Wpływ masy ciała na ciśnienie tętnicze krwi = Effect of weight in blood pressure patients

Dorota Nalepa, Dorota Weber, Renata Rogala, Marianna Charzyńska–Gula

Abstract


Nalepa Dorota, Weber Dorota, Rogala Renata, Charzyńska–Gula Marianna. Wpływ masy ciała na ciśnienie tętnicze krwi = Effect of weight in blood pressure patients. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):85-98. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33443

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A85-98

https://pbn.nauka.gov.pl/works/667125

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.09.2015. Revised 05.10.2015. Accepted: 30.10.2015.

 

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI

EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS

 

Dorota Nalepa1, Dorota Weber2, Renata Rogala3, Marianna Charzyńska–Gula4

 

  1. 1.         Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, doktorantka studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, adres email: nalepad1@wp.pl
  2. 2.         Absolwentka Kierunku Pielęgniarstwo Warszawski Uniwersytet Medyczny
  3. 3.         Doktorantka studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  4. 4.         Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

 

Streszczenie

 

Cel. Ocena wpływu  masy ciała na ciśnienie tętnicze krwi pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia.

Materiał i metody. Badania nad podjętą problematyką zostały przeprowadzone w  Oddziale Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4, przy ulicy Jaczewskiego w Lublinie, od grudnia 2014 do lutego 2015 roku. Respondenci wypełnili 100 kwestionariuszy, z czego wszystkie zostały zakwalifikowane do analizy statystycznej. W badaniach wykorzystano technikę ankiety audytoryjnej, oraz dokonano pomiarów ciśnienia tętniczego, obwodów ciała, masy ciała i wyliczono BMI.

Wyniki. Nadmierna masa ciała jest z jednym z czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Przyczynia się ona nie tylko do rozwoju nadciśnienia tętniczego, ale także do zaburzeń metabolicznych, takich jak: insulinooporność, hiperinsulinemia, zaburzenia lipidowe oraz cukrzyca. W badaniach własnych wykazano u 37% ankietowanych nadwagę, a u 34% otyłość.  Otyłość brzuszną stwierdzono u ponad 1/3 mężczyzn i ponad połowy kobiet, na granicy wartości progowej znajduje się około 1/5 mężczyzn i blisko 1/4 kobiet. 

Wnioski. W analizie szczegółowej zachowań wśród grupy badanych pacjentów wskazano najważniejsze kierunki działań, które powinny stać się dla nich priorytetowe:

- edukacja w zakresie normalizacji masy ciała, postępowania dietetycznego w nadciśnieniu tętniczym oraz zalecenie  aktywności fizycznej,

- wskazanie korzyści wypływających z podjętych działań, przekonanie badanych o ich własnej wartości, możliwości zmiany i zachęcenie do podjęcia działań w tym   kierunku  oraz poszukiwanie stymulacji ze strony otoczenia w celu  podtrzymywania pożądanych zachowań.

 

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, otyłość.

 

Abstract

 

Aim. Assessment of the impact body weight on blood pressure patients treated for hypertension.

Material and methods. Research on issues taken were carried out in the Department of Cardiology of the Independent Public Clinical Hospital No. 4, Street Jaczewskiego in Lublin, from December 2014 to February of 2015. The interviewers completed 100 questionnaires, of which all were accepted for statistical analysis. The study used a technique audit questionnaire and measurements of blood pressure, circuits, weight, BMI.

Results. Excessive body weight is one of the factors of cardiovascular risk. It contributes not only to the development of hypertension, but also metabolic disorders such as insulin resistance, hyperinsulinemia, lipid disorders and diabetes. In our study, 37% of respondents are overweight and 34% obese. Abdominal obesity was found in more than 1/3 of men and over half of the women, on the border of the threshold value is about 1/5 of men and nearly 1/4 of women.

Conclusions. The detailed analysis of the examined behavior among groups of patients should identify the most important directions of activities that are a priority in the study group:

- education in standardization body weight, dietary hypertension and physical activity recommendation

-    indication benefits of the actions taken, the conviction of respondents for their self-esteem, ability to change and to encourage action in this direction, and seeking stimulation from the environment in order to sustain the desired behavior.

 

Keywords: hypertension, blood pressure.


Keywords


nadciśnienie tętnicze, otyłość, hypertension;blood pressure

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kobus G., Jarocka I.: Niefarmakologiczne metody..., dz. cyt., s. 51

Chrostowska M., Szczęch R., Nadciśnienie tętnicze związane z otyłością [w:] Kardiologia na co Dzień 2007; 3 (2): 106–112.

Przegaliński J.: Nadciśnienie tętnicze, [w:] Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa, red. Daniluk J., Jurkowska G., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005, s. 23.

Kawecka-Jaszcz K, Kocemba J.:Nadciśnienie tętnicze..., dz. cyt., s. 49.

Gryglewski B.: Epidemiologia i rozpoznawanie, [w:] Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym, red. Grodzicki T., Kocemba J., Via Medica, Gdańsk 2000, s. 9.

Ślusarska B., Epidemiologia chorób układu krążenia, [w:] Pielęgniarstwo kardiologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych, red. D. Kaszuba, A. Nowicka, PZWL, Warszawa 2011, s. 19-20.

Krymska B., Przygotowanie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym…, dz. cyt., s. 141.

Drozd-Dąbrowska M., Walczak A., Szych Z., Świadomość potrzeby zmiany stylu życia wśród dorosłych szczecinian z nadciśnieniem tętniczym, Family Medicine & Primary Review 2006; 8(3): 604.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)