Jakość życia chorych w warunkach domowych po przebytym udarze mózgu = Quality of life at home after stroke

Dorota Nalepa, Dorota Weber, Renata Rogala, Marianna Charzyńska–Gula

Abstract


Nalepa Dorota, Weber Dorota, Rogala Renata, Charzyńska-Gula Marianna. Jakość życia chorych w warunkach domowych po przebytym udarze mózgu = Quality of life at home after stroke. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):99-110. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33451

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A99-110

https://pbn.nauka.gov.pl/works/667182

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.09.2015. Revised 05.10.2015. Accepted: 30.10.2015.

 

Jakość życia chorych w warunkach domowych po przebytym udarze mózgu

 

Quality of life at home after stroke

 

Dorota Nalepa1, Dorota Weber2, Renata Rogala3, Marianna Charzyńska-Gula4

 

1Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, doktorantka studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2Absolwentka Kierunku Pielęgniarstwo Warszawski Uniwersytet Medyczny

3Doktorantka studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Streszczenie

 

Cel pracy - poznanie i opisanie jakości życia chorych po przebytym udarze mózgu  przebywających w warunkach domowych oraz  jej uwarunkowań.

Materiał i metody. Grupę badaną stanowili pacjenci, którzy przebyli niedokrwienny udar mózgu i przebywają w domu, czas po wystąpieniu choroby określony  został na 2 lata, 4 lata, 6 lat i powyżej 6 lat. Pacjenci to mieszkańcy powiatu  Opole Lubelskie, którzy w  2014 roku zostali poddani badaniom. Respondenci stanowili  grupę 64 pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Wśród badanych osób 35,94%,  stanowiły kobiety, zaś 64,06%, mężczyźni. Najliczniejsza grupę liczyły osoby w wieku powyżej 70 lat,  oraz 60-69 lat, natomiast 3,12%, badanych było w wieku do 49 lat i 14,06%, w wieku 50-59 lat.

Wyniki. Badania własne wykazały iż najczęściej respondenci wymagali częściowej pomocy osób drugich - 60,94%, natomiast 4,68% ankietowanych było samodzielnych i 34,38% osób było całkowicie uzależnionych od innych osób. Analiza statystyczna wykazała, że jakość życia była istotnie lepsza wśród ankietowanych, którzy byli samodzielni ruchowo w porównaniu z badanymi, którzy wymagali częściowej lub całkowitej pomocy innych osób. Respondenci najczęściej mieli częściowe problemy z poruszaniem się - 54,69%, natomiast 40,62%  osób pozostawało w łóżku i tylko 4,69% stanowili chorzy niezależne. Najczęściej badani spożywali posiłki samodzielnie - 56,25%, natomiast 37,50% osób potrzebowało pomocy i 6,25% nie było w stanie jeść samodzielnie. Wykazano, że  najczęściej w utrzymaniu higieny osobistej badani potrzebowali pomocy od innych - 53,13%, natomiast 14,06%, respondentów myło się samodzielnie, zaś 32,81%  było całkowicie uzależnionych od innych.

Wnioski. Pacjenci po udarze niedokrwiennym mózgu są w większości, częściowo lub całkowicie zależni od innych osób w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Natomiast  jakość życia jest istotnie różnicowana przez ocenę sprawności po udarze mózgu w podstawowych czynnościach  życiowych. Czynności dnia całodziennego, które dla ludzi zdrowych wydają się proste, dla osoby niesprawnej urastają do rangi problemu. Napotykane na co dzień przeszkody często dezorganizują lub uniemożliwiają osiągnięcie upragnionego celu. Są nimi utrudnienia architektoniczne, komunikacyjne czy też psychologiczne, społeczne i ekonomiczne.

 

Słowa kluczowe: udar mózgu, jakość życia.

 

Abstract

 

       Purpose of the work is to understand and describe the quality of life for stroke survivors residing in the home and its determinants.

Material and methods. The study group consisted of patients who have had an ischemic stroke and are at home, time after onset of the disease was set at two years, four years, six years and more than six years. Patients who are residents of the district Opole Lubelskie, who from  2014, they were subjected to the tests. Interviewers were a group of 64 patients after ischemic stroke. Among the respondents 35.94% were women and 64.06% men. The largest group consisted of people aged over 70 years, and 60-69 years, and 3.12% of the respondents were under the age of 49 years and 14.06%, at the age of 50-59 years.

Results. Our study showed that respondents most often requires partial assistance of other persons - 60.94%, and 4.68% of the respondents were independent and 34.38% were completely dependent on other people. Statistical analysis showed that quality of life was significantly better among respondents who are independent mobility compared to the patients who required partial or total assistance. Respondents requently have partial mobility problems - 54.69%, and 40.62% of people remained in bed, and only 4.69% were patients independent. The most common subjects consumed meals yourself - 56.25%, and 37.50% of people need help and 6.25% were not able to eat alone. It has been shown that the most common in personal hygiene subjects needed help from others - 53.13%, and 14.06%, washed your interviewers independently, while 32.81% were completely dependent on others.

Conclusions. Patients with ischemic stroke are mostly partially or totally dependent on others in performing basic activities of life. However, the quality of life is significantly differentiated by evaluating the efficiency of stroke in the basic activities of life. All-day activities of that for healthy people seem to be simple for a person inefficient grown into a problem. Encountered on a daily obstacles often disorganize or prevent the achievement of the desired goal. These are difficulties architectural, communication or psychological, social and economic.

 

Keywords: stroke, quality of life.


Keywords


udar mózgu, jakość życia, stroke, quality of life.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Cirstea M.C., Lewin F.: Compensatory strategies for reaching in stroke. Brain 2000, 123, 940–953.

Czernicki J., Brola W.: Jakożycia chorych po udarze mózgu. Post. Rehab. 1999; 13: 37-40.

Duncan P.W., Zorowitz R., Bates B. i wsp.: Management ofAdult Stroke Rehabilitation Care: a clinical practice guideline. Stroke 2005, 36, 100–143.

Jaracz K. Kozubski W: Jakość życia chorych po udarze w świetle badań empirycznych. Aktualności Neurologiczne, 2008, vol 2, str. 35-44.

Jarema M.: Badania jakości życia jako alternatywna forma oceny stanu pacjenta. Nowa Medycyna 1996; 3: 15-17.

Kjellstrom T., Norrving B., Shatchkute A.: Helsingborg Declaration 2006 on European stroke strategies. Cerebrovasc. Dis. 2007, 23, 231–241.

Krawczyk M., Kliniczne efekty intensywnego leczenia ruchem pacjentów po przebytym udarze mózgu, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2002, nr 2.

Legwant Z., Usprawnianie czynnościowe chorych po udarach mózgu. Studia medyczne w Akademii Świętokrzyskiej, tom 2, Kielce 2004, str. 133-136.

Messe S.R., Silverman I.E., Kizer J.R. i wsp.: Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2004, 62, 1042–1050.

Rutkowski J.: Badania jakości życia. W: S. Róg (red.). Jakość życia i warunki bytu. Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1991 s. 33-46.

Sacco R.L., Adams R., Albers G. i wsp.: Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack. A statement for the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline. Circulation 2006,113, 409–449.

Schuling J., Greidanus J., Meyboom-De Jong B.: Measuring functional status of stroke patients with the Sickness Impact Profile. Disabil. Rehabil. 1993,15, 19–23.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)