Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na stan psychofizyczny osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego = The effect of foundation for active rehabilitation camps on psychophysical state following spinal cord injury

Ewelina Kamińska-Gwóźdź, Romuald Lewicki, Rafał Studnicki, Anna Opuchlik, Joanna Szłapińska, Jacek Kubicki, Anna Włoch

Abstract


Kamińska-Gwóźdź Ewelina, Lewicki Romuald, Studnicki Rafał, Opuchlik Anna, Szłapińska Joanna, Kubicki Jacek, Włoch Anna. Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na stan psychofizyczny osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego = The effect of foundation for active rehabilitation camps on psychophysical state following spinal cord injury. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):43-52. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33231

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A43-52

https://pbn.nauka.gov.pl/works/666326

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.09.2015. Revised 05.10.2015. Accepted: 30.10.2015.

 

Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na stan psychofizyczny osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego

The effect of foundation for active rehabilitation camps on psychophysical state following spinal cord injury

 

Ewelina Kamińska-Gwóźdź

Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Al. IX Wieków Kielc 19, Kielce

Ewelina Kamińska-Gwóźdź

Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce

Romuald Lewicki

Katedra Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, Kielce

Romuald Lewicki

The Department of Physiotherapy, Faculty of Physical Education and Tourism, Swietokrzyska Academy, Kielce

Rafał Studnicki

Zakład Fizjoterapii, Wydział  Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A, Gdańsk

Rafał Studnicki

The Unit of Physiotherapy, Faculty of Health Sciences Division of Nursing and the Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk, Gdansk

Anna Opuchlik

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce

Anna Opuchlik

Rehabilitation Institute, The Holycross Cancer Center in Kielce, Kielce

Joanna Szłapińska

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Joanna Szłapińska

Department of Continuing Education and Vocational Guidance, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań

Jacek Kubicki

Gabinet Fizjoterapii i Pediatrii, ul. Edmunda Łopuskiego 19a, Kołobrzeg

Jacek Kubicki

Physiotherapy and Paediatrics Office, Kołobrzeg

Anna Włoch

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych, Jagiellońska 109a, Kielce

Anna Włoch

High School of Economy, Law and Medical Sciences, Kielce

 

Słowa kluczowe: uszkodzenie rdzenia kręgowego, Aktywna Rehabilitacja, sport, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

 

Keywords: spinal cord injury, Active Rehabilitation, sports, Foundation for Active Rehabilitation.

 

Streszczenie

Wstęp. Uszkodzenia rdzenia kręgowego są jednymi z najpoważniejszych dysfunkcji narządu   ruchu skutkujące z reguły nieprzemijalnym stanem niepełnosprawności. Jest to stan o charakterze przewlekłym, który ma niekorzystny wpływ na sferę somatyczną, psychiczną oraz społeczną człowieka.

Cel. Celem pracy było określenie wpływu obozu pierwszego stopnia Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na stan psychofizyczny u osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Materiał i metody. Badania trwały od marca 2009 roku do marca 2010. Badaniami została objęta grupa 100 osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. W pierwszym etapie badanie przeprowadzono przed obozem pierwszego stopnia organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. W drugim etapie zbadano te same osoby trzy miesiące po ukończeniu powyższego obozu. Uczestnicy badań mieli ukończony 18 rok życia. Wśród badanych było 86 mężczyzn i 14 kobiet, w tym 33 osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, 57 osób z uszkodzeniem rdzenia w odcinku piersiowym, oraz 10 osób z uszkodzeniem rdzenia w odcinku lędźwiowym. Obozy odbywały się w Spale, w  Zamościu oraz w Zielonej Górze. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji dotyczący stanu psychofizycznego osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Wyniki. W wyniku uczestnictwa w obozie pierwszego stopnia u osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego nastąpiła poprawa stosunków międzyludzkich, wzrosła aktywność fizyczna, niezależność od innych osób, zwiększyła się  ilość osób uprawiających sport oraz nastąpiła znaczna poprawa w czynnościach życia codziennego.

Wnioski.

Obóz pierwszego stopnia Fundacji Aktywnej Rehabilitacji  wpłynął pozytywnie na stan psychofizyczny  osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Dzięki działaniom Fundacji Aktywnej Rehabilitacji osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mają możliwość skorzystania z doświadczeń profesjonalnej kadry obozów, co przekłada się u badanych na postęp w zakresie zdolności motorycznych poprawiający nie tylko ich komfort życia, ale również ich stan psychiczny.

 

 

Summary

Introduction. Spinal cord injuries are among the most serious motor dysfunctions usually resulting in a permanent state of disability. It is a chronic condition with negative effect on the somatic, psychological and social state of humans.

Purpose. The aim of this study was to determine the effect of participation in the introductory camps organized by the Foundation for Active Rehabilitation on psychophysical condition in individuals with spinal cord injury.

Material and methods. Study was conducted between March 2009 and March 2010.  It involved a group of 100 individuals suffering from spinal cord injury.  In the first part of the study, research was conducted prior to the beginning of an introductory camp organized by the Foundation for Active Rehabilitation. The second part involved the same individuals three months after the camp. All study participants were 18 years of age or older and included 86 males and 14 females.  Camps took place in Spala, in Zamość and in Zielona Góra. The study used custom-designed questionnaire concerning psychophysical status of individuals with spinal cord injury.

Results. Improved relationships, increased physical activity, independence from other people, increased number of individuals practicing sports and a significant improvement in activities of daily life have been observed as a result of participation in the introductory camp for individuals with spinal cord injury.

Conclusion. Foundation for Active Rehabilitation introductory camp had a positive effect on the psychophysical status of individuals with spinal cord injury.

Through the effort of the Foundation for Active Rehabilitation, individuals with spinal cord injury can benefit from the experience of professional camp staff.  Development of new motor skills further affects not only their comfort in life, but also their mental state.


Keywords


uszkodzenie rdzenia kręgowego, Aktywna Rehabilitacja, sport, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, spinal cord injury, Active Rehabilitation, sports, Foundation for Active Rehabilitation.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Skrzypinska K, Kurkowska K. Jakość życia, poczucie koherencji i represyjności w chorobach przewlekłych. Post Med Klin Wojsk 2009; 14 (1): 19-23.

Józefowski P, Bolach E. Wpływ obozu Aktywnej Rehabilitacji na przewidywaną satysfakcję z życia osób z tetraplegią. Fizjoterapia 2011; 19 (3): 28-39.

Tasiemski T. Efektywność systemu Aktywnej Rehabilitacji w usprawnianiu czynności samoobsługi i lokomocji osób po urazach rdzenia kręgowego. Postępy Rehabil 1998; 12 (1): 67-79.

Kwolek A, Samojedna-Kobosz A, Pacześniak-Jost A i wsp. Rehabilitacja i sytuacja społeczna osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Postępy Rehabil 2004; 18 (4): 15-18.

Szczygielska-Majewska M. Rola stowarzyszenia aktywnej rehabilitacji w usprawnianiu osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. V Chełmska Konferencja. Pielęg i Położna 2004; 7: 19-21.

Kim JT, Mun JH, Jun PS i wsp. Leisure Time Physical Activity of People with Spinal Cord Injury: Mainly with Clubs of Spinal Cord Injury Patients in Busan-Kyeongnam, Korea. Ann Rehabil Med 2011; 35(5): 613-626.

Medola FO, Busto RM, Marçal AF, i wsp. Sports on quality of life of individuals with spinal cord injury: a case series. Rev Bras Med Esporte 2011; 17(4): 254-256.

Silva MCR, Oliveira RJ, Conceição MIG. Efeitos da natação sobre a independência funcional de pacientes com lesão medular. Rev Bras Med Esporte 2005; 11(4): 251-254.

Stevens SL, Caputo JL, Fuller DK i wsp. Physical Activity and Quality of Life in Adults With Spinal Cord Injury. J Spinal Cord Med 2008; 31(4): 373-378.

Tawashy AE, Eng JJ, Lin KH i wsp. Physical activity is related to lower levels of pain, fatigue and depression in individuals with spinal-cord injury: a correlational study. Spinal Cord 2009; 47 (4): 301-306.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)