Stan infrastruktury hydrotechnicznej w aspekcie rozwoju turystyki i transportu wodnego na Kanale Bydgoskim

Wiesław Galor, Grzegorz Nadolny, Dawid Aleksander Szatten

Abstract


Galor Wiesław, Nadolny Grzegorz, Szatten Dawid. Stan infrastruktury hydrotechnicznej w aspekcie rozwoju turystyki i transportu wodnego na Kanale Bydgoskim = Conditions of hydrotechnical infrastructure in the aspect of development of tourism and water transport on the Bydgoszcz Canal. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):146-157. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32541

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A146-157

https://pbn.nauka.gov.pl/works/660767

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 20.10.2015.

 

Stan infrastruktury hydrotechnicznej w aspekcie rozwoju turystyki i transportu wodnego na Kanale Bydgoskim

 

Conditions of hydrotechnical infrastructure in the aspect of development of tourism and water transport on the Bydgoszcz Canal

 

Wiesław Galor, Grzegorz Nadolny, Dawid Szatten

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15

 

Streszczenie

Kanał Bydgoski, wybudowany w latach 70-tych XVIII wieku, łączy dorzecza Wisły i Odry. Jego unikalne położenie warunkuje rozwój żeglugi śródlądowej w skali regionu oraz Europy Środkowej. W pracy scharakteryzowano stan infrastruktury technicznej oraz warunki hydrologiczne drogi wodnej. Kanał Bydgoski należy do II kategorii dróg wodnych. Projekty realizowane w skali krajowej i europejskiej, przyczyniają się do poprawy stanu infrastruktury wodnej, powodując wzrost atrakcyjności Kanału Bydgoskiego oraz regionu.

 

Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, infrastruktura hydrotechniczna, drogi wodne, Kanał Bydgoski.

 

 

Abstract

Bydgoszcz Canal, built in the 70’s of eighteenth century, connects the Vistula and Oder rivers basins. It’s unique location determines the development of inland shipping in the region and Central Europe scales. The study characterized the state of the technical infrastructure and hydrological conditions of the waterway. Bydgoszcz Canal belongs to the II category of waterways. Projects implemented in national and European level, contribute to the improvement of hydrotechnical infrastructure, causing an increase in the attractiveness of the Bydgoszcz Canal and the region.

 

Key words: inland shipping, hydrotechnical infrastructure, waterways, Bydgoszcz Canal.


Keywords


żegluga śródlądowa; infrastruktura hydrotechniczna; drogi wodne; Kanał Bydgoski, inland shipping, hydrotechnical infrastructure, waterways, Bydgoszcz Canal.

Full Text:

PDF (Polski)

References


CORINE Land Cover, 2006, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Monografia dróg wodnych śródlądowych w Polsce, 1085, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Operat wodnoprawny stopnia piętrzącego Czyżkówko, 1999, ODGW, Poznań.

Operat wodnoprawny stopnia piętrzącego Józefinki, 1971, ODGW, Poznań.

Operat wodnoprawny stopnia piętrzącego Nakło Wschód, 1971, ODGW, Poznań.

Operat wodnoprawny stopnia piętrzącego Okole, 1999, ODGW, Poznań.

Operat wodnoprawny stopnia piętrzącego Osowa Góra, 1999, ODGW, Poznań.

Operat wodnoprawny stopnia piętrzącego Prądy, 1999, ODGW, Poznań.

Ossowski E., 2001, Strategia przewozów na drodze wodnej Wschód – Zachód w aspekcie Żeglugi Bydgoskiej S.A., Materiały Sympozjum pt.: Perspektywy transportu śródlądowego w Polsce”, Gdańsk.

Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, 2007, Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych, IMGW, Warszawa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 Nr 77, poz. 695).

Żegluga śródlądowa w latach 2010-2013, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)