Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у практично здорових чоловіків = Features of functional state autonomic nervous system in healthy men

T. M. Povetkina, E. A. Gozhenko, W. Zukow

Abstract


Povetkina T. M., Gozhenko E. A., Zukow W. Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у практично здорових чоловіків = Features of functional state autonomic nervous system in healthy men. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):335-344. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32298

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A335-344

https://pbn.nauka.gov.pl/works/657835

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.01.2015. Revised 18.01.2015. Accepted: 21.01.2015.

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ

 

FEATURES OF FUNCTIONAL STATE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN HEALTHY MEN

 

Т. М. Повєткіна1, О. А. Гоженко1, В. Жуков2

Povetkina T. M.1, Gozhenko E. A.1, Zukow W.2

 

1ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», г. Одесса, Украина

1SE "Ukrainian Scientific-Research Institute of medicine transport of Ukraine», Odessa, Ukraine

2Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia I Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

2Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

 

Резюме

 

Вегетативний тонус і реактивність дають уявлення про гомеостатичні можливості організму, вегетативне забезпечення діяльності - про адаптивні механізми. Велику долю в генезі вазорегуляторних порушень відіграє дисбаланс вегетативного впливу на серцево-судинну систему, що проявляється переважанням активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи та послабленням барорефлекторних впливів як у стані спокою, так і при виконанні навантажувальних тестів.

Метою нашого дослідження було виявлення особливостей функціонального стану ВНС і нейрогуморальної регуляції у практично здорових чоловіків молодого віку.

Матеріали и методи дослідження: В рамках дослідження обстежено 77 осіб середнього віку (26,36 ± 2,73 років). Проводили аналіз за характеристиками варіаційної кардіоінтервалограми (пульсограми): мода (Мо) – значення найчастішого R-R-інтервалу (характеризує гуморальний канал центральної регуляції синусового вузла, представлений циркулюючими катехоламінами та іншими чинниками); амплітуда моди (АМо) – відсоток кардіоінтервалів, котрі відповідають значенню Мо (відображує симпатичний тонус); індекс напруження регуляторних систем Баєвського: ІБ = АМо/2 DХ•Мо.

Результати дослідження: При порівнянні з нормальними віковими значеннями показників нейрогуморальної регуляції виявлено наявність передчасного зниження адаптаційних резервів.

Подальше вивчення особливостей адаптивної відповіді при різному похідному стані вегетативної регуляції дасть змогу прогнозувати реакцію організму на вплив стресогенних чинників, та розвиток дизрегуляційної патології.

  1. За результатами проведеного дослідження виявлено зниження адаптаційних можливостей за показниками нейрогуморальної регуляції у практично здорових чоловіків молодого віку.
  2. Встановлено, що рівень систолічного АТ за умов відносного спокою пов'язаний з рівнем активності симпатичного відділу ВНС і автономної нервової системи серця. Рівень діастолічного АТ безпосередньо регульований центральними ланками, що підтверджено позитивною кореляцією (R=0,76) з показниками альфа ритму ЕЕГ та показником ступеня переважання активності центральних механізмів регуляції над автономними (ІБ).
  3. Виявлена хороша переносимість ортостатичного навантаження, знижена реактивність ВНС за симпатичним типом, та помірне зниження барорефлекторної чутливості.
  4. Встановлені ознаки передчасного старіння у обстежених практично здорових осіб молодого віку, маркерами якого є зниження адаптаційних резервів ВНС та спектральних параметрів ВСР відносно нормальних за віком, зниження барорефлекторної чутливості, що відображає формування дизрегуляційної патології нервової системи.

 

Ключові слова: вегетативна нервова система, варіабельність серцевого ритму.

 

Summary

 

Vegetative tone and reactivity to give an idea of the homeostatic features of the body, vegetative support of activity of adaptive mechanisms. A great destiny in genesis vasoregulation violations plays imbalance vegetative effects on the cardiovascular system, the predominance of the activity of the sympathetic division of the autonomic nervous system and weaken baroreflector influence both at rest and during the execution of load tests.

The purpose of our study was to identify the features of the functional status of vegetative nervous system and neurohumoral regulation in practically healthy men of young age.

Materials and methods: in the framework of the study examined 77 persons of middle age (26,36 ± 2,73 years). Conducted the analysis for the variation characteristics of cardio intervalogram (pulsogram): fashion (Mo) – the value of the more often R-R-interval (characterized by humoral channel central regulation sinusoidal hub, circular catecholamines and other factors); the amplitude of fashion (AMo) is the percentage of cardiointervals that correspond to the value of DoD (displays a nice tone); index of stress regulatory systems Baevsky: IB = x/2 = АМо/2 DХ•Мо.

The results: Compared with normal age-related values of indicators of neurohumoral regulation detected the presence of the premature decline of the adaptive reserves.

Further study of the features of adaptive responses at different original condition of autonomic regulation will enable to predict the reaction of the organism to the influence of stresogene factors and development of dysregulation of pathology.

1. According to the results of the study found reducing adaptive capabilities in terms of neurohumoral regulation in practically healthy men of young age.

2. It was established that systolic blood pressure under conditions of relative calm associated with the level of activity of the sympathetic division of ANS and autonomic nervous system of the heart. The level of diastolic blood pressure directly regulated central element that confirmed a positive correlation (R = 0,76) with indicators of EEG alpha rhythm and the prevalence indicator of the degree of activity of central regulatory mechanisms of the autonomous (IB).

3. Revealed good tolerance to orthostatic stress, reduced reactivity of the sympathetic ANS by type, and a moderate reduction baroreflector sensitivity.

4. the signs of premature aging of the surveyed healthy young people, which is reduction of markers of adaptive reserves the SPA and spectral parameters of HRV relatively normal age, reduced sensitivity baroreflector reflecting formation dysregulation pathology of the nervous system.

 

Keywords: vegetative nervous system, variable heart rate.


Keywords


термінова адаптація, бальнеотерапія, варіабельність серцевого ритму, urgent adaptation, balneotherapy, variable heart rate.

Full Text:

PDF

References


Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В., и соавт. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. Методические рекомендации. Вестник аритмологии, 2001, № 24, с. 65-87.

Балашова Н.В. Возрастные особенности вегетативной регуляция сердечно-сосудистой системы у практически здоровых мужчин 25-50 лет, проживающих в средней полосе России / Н.В. Балашова, И.Г. Андреева, В.В. Попов // Экология человека. - 2008. - № 8. - С. 17-21.

Вегетативные расстройства. Под редакцией А.М. Вейна. М.: Медицинское информационное агентство. 2003 – 752 с.

Гоженко, А.И. Саногенез — теоретическая основа медицинской реабилитации / А.И. Гоженко, Е.А. Гоженко // Медична гідрологія та реабілітація. — 2007. — Т.5. — № 2. — С. 4—8.

Дизрегуляционная патология нервной системы. Под редакцией Е. И. Гусева, Г. Н. Крыжановского. М.: Медицинское информационное агентство. 2009. - 512 стр.

Коркушко О.В. Возрастные изменения вариабельности ритма сердца / Коркушко О.В., Писарук А.В., Чеботарев Н.Д., Чеботарева Ю.Н. // Журнал Амн України. – 2004. – Т. 10, № 4. – С. 756-768.

Коркушко О.В., Писарук А.В., Шатило В.Б. Возрастные изменения барорефлекторных колебаний ритма сердца // Український кардіологічний журнал – 2007. – № 1. – С. 65-69.

Лаба, В.В. Розлади вегетативної регуляції у практично здорових осіб, як предиктори нейроциркуляторної дистонії // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. – С. 21-22.

Методы анализа и возрастные нормы вариабельности ритма сердца. (Метод. рекомендации) / Состав. О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, А.В. Писарук, Н.Д. Чеботарев, В.Ю. Лишневская. – К.: Ин-т геронтологии, 2003 – 24 с.

Попов В.В., Фрицше Л.Н. Вариабельность сердечного ритма: Возможности применения в физиологии и клинической медицине. // Украiнський медичний часопис, 2006, Т. 2, № 52, с. 24-31.

Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В. Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Для настоящих врачей. Харьков, 2010, 131 с.

Berntson, G. G., Lozano, D. L., & Chen, Y. J. (2005). Filter properties of root mean square successive difference (RMSSD) for heart rate. Psychophysiology,42(2), 246-252.

Nussinovitch U, Elishkevitz KP, Katz K, Nussinovitch M, Segev S, Volovitz B, Nussinovitch N (2011) Reliability of ultra‐short ECG indices for heart rate variability. Ann Noninvasive Electrocardiol 16(2): 117-122.

Salahuddin L, Cho J, Jeong MG, Kim D (2007) Ultra short term analysis of heart rate variability for monitoring mental stress in mobile settings. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 4656-4659.

Smith AL, Owen H, Reynolds KJ (2013) Heart rate variability indices for very short-term (30 beat) analysis. Part 2: validation. J Clin Monit Comput E-Pub Ahead of Print.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)