Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii = The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy

Urszula Kaźmierczak, Aleksander Goch, Grzegorz Srokowski, Patrycja Kropkowska, Paweł Zniszczol, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Walery Zukow

Abstract


Kaźmierczak Urszula, Goch Aleksander, Srokowski Grzegorz, Kropkowska Patrycja, Zniszczol Paweł, Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Zukow Walery. Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii = The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):275-283. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33088

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A275-283

https://pbn.nauka.gov.pl/works/665259

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 20.10.2015.

 

Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii

The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy

Kaźmierczak Urszula1, Goch Aleksander1, Srokowski Grzegorz1, Kropkowska Patrycja1, Zniszczol Paweł1, Radzimińska Agnieszka1, Strojek Katarzyna1, Zukow Walery2

1Katedra Fizjoterapii , Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

2Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: laryngektomia, równowaga, środek ciężkości.

Keywords: laryngectomy, balance, center of gravity.

 

Streszczenie

Krtań jest narządem odpowiedzialnym za tworzenie głosu, ochronę górnych dróg oddechowych, połykanie oraz poprzez kaszel oczyszczanie dolnych dróg oddechowych. Rak krtani, jest coraz częściej występującym nowotworem, którego formą leczenia jest radioterapia i zabieg chirurgiczny. Ważnym tematem jest wpływ nowotworu krtani i jego leczenia na równowagę i położenie środka ciężkości. Badanie przeprowadzono u 31 osób laryngektomowanych, spotykających się w klubie „Orion” w Bydgoszczy. Średnia wieku wynosiła 66,5. Grupę kontrolną stanowiły osoby zdrowe, bez zdiagnozowanych nowotworów głowy oraz zaburzeń równowagi. Badanie przeprowadzone było na platformie footscan i polegało na spokojnym staniu przez 10s z otwartymi, następnie z zamkniętymi oczami. Wyniki badania wskazują, że osoby po zabiegu laryngektomii mają zaburzenia równowagi. Całkowita długość ścieżki środka ciężkości jest większa niż u grupy kontrolnej. Dodatkowo pacjenci laryngektomowani cechują się większymi wychyleniami bocznymi i przednio–tylnymi niż osoby z grupy kontrolnej. Za kontrolę postawy odpowiedzialny jest układ przedsionkowy, propioceptywny oraz narząd wzroku. W obu grupach po wyłączeniu wzroku wyniki są słabsze niż przy oczach otwartych.

 

Abstract

The larynx is the organ responsible for creating voice, the protection of the upper respiratory tract, swallowing and coughing treatment lower respiratory tract. Cancer of the larynx, is increasingly occurring malignant tumor, which form of treatment is radiation therapy, and surgery. An important theme is the effect of laryngeal cancer and its treatment on the balance and the position of the center of gravity. The study was conducted on 31 patients had laryngectomies, meeting in the Club "Orion" in Bydgoszcz. The average age amounted to 66.5. The control group were healthy people without diagnosed cancer of the head and balance disorders. The study was on the platform and the quiet of the footscan standing by 10s with open, then with eyes closed. The results of the test indicate that the person after laryngectomy have imbalances. The total length of the path of the center of gravity is greater than in the control group. In addition, had laryngectomies patients more deflections side and front-rear than those of the control group. Attitude control arrangement is atrial, proprioceptive and organ of sight. In both groups after turning off the visual results are weaker than when the eyes open.


Keywords


laryngektomia, równowaga, środek ciężkości, laryngectomy, balance, center of gravity.

Full Text:

PDF

References


Zalewska – Kręcicka M., Kręcicki T., Zarys otolaryngologii. Podręcznik dla studentów i lekarzy., Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław, 2008.

Okła S., Chirurgiczna rehabilitacja głosu po całkowitej laryngektomii., PZWL, Warszawa, 2007.

Zalewska – Kręcicka M., Kręcicki T., Jeleń M., Atlas chorób krtani., wyd. VOLUMED, Wrocław, 1995.

Jurkiewicz D., Najczęstsze problemy otolaryngologiczne u pacjentów w wieku podeszłym., Medycyna po Dyplomie 2011, 20, 92-96.

Barinow – Wojewódzki A., Marszałek S., Rychlewski T., Kompleksowa rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani., AWF, Poznań, 2005.

Błaszczyk J., Biomechanika kliniczna., PZWL, Warszawa, 2004.

Ontorynolaryngologia kliniczna., Pod red. Niemczyka K., Jurkiewicza D., Składzieńca J., Medipage, Warszawa, 2014.

Ocetkiewicz T., Skalska A., Grodzicki T., Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej – ocena powtarzalności metody., Gerontologia Polska 2006, 14( 3): 144-148.

Jaczewska J., Zalewski M. Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi dysfunkcją układu przedsionkowego z wykorzystaniem komputerowej posturografii dynamicznej. Doniesienie wstępne. Rehabilitacja Medyczna 2012, 16: 9-15.

Anatomia człowieka., Pod red. Sylwanowicza W., Warszawa, 1977.

Durko M., Omdlenia w otolaryngologii., Forum Kardiologów 2013, 7:105-108.

Woźnicka E., Niebudek-Bogusz E., Śliwińska-Kowalska M., Nowa metoda manualnej terapii krtani w rehabilitacji zaburzeń czynnościowych głosu., Otorynolaryngologia 2012, 11:168-173.

Leppert W., Nowakowska E., Rola radioterapii w leczeniu objawów zaawansowanej choroby nowotworowej., Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008, 2, 33-47.

Kordylewska M., Guzy szyi., Przew. Lek. 2002, 5( 9): 97-101.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)