN; 2014.

Grzegorzewska M. Stres w zawodzie nauczyciela Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2006.

Terelak JF. Stres zawodowy. Warszawa: Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 2007: 237.

Wrona-Polańska H. Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia nauczyciela. Kraków: Wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie; 2003: 118.

Tucholska S. Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: KUL; 2009.

Brzezińska, Sęk. Założenia modelu wspomagania psychologicznego w systemie kształcenia i wychowania. Psychologia Wychowawcza. 1989; 3: 308-317.

Punch, KF, Tuetteman E. Reducing Teacher Stress: The effects of support in the work environment. Research in Education. 1996; 56: 63-72.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)