Próba określenia wpływu terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku

Mariusz Posłuszny

Abstract


      

Posłuszny Mariusz. Próba określenia wpływu terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku = An attempt to determine the effect of BEMER therapy on selected blood indicators in the process of biological restitution after endurance effort. A case study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):121-140. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32524

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A121-140

https://pbn.nauka.gov.pl/works/660483

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 20.10.2015.

 

Próba określenia wpływu terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku

An attempt to determine the effect of BEMER therapy on selected blood indicators in the process of biological restitution after endurance effort. A case study

 

Mariusz Posłuszny

 

Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 

Streszczenie

Wstęp. Mikrokrążenie należy postrzegać jako rodzaj żywego organu będącego składową układu sercowo-naczyniowego odpowiedzialnego za prawidłową dystrybucję między innymi tlenu do komórek. Według producenta terapia systemem BEMR przy zastosowaniu kompleksowym lub uzupełniającym doskonali podstawowe procesy fizjologiczne, angiokinezę mikrokrążenia, doprowadzenie składników odżywczych i tlenu do komórek mięśniowych. Dzięki określonej modulacji biorytmicznej uzyskuje się synergiczny wpływ również na pierwotne i wtórne krążenie oraz nieco większe naczynia krwionośne.

Celem badań jest ocena wpływ sygnału BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Opis przypadku. 

Materiał i metody. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się oznaczeniu wybranych wskaźników krwi w dwóch edycjach pomiarów po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji samoistnej i odnowie wspomaganej terapią BEMER: NEU%, LYM%, BASO %, EOS%, MONO%, tHb, BE, BEACT, BB, HHb, cHCO3, PO2, SO2 (c), O2Hb, MeHb, COHb.

Uzyskane wyniki. Pozytywne wyniki zaobserwowano w większości mierzonych cech krwi. Przy czym różnie prezentowała się ich konfiguracja w trakcie 5 dniowego cyklu pomiarowego. Najbardziej pozytywne zmiany zaobserwowano w EOS%, HHb, cHCO3, PO2, SO2(c), O2Hb, COHb, BE, BEakt,  mniej znaczące w NEU%, LYM%, BASO%, MONO%, tHb, cHCO3, BB, MeHb.

Wnioski. (1) Zastosowana metodyka i profil sygnału BEMER poprzez zwiększenie światła naczyń mikrokrążenia wpływa zróżnicowanie na wielkość wybranych wskaźników krwi, (2) Zastosowanie stymulacji BEMER w odnowie biologicznej po wysiłkach       wytrzymałościowych u mężczyzn w 5-6 dekadzie życia może być uzasadnione, (3) Uzyskane jednostkowe wyniki z przeprowadzonych pomiarów, nie mogą być podstawą do uogólnionych wniosków nad wpływem sygnału BEMER na restytucję po wysiłku wytrzymałościowym. Mogą być jedynie próbą wskazania kierunku dalszych dociekań nad modyfikacją metodyki stosowania wielowymiarowego strukturalnie sygnału BEMER i intensyfikacją odnowy biologicznej po różnych wysiłkach.

 

Słowa kluczowe: terapia BEMER, wskaźniki krwi, restytucja fizjologiczna, odnowa biologiczna.

 

Summary

                Introduction. Microcirculation should be perceived as a living organ that is part of cardio-vascular system responsible inter alia for proper distribution of oxygen to cells. According to the manufacturer, BEMER therapy, applied both as comprehensive or complementary treatment, improves basic physiological processes, microcirculatory angiokinesis and oxygenation and nutrition of muscle cells. Also, due to its particular biorhythmic modulation, it exerts a synergic influence on primary and secondary circulation as well as on slightly bigger blood vessels. The aim of the study is to assess the effect of BEMER signal on selected blood indicators in the process of biological restitution after endurance effort. A case study.

                Material and methods. The studied male individual lives a healthy life-style and he subjected himself to the markings of selected blood indicators after endurance effort in two consecutive rounds of measurements – during spontaneous restitution and during restitution enhanced with BEMER therapy: NEU%, LYM%, BASO %, EOS%, MONO%, tHb, BE, BEACT, BB, HHb, cHCO3, PO2, SO2 (c), O2Hb, MeHb, COHb.

                Results. Positive results were observed in  most of the measured blood features. However, their configuration during 5-day measurement cycle varied. The most positive changes occurred in the following: EOS%, HHb, cHCO3, PO2, SO2(c), O2Hb, COHb, BE, BEakt, less significant for NEU%, LYM%, BASO%, MONO%, tHb, cHCO3, BB, MeHb.

                Results. (1) Applied methodology and BEMER signal profile, through increasing the lumen of microcirculation vessels, variously affects the values of selected blood indicators. (2) The use of BEMER stimulation in the process of biological restitution in males in their fifties / sixties may be justified. (3) The individual results achieved in the course of the study, however, may not serve as a basis for drawing general conclusions on the effect of BEMER signal on the process of biological restitution after endurance effort. Instead, they may be treated as an attempt at showing the direction for further research on the possible changes in the application method of the structurally multidimensional BEMER signal as well as on the intensification of biological restitution after various physical efforts.

 

Key words: BEMER therapy, blood indicators, physiological restitution, biological restitution.


Keywords


terapia BEMER, wskaźniki krwi, restytucja fizjologiczna, odnowa biologiczna, BEMER therapy, blood indicators, physiological restitution, biological restitution.

Full Text:

PDF

References


Klopp R., Mikrozirkulation, im Fokus der Forschung, 1 Auf. 2008, Mediquant Verlag AG in Schliessa 19b FL-Triesen.

Instrukcja BEMER-SET Classic/Pro, User Manual, BEMER Group, August 2013 the Freudenstadt ZAEN Congress 04.01.2011.

Mrozkowiak Mirosław, Mrozkowiak Magdalena: Co to jest zdrowy styl życia = What is meant by the healthy lifestyle? [W:] Ontogeneza i promocja zdrowia : w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, s. 117 130.

Łukaszewska J., Raczyńska B., Wawrzyńczak-Witkowska A., Restytucja w procesie II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, 1986, s. 298-315.

Piruet-Gottwald M., Multiple Sklerose: Wie Sie Ihen Korper starkę, Naturlich Heilen – Gesund Leben, Deutschland, Ausland inkl. Ubersee, 2014, nr 2, s. 10-12.

Ziemssen T., Piatkowski J., Haase R., Long-term effects of Bio-Electromagnetic-energy Regulation therapy on fatigue in patients with multiple sclerosis, Altern Ther Health. Med. 2011, nov-dec, 17 (6) , 22-28.

Piatkowski J., Kern S.,Ziemssen T., Effect of BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind controlled trial, J Altern Komplement Med., 2009, may, 15 (5), 507-11, DOI: 10.1089/ACM, 2008.0501.

Ulatowski T., Teoria i metodyka sportu, SiT, Warszawa, 1981, s. 67.

Patriarca L., Topi G. C., Hematological alterations in strenuous work, Medicina dello Sport, Torino, 1967, 20, 1.

De Lanne R. J., Barnes J. R., Brouha L., Changes in osmotic pressure and ionic concentrations of plasma during muscular work and recovery. J. Appl. Physiol, 1959, 14.

Holmgren A., Mossfeldt F., Sjostrand T., Strorn G., Effects of training on work capacity, total hemoglobin, blood volume, heart volume and pulse rate in recumbent and upright positione. Acta Physiol. Scand., 1960, 50, 72.

Morehouse L. E, Miller A. T., Physiology of Exercise. (III Edition). C. V. Mosby Company St. Luis 1959, 39.

Halicka–Ambroziak H.D., Spoczynkowy i wysiłkowy metabolizm mięśni białych i czerwonych w świetle badań oddychania tkankowego, AM, Warszawa, 1971, 59.

Gollwick P.D., Struck P.J., Souler R.G., Heinrick J.R., Effect exercise and training on the blood of normal and splenectomized rats. Int. Z. Physiol. 1965, 21, 2.

Lubańska-Tomaszewska L., Zmiany hematologiczne w krwi i narządach krwiotwórczych po wysiłku fizycznym w treningu (dysertacja doktorska), Bibl. Ins. Dośw. PAN. im. M. Nenckiego, Warszawa, 1965.

Mrozkowiak Mirosław. Wpływ terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku = Effect of BEMER therapy on selected indicators of blood in the process of wellness after exercise endurance. Case study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):278-298. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17080.

Mrozkowiak Mirosław. Próba określenia wczesnej i późnej samoistnej restytucji oraz fazy superkompensacji po wysiłku wytrzymałościowym na przykładzie mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = An attempt to determine the early and late spontaneous restitution and supercompensation phase after endurance effort on the example of a man in his sixties. A case study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):63-94. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.29905.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)