Polska adaptacja Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie w Sporcie (SSCQ-PL) – geneza teoretyczna oraz badanie pilotażowe właściwości psychometrycznych

Zuzanna Gazdowska, Maja Ryszkiewicz, Dariusz Parzelski

Abstract


Gazdowska Zuzanna, Ryszkiewicz Maja, Parzelski Dariusz. Polska adaptacja Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie w Sporcie (SSCQ-PL) – geneza teoretyczna oraz badanie pilotażowe właściwości psychometrycznych = Polish adaptation of Sources of Sport-Confidence Questionnaire (SSCQ-PL) theoretical background and pilot study of psychometric properties. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):207-220. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32743

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A207-220

https://pbn.nauka.gov.pl/works/662374

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 20.10.2015.

 

Polska adaptacja Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie
w Sporcie (SSCQ-PL) – geneza teoretyczna oraz badanie pilotażowe właściwości psychometrycznych

Polish adaptation of Sources of Sport-Confidence Questionnaire (SSCQ-PL) theoretical background and pilot study of psychometric properties

 

Zuzanna Gazdowska – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny / SWPS University of Social Sciences and Humanities

Maja Ryszkiewicz - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny / SWPS University of Social Sciences and Humanities

Dariusz Parzelski - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny / SWPS University of Social Sciences and Humanities

 

Słowa kluczowe: pewność siebie, źródła sportowej pewności siebie, samoocena, własna skuteczność.

Key words: self-confidence, sources of sport-confidence, self-esteem, self-efficacy.

 

Streszczenie

             Celem artykułu jest przedstawienie założeń teoretycznych leżących u podstaw Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie w Sporcie SSCQ-PL. Narzędzie to służy do pomiaru źródeł sportowej pewności siebie rozumianej jako pewność sportowca, która związana jest ze świadomością tego, że posiada umiejętności i zdolności, aby osiągnąć sukces w swojej dyscyplinie (Vealey, 1998). Niniejsza publikacja ukazuje etapy dokonywania językowo-kulturowej adaptacji Kwestionariusza SSCQ do warunków polskich. Przedstawiono również wyniki badania właściwości psychometrycznych, nowo powstałego narzędzia, takich jak trafność teoretyczna i kryterialna oraz rzetelność. Na potrzeby badania pilotażowego przebadano 100 osób będących czynnymi sportowcami, zarówno amatorami, jak i zawodowcami. Potwierdzona została rzetelność i trafność teoretyczna adaptowanego Kwestionariusza. Trafność kryterialna narzędzia zbadana poprzez korelacje ze zmiennymi samoocena (kwestionariusz SES) i poczucie własnej skuteczności (kwestionariusz GSES) nie została potwierdzona.

 

Abstract

The aim of this paper is to present the theoretical assumptions which form the basis for Sources of Sport-Confidence Questionnaire SSCQ-PL. This Questionnaire is used to measure the sources of sport-confidence understood as the athlete’s confidence, connected with the awareness that s/he has the skills and abilities necessary to achieve the success in own discipline (Vealey, 1998). This publication depicts the primary stages of preparation of the linguistic-cultural adaptation of SSCQ to the Polish conditions. Results of the psychometric properties research (such as the theoretical and criterion validity and reliability) are presented. For the needs of the pilot study, 100 participants were examined. They are active athletes, both amateurs and professionals. The theoretical validity and reliability of adapted Questionnaire were confirmed. Correlation with the SES Questionnaire and GSES Questionnaire did not confirm the criterion validity of the SSCQ-PL.


Keywords


pewność siebie; źródła sportowej pewności siebie; samoocena; własna skuteczność; self-confidence, sources of sport-confidence; self-esteem; self-efficacy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drwal, R. Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fecenec, D. (2008). Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Finn, J. (2008). An Introduction to Using Mental Skills to Enhance Performance in Golf: Beyond the Bounds of Positive and Negative Thinking. Annual Review of Golf Coaching 2008, 223-242.

Gazdowska, Z., Parzelski, D. (2015). Trening mentalny jako rodzaj interwencji wpływającej na wykonanie sportowe i poziom umiejętności mentalnych w grupie młodych golfistów – analiza jakościowa. Studia Społeczne, 12 (1), s. 135-142.

Gilson, T. A., Feltz, D. L. (2012). Self-Efficacy and Motivation in Physical Activity and Sport: Mediating Processes and Outcomes. W: G. C. Roberts, D. C. Treasure, Advances in Motivation in Sport and Exercise (271-299). Champaign: Human Kinetics.

Henschen, K., Newton, M. (2004). Building Confidence in Sport. W: T. Morris, J. Summers, & J. Wiley (red). Sport Psychology, Theory Application & Issues (322-343). Brisbane: John Wiley & Sons.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Horsley, C. (1998). Pewność siebie a osiągnięcia sportowe. W: T. Morris, J. Summers (red.), Psychologia sportu. Strategie i techniki (s. 95-127). Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 4, s. 164-176.

Rosenberg, M. (1965). Society and Adolescent Self-Image. Nowy Jork: Princeton University Press.

Sar, A. H., Isiklar, A. (2012). Examination of Locus of Control, Subjective Well-Being and Optimism As the Predictors of Sport Confidence. Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 1, 76-84.

Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy Scale. W: J. Weinman, S. Wright, M. Johnston, Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Causal and Control Beliefs, (35-37). Windsor: NFER-NELSON.

Sozański, H. (1999). Podstawy treningu sportowego. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Vealey, R. S., Hayashi, S. W., Garner-Holman, M., Giacobbi, P. (1998). Sources of Sport-Confidence: Conceptualization and Instrument Development. Journal of Sport & Exercise Psychology, 20(1), 54-80.

Vealey, R. S. (1986). Conceptualization of Sport-Confidence and Competitive Orientation: Preliminary Investigation and Instrument Development. Journal of Sport Psychology, 8, 221-246.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Scholar.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)