Determinanty zakresu praktyki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentami nieprzytomnymi = Determinants of the scope of nursing practice in the care of unconscious patients

Barbara Ślusarska, Marian Słabczyński, Danuta Zarzycka, Grzegorz Józef Nowicki, Alina Deluga, Bożena Zboina

Abstract


Ślusarska Barbara, Słabczyński Marian, Zarzycka Danuta, Nowicki Grzegorz Józef, Deluga Alina, Zboina Bożena. Determinanty zakresu praktyki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentami nieprzytomnymi = Determinants of the scope of nursing practice in the care of unconscious patients. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):130-141. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33604

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A130-141

https://pbn.nauka.gov.pl/works/668101

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.09.2015. Revised 05.10.2015. Accepted: 10.11.2015.

 

Determinanty zakresu praktyki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentami nieprzytomnymi

Determinants of the scope of nursing practice in the care of unconscious patients

 

Barbara Ślusarska1, Marian Słabczyński2, Danuta Zarzycka3, Grzegorz Józef Nowicki1, Alina Deluga1, Bożena Zboina4

 

1Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM w Lublinie

2VI Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Onkologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

3Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM w Lublinie

4Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Słowa kluczowe: pacjent nieprzytomny, stan funkcji życiowych, różnorodność symptomatologii, praktyka pielęgniarska.

 

Keywords: unconscious patient, state of vital functions, variety of symptomatology, nursing practice.

 

Streszczenie

 

Wstęp. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem nieprzytomnym to złożony i długotrwały proces. Wymaga znajomości uwarunkowań tego stanu oraz samodzielności pielęgniarki w zakresie działań dostosowanych do potrzeb pacjenta nieprzytomnego.

Cel. Określenie zakresu symptomów determinujących opiekę wobec pacjentów nieprzytomnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Materiał i metody. Analizie empirycznej poddano dokumentację szpitalną grupy 101 pacjentów nieprzytomnych, hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAIT) w Lublinie w okresie jednego roku. Badania prowadzono metodą retrospektywnej analizy źródłowej dokumentacji medycznej i pielęgniarskiej.

Wyniki. Najczęstszą przyczyną stanu nieprzytomności były: urazy (31,68%) oraz zaburzenia świadomości w przebiegu choroby podstawowej (26,73%) i inne czynniki zewnętrzne (21,78%). W analizowanej grupie 55,45% zachowało pełną wydolność oddechową, u 31,68% była zastosowana intubacja, a w przypadku 12,87% założono rurkę tracheostomijną W zakresie funkcji układu moczowego tj. wydalanie moczu u 83,17% osób było kontrolowane poprzez założony cewnik do pęcherza moczowego, natomiast u 16,83% pacjentów zastosowano pieluchomajtki. W zakresie funkcji wydalania stolca u 62,38% stolec był normalny, u 18,81% wystąpiła biegunka i u 18,81% osób wystąpiły zaparcia.

Wnioski. Wyniki badań wykazały zróżnicowany stan zdrowia pacjentów nieprzytomnych, który determinuje przedmiot praktyki pielęgniarskiej. Analiza symptomów zarejestrowanych retrospektywnie wśród pacjentów nieprzytomnych wskazuje na dominację obszarów deficytu samoopieki oraz ryzyka powikłań wynikających z braku aktywności ruchowej.

 

 

 

Abstract

 

Background. The nursing care of unconscious patients is a complex and lengthy process. It requires knowledge of the conditions of this state and the nurse’s independence in actions adjusted to the needs of the unconscious patient.

Purpose. The identification of the scope of the symptoms determining care for unconscious patients at an Anaesthesiology and Intensive Care Department.

Material and methods. The hospital documentation on 101 unconscious patients hospitalised in an Anaesthesiology and Intensive Care Department (OAIT) in Lublin over a one-year period was subject to empirical analysis. The research was conducted through the method of the retrospective analysis of source medical and nursing documentation.

Results. The most frequent causes of the state of unconsciousness included traumas (31.68%), disorders of consciousness in the course of an underlying disease (26.73%), and other external factors (21.78%). In the analysed group 55.45% retained full respiratory function, 31.68% were intubated, and in the case of 12.87% a tracheostomy tube was used. In terms of urinary system functioning, i.e. urine excretion, this was controlled via a ureteral catheter in 83.17% of cases, and for 16.83% of patients incontinence pads were used. In respect of stool excretion 62.38% of patient had normal stools, 18.81% suffered from diarrhoea and 18.81% from constipation.

Conclusions. The examination results indicated varied states of health in unconscious patients which determines the focus of nursing practice. The analysis of symptoms registered retrospectively among the unconscious patients indicates the dominance of the field of self-care deficiency and the risk of complications due to the lack of physical activity.


Keywords


pacjent nieprzytomny; stan funkcji życiowych; różnorodność symptomatologii; praktyka pielęgniarska; unconscious patient; state of vital functions; variety of symptomatology; nursing practice.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kozubski W, Liberski P (red.). Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL.ss. 2008: 100-102.

Mirończuk J, Kwiatkowska A. Życie w śpiączce. Toruń: Fundacja Światło; 2013.

Kondzior DJ. Standard pielęgnowania chorego w śpiączce. W: Krajewska-Kułak E, Rolka H, Jankowiak B (red.). Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Warszawa: PZWL; 2014.ss. 283-293.

Bączyk G, Kapała W. Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed i pooperacyjnym w chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatoligii. Poznań: Wydawnictwo UM Poznań; 2012. ss. 199-223.

Kózka M, Paluch H. Standard opieki nad chorym nieprzytomnym. W: Kózka M (red.). Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy i procedury postępowania pielęgniarskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2001.

Ackley BJ, Ladwig GB (red.). (Zarzycka D, Ślusarska B. red. polska). Podręcznik diagnoz pielęgniarskich: przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych. Warszawa: GC Media House; 2011.

Dyk D, Wołowicka L (red.). Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: PZWL; 2010.

Prasad K. The Glasgow Coma Scale: a critical appraisal of its clinimetric properties. J Clin Epidemiol 1996;49:755-63.

Rashidi A, Abouzari M, Amirjamshidi A. Glasgow Coma Scale on admission is correlated with postoperative Glasgow Outcome Scale in chronic subdural hematoma. J Clin Neurosci 2007;14:1240-1.

Mraz MA, Mraz M, Rzechonek A. Odleżyny - przyczyny i profilaktyka. Acta Bio-Opt Inform Med 2009;4:344-5.

Brongel L. Ciężkie mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. W: Zawadzki A (red.). Medycyna ratunkowa i katastrof. Warszawa: PZWL; 2011. ss. 45-90.

Stypuła J. Współczesne poglądy na ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej 2003;1:61-72.

Krysiak I. Pielęgnowanie chorego nieprzytomnego. W:Dyk D, Wołowicka L (red.). Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: PZWL; 2010. ss. 516-523.

Wiszniewski M, Lewandowicz E. Leczenie odleżyn u pacjentów przewlekle unieruchomionych z powodu urazów i chorób rdzenia kręgowego. Leczenie Ran 2006;3:113-9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)