Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza = Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis

Aneta Rutkowska, Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak

Abstract


Rutkowska Aneta, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik. Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza = Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):251-261. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32858

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A251-261

https://pbn.nauka.gov.pl/works/663413

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 20.10.2015.

 

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza

Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis

 

Rutkowska Aneta, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik

 

Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Public Health Department, Medical University of Warsaw

 

Słowa kluczowe: podstawowa opieka zdrowotna, jakość opieki zdrowotnej, pacjenci.

Key words: primary health care, quality of health care, patients.

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie i cel pracy

Jakość i jej poprawa powinny stanowić kluczową rolę w sektorze medycznym. Celem badania była ocena poziomu satysfakcji pacjentów z systemu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech na podstawie elementów takich jak uzyskiwanie przez pacjenta informacji w procesie leczenia, aspekty estetyczne, czas oczekiwania na wizytę do specjalisty oraz postawy personelu medycznego wobec pacjenta.

Materiał i metoda

Badanie zostało przeprowadzone w Polsce i we Włoszech w 2012 roku. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie miało charakter anonimowy. Zastosowano dwie wersje ankiet (polską i włoską) złożonych z 25 pytań. Badaniem objęto 200 pełnoletnich osób, 100 osób w Polsce oraz 100 osób we Włoszech. Przedział wiekowy badanych to 18-75 lat.

Wyniki

Polscy respondenci w większości deklarowali, iż najchętniej korzystają z prywatnego sektora ochrony zdrowia (68%). Większość włoskich respondentów (91%) deklaruje częstsze korzystanie z publicznego sektora ochrony zdrowia. W publicznych placówkach dobrze lub bardzo dobrze kompetencje pracowników oceniło, aż 56% polskich badanych oraz około 62% włoskich respondentów. Około 43% polskich badanych oraz 35% włoskich respondentów pozytywnie oceniło system usług zdrowotnych w swoim kraju.

Wnioski

Włoska podstawowa opieka zdrowotna prawdopodobnie wymaga działań mających na celu poprawę przepływu informacji pomiędzy personelem medycznym. Należy również rozważyć przeprowadzenie kontroli oceniających realizację prawa pacjenta do informacji. Funkcjonowanie publicznego sektora opieki zdrowotnej w Polsce powoduje niechęć do korzystania z jego usług. Należy rozważyć implementację rozwiązań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 

Abstract

 

Introduction and aim

Quality and improvement of quality should have a key role in the medical sector. The main aim of the study was to assess the level of patient satisfaction with primary health system in Poland and Italy. There were analysed following parts(elements): obtaining information during the process of medical treatment, aesthetic aspects, waiting time and staff attitudes towards patients.

Material and methods

The survey was conducted in 2012 in Poland and Italy. In the study a method of diagnostic survey was used. Two versions of the anonymous questionnaires (in Polish and Italian) composed of 25 questions were used. The study included 200 adults, 100 Polish and 100 Italians. The age range was 18-75 years.

Results

Majority of Polish respondents (68%) declared that mostly they use private health care sector. Respondents from Italy, by contrast reported more frequent use of the public health sector (91%). About 56% of Polish and 62% of Italian participants assessed public health care profesionals competencies as good or very good. About 43% of Polish and 35% of Italian respondents positively evaluated the health service system in their countries.

Conclusions

Primary health care in Italy likely requires actions to improve the flow of information between medical staff. Carrying out an evaluation of implementation of the patient's right to information should be considered. Functioning of the public health care sector in Poland causes avertion to use its services. Creating a positive image of the public health system in Poland should be consider.


Keywords


podstawowa opieka zdrowotna, jakość opieki zdrowotnej, pacjenci, primary health care, quality of health care, patients.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bank J. Zarządzanie przez jakość. Warszawa: Gebethner & Ska; 1997.

Hipsz N. Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Raport z badania z Centrum Badania Opinii Publicznej. Warszawa; 2012.

Karski JB. Zdrowie 21-zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Warszawa; 1999.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).

Opolski K, Dykowska G, Możdżonek M. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Warszawa: CEDEWU.PL; 2009.

Smoleń E, Ksykiewicz-Dorota A. Profesjonalizm pielęgniarek jako element oceny satysfakcji rodziców/opiekunów dzieci z opieki pielęgniarskiej. Med. Pr. 2015; 66(4).

Szczerbińska K. Jakość opieki zdrowotnej. W: Czupryna A, Poździoch S, Ryś A, Włodarczyk C (red.): Zdrowie Publiczne. Tom 2. Kraków: Vesalius; 2001.

Tatara T, Słoniewski R, Dera P. Systemy Opieki Zdrowotnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2010.

Włoskie Ministerstwo Zdrowia. Aspettative e soddisfazione dei cittadini rispetto alla salute e alla sanità - SONDAGGIO CENSIS. Roma 2010. www.censis.it (data dostępu: 12.01.2013).

Włoskie Ministerstwo Zdrowia. Il Sistema Sanitario Nazionale. www.salute.gov.it (data dostępu: 12.01.2013).

Il fatto quotidiano. www.ilfattoquotidiano.it (data dostępu:3.05.2013)

World Health Organization. The world health report 2000 - Health systems: improving performance. www.who.int/whr/2000/en/ (data dostępu: 12.10.2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)