Jałowe martwice kości, charakterystyka choroby i postępowanie fizykalne – przegląd literatury = Sterile necrosis of bone, the characteristics of the illness and physical examination - a literature review

Agnieszka Radzimińska, Agnieszka Anna Zimmermann, Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Strojek, Irena Bułatowicz, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Radzimińska Agnieszka, Zimmermann Agnieszka Anna, Weber-Rajek Magdalena, Strojek Katarzyna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Jałowe martwice kości, charakterystyka choroby i postępowanie fizykalne – przegląd literatury = Sterile necrosis of bone, the characteristics of the illness and physical examination - a literature review. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):108-120. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32518

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A108-120

https://pbn.nauka.gov.pl/works/660102

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 20.10.2015.

 

Jałowe martwice kości, charakterystyka choroby i postępowanie fizykalne – przegląd literatury

Sterile necrosis of bone, the characteristics of the illness and physical examination - a literature review

Agnieszka Radzimińska1, Agnieszka Anna Zimmermann2, Magdalena Weber-Rajek1, Katarzyna Strojek1, Irena Bułatowicz1, Aleksander Goch1, Walery Zukow3

  1. 1.      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska
  2. 2.      Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Polska
  3. 3.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Streszczenie

Jałowe martwice kości stanowią zespół chorobowy cechujący się obumieraniem tkanki kostnej oraz tkanki chrzęstnej bez udziału chorobotwórczych drobnoustrojów. Schorzenie to występuje często w nasadach rosnących kości dzieci i młodzieży i jest konsekwencją braku połączeń pomiędzy naczyniami nasad i przynasad kości (brak krążenia obocznego) w okresie wzrostu. Do najczęstszych postaci tej choroby zaliczamy: chorobę Perthesa (martwica typu Legga-Calvégo-Perthesa), chorobę Osgooda-Schlattera, chorobę Freiberga-Köhlera II, chorobę Köhlera I, chorobę Haglunda, chorobę Scheuermanna. Etiologia choroby nie jest znana. Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury dotyczącej charakterystyki poszczególnych postaci jałowych martwic kości oraz postępowania fizykalnego w różnych postaciach tej choroby.

 

Abstract

 

Avascular necrosis constitute a syndrome characterized by the withering away of bone tissue and cartilaginous tissue without the participation of pathogenic microorganisms. This disease often occurs in the roots of the growing bones of children and young people and is a consequence of the lack of connection between vessels and the metaphyseal bone epiphysis (lack of collateral circulation) during growth. The most common form of the disease include: Perthes disease (Legg-Calve-Perthes disease), Osgood-Schlatter disease, Freiberg-Köhler disease II, Köhler disease I, Haglund's disease, Scheuermann's disease. The etiology of the disease is not known. The aim of this article is review the literature on the characteristics of each form of aseptic osteonecrosis and physiotherapy in various forms of the disease.

 

Słowa kluczowe: jałowe martwice kości, postępowanie fizykalne.

Key word: sterile necrosis of bone, physical examination.


Keywords


jałowe martwice kości, postępowanie fizykalne, sterile necrosis of bone, physical examination.

Full Text:

PDF

References


Grzegorzewski A., Synder M. Jałowe martwice kości. [W]: Gaździk T. Ortopedia

i traumalogia, PZWL, Warszawa 2009.

Sułko J. Przyczyny ortopedyczne bólów stawowych i utykania u dzieci. Przegląd Lekarski 2009; 66, 1-2: 78-89.

Nowotny J. Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu. Medipage, Warszawa 2006.

Szmigiel C., Kiebzak W. Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, AWF Kraków, 2010.

Wise L. Current Management and Rehabilitation in Legg-Calvé-Perthes Disease. Human Kinetics – Athletic Therapy Today 2010; 15, 4 : 30-35.

Neal D.C., O’Brien J.C., Jo C., Kim H.K. International Perthes Study Group. Quantitative assesment of synovitis in Legg-Calvé Perhes disease Rusing gadolinium-enhanced MRI. J Pediatr Orthop B. 2015; 24(2):89-94.

Kamiya N., Yamaguchi R., Adapala N.S., Chen E., Neal D., O'Brien J., Thoveson A., Gudmundsson P., Brabham C., Aruwajoye O., Drissi H., Kim H.K. J Bone Miner Res. 2015;30(6):1009-13.

Zarzycka M., Zarzycki D., Kącki W., Jasiewicz B., Ridan T. Odległe wyniki leczenia zachowawczego choroby Perthesa. Otrop Traumatol Rehabil. 2004; 6 (5): 595–603.

Czupryna K., Donocik-Jurgielewicz J., Szumakowicz-Bożek E., Pożniak M., Siuta M., Smółka M., Halczuk M. Choroba Perthesa – przykłady ćwiczeń leczniczych stosowanych u młodszych dzieci. Rehabilitacja w pediatrii 2015; 5: 43-51.

Evidence-based care guideline for conservative management of Legg-Calve-Perthes disease in children aged 3 to 12 years. Cincinnati (OH): Cincinnati Children's Hospital Medical Center; 2010 Oct. 16 p.

Osgood R.B. Lesions of the tibial tubercle occuring durning adolescence. Boston Medical and Surgical Journal 1903; 14 (8): 114–116.

Schlatter C. Verle tzungen des schnabelformigen forsatzes der obersen tibiaepiphyse. Beitrage zur klinischen Chirurgie 1903; 33 (8): 874–876.

Rapp I.H., LaZerte G. Clinical pathological correlation in Osgood-Schlatter’s disease. Southern Medical Journal 1958; 51 (7): 909–912.

Halilbasic A. i wsp. Importance of clinical examination in diagnostics of Osgood-Schlatter Disease in boys playing soccer or basketball. Institute for Sports Medicine, Sarajevo Canton 2012; 2 (1): 21–28.

Maher P.J., Ilgen J.S. Osgood-Schlatter disease. BMJ 2013. Case Report Published online: accessed 9/9/2013. doi:10.1136/bcr-2012-007614

Dressendorfer R., Granado M. Osgood-Schlatter Syndrome – Clinical review. Cinahl Information Systems 2013.

Jakovljevic A. i wsp. Osgood Schlatter’s illness in young basketball players.

SportLogia 6 2010; 2: 74–79.

Ghlove P.A. i wsp. Osgood Schlatter syndrome. Current Opinion in Pedriatrics 2007; 19: 44–50.

Burkner P., Khan K. Kliniczna medycyna sportowa. DB Publishing, Warszawa 2012.

Iwańczyk K., Dąbrowski M., Lemiesz G. Profilaktyka i postępowanie rehabilitacyjne w przypadku choroby Osgood-Schlattera. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2015, 6-18.

Vargas B. Kohler disease. 2010. http://emedicine.medscape.com/article/1234753-overview eMedicine Web site. Available at: Accessed December 10.

Hung E.H.Y., Kwok W.K., Tong M.M.P. Haglund syndome – a characteristic causa of posteriori heel pain. J Hong Kong Coll Radiolog 2009; 11: 183-185.

Lohrer H., Arentz S., Nauck T., Dorn-Lange N.V., Konerding M.A. The Achillestendon insertionis crescent – shaped: an in vitro anatomic investigation. Clin Orthop Relat Res 2008; 466: 2230-37.

Sever J.W. Apophysitis of the Os Calcis. New York Medical Journal. 1912; 95:1025-1029.

Sharma SC, Singh R, Piplani H, Sharma A. Radiological evaluation and role of burgery in retrocalcaneal bursitis. Hong Kong J Orthop Surg 2005; 9: 8-15.

Gaździk TS, Bielecki T. Ortopedia i traumatologia. T. 2. PZWL, Warszawa 2008.

Alvarez-Nemegyei J., Canoso J.J. Heel pain: diagnosis and treatment, step by step. Clevland Clin J Med 2006; 73: 465-471.

Thomas J.L., Christensen J.C., Kravitz S.R., Mendicino R.W., Schuberth J.M., Vanore J.V., Weil L.S., Zlotoff H.J., Bouche R., Baker J.; American College of Foot and Ankle Surgeons heel pain committee. The diagnosis ant treatment of heel pain: a clinical practice guideline – revision 2010. J Foot and Ankle Surg 2010, 49 (3 Suppl): S1-19.

Chochowska M., Wytrążek M., Marcinkowski J.T., Huber J. Ocena skuteczności leczenia zachowawczego pacjenta z zespołem Haglunda – opis przypadku. Hygeia Public Health 2013; 48(1): 86-94.

Scheuermann H. Kyphosis dorsalis juvenilis. Ugeskr. Laeg.1920, 82: 384.

Sorensen K.H. Scheuermann's Juvenile Kyphosis: clinical appearances, radiography, aetiology and prognosis. Copenhagen: Munksgaard; 1964.

Ippolito E., Pouseti N.: Juvenile kyphosis: histological and histochemical studies. J. Bone Jt Surg. 1981; 63: 175 – 82.

Schmorl G.: Die Pathogenese der Juvenilen Kyphose. Fortsch. Geb. Roentgenstr. Nuklearmed. 1930; 41: 359-383.

Green T.L., Hesinger R. N., Hunter L.Y.: Back pain and vertebral changes simulating Scheuermann’s disease. J. Ped. Orthop. 1985; 5: 1-7.

Horne J., Cocckshott W.P., Shannon H.S.: Spinal column damage from water ski jumping. Skeletal Radiol. 1987; 16: 612-25.

Micheli L.J.: Low back pain in the adolescent: differential diagnosis. Am. J. Sports Med. 1979; 7: 362-364.

Bradford D.S.: Juvenile kyphosis. Clin. Orthop. 1977; 128: 45-55.

Lopez R.A., Burke S.W., Levine D.B.: Osteoporosis in Scheuermann’s disease. Spine 1988; 13: 1099-103.

Gilsanz W., Gibbens D.T., Carlson M., King J.: Vertebral body density in Scheuermann’s disease. J. Bone Jt Surg. 1989; 71: 894-97.

Ali R. M., Green D. W., Patel T.C. Scheuermann’s kyphosis. Curr. Opin. Pediatr. 1999; 11 (1) 70-75.

Ridan T. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 10/2011; 21:25-31.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)