Heart rate variability as a marker of term adaptation mechanisms in predicting an individual adaptation to the balneotherapy

T. M. Povetkina, E. A. Gozhenko, W. Zukow

Abstract


Povetkina T. M., Gozhenko E. A., Zukow W. Вариабельность сердечного ритма как маркер срочных механизмов адаптации в прогнозировании индивидуального приспособления к бальнеотерапии = Heart rate variability as a marker of term adaptation mechanisms in predicting an individual adaptation to the balneotherapy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):249-262. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32298

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A249-262

https://pbn.nauka.gov.pl/works/657835

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.01.2015. Revised 18.01.2015. Accepted: 21.01.2015.

 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК МАРКЕР СРОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К БАЛЬНЕОТЕРАПИИ

 

Heart rate variability as a marker of term adaptation mechanisms in predicting an individual adaptation to the balneotherapy

 

Повєткіна Т. М.1, Гоженко О. А.1, Zukow W.2

Povetkina T. M.1, Gozhenko E. A.1, Zukow W.2

 

1SE Ukrainian Scientific Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneology Ministry of Health of Ukraine, Odessa, Ukraine

1ГУ «Украинский научно исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины», г. Одесса, Украина

2Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

2Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia I Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

 

Резюме: За характеристиками варіабельності серцевого ритму (ВСР) аналізували адаптаційні реакції практично здорових чоловіків молодого віку до однократного внутрішнього вживання гідрокарбонатно-магнієво-кальцієвої, слабко-мінералізованої мінеральної води (МВ) Нафтуся. Реакція термінової адаптації до 20-ї хв. супроводжується активацією нейрогуморальної регуляції, а саме помірним збільшенням тонусу парасимпатичного та симпатичного відділів ВНС, значним напруженням систем регуляції та підвищенням рівня інсуліну, з переходом до 60-ї хв. до нормотонії, та формуванням стрес-лімітуючої дії бальнеочинника. Виявлено два варіанти реакції вегетативної реактивності, яка до 60-ї хв. змінюються протилежно: надмірна, за симпатичним типом з пригніченням центрального впливу на регуляцію, або парасимпатичним типом – з виразним перевантаженням центральної ланки регуляції.

 

Ключові слова: термінова адаптація, бальнеотерапія, варіабельність серцевого ритму.

 

Summary

According to the characteristics of the heart rate variability (HRV) analyzed adaptation reaction practically healthy men of young age to-internal use of hydrocarbonate magnesium-calcium, weakly-mineralized mineral water (MW) Naftusia. The reaction of active adaptation to the 20th minute. accompanied by activation of neurohumoral regulation, namely a moderate increase in sympathetic tone and parasympathetic divisions of vegetative nervous system, significant stress systems of regulation and increasing the level of insulin, with the transition to the 60th minute. to normotonia, and the formation of stress limit action balneal factor. Detected two variants of reaction of the autonomic reactivity, which up to 60th minute. changing the opposite: excessive for the type of sympathetic central inhibition effect on regulation or parasympathetic type - with an expressive overload central level overload regulation.

 

Keywords: urgent adaptation, balneotherapy, variable heart rate.


Keywords


термінова адаптація, бальнеотерапія, варіабельність серцевого ритму, urgent adaptation, balneotherapy, variable heart rate.

Full Text:

PDF

References


Долгушин И.И. Оценка влияния гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды на чувствительность крыс к действию стресса. / И.И. Долгушин, О.Л. Колесников, А.Н. Колесникова, Е.А. Мезенцева, Г.А. Селянина // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2001.-№ 3.- с.13-15.

Елизаров А.Н. Анализ однократных влияний комплексной бальнеофитотерапии на процессы адаптации / А.Н. Елизаров, Е.Н. Иванчук, Е.Н. Чалая // Вестник новых медицинских технологий № 2. Т. XIX. 2012. с. 29-30.

Мінеральні води України / за ред. Е.О. Колесник, К.Д. Бабов. – К.: Купріянова, 2005. – 524 с.

Попов В.В. Вариабельность сердечного ритма: Возможности применения в физиологии и клинической медицине / В.В. Попов, Л.Н. Фрицше // Украiнський медичний часопис, 2006, Т. 2, № 52, С. 24-31.

Попович І. Л. Термінові вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх нейро-ендокринно-імунний супровід у практично здорових чоловіків / І. Л. Попович, О. В. Козявкіна // Медична гідрологія та реабілітація. - 2012. - Т. 10, № 3. с. 32-37.

Попович І.Л. Вплив одноразового вживання води "Нафтуся" на центральну та периферійну гемодинаміку і її вегетативну регуляцію / І.Л. Попович, С.В. Івасівка, С.В Ружило., Б.І. Аксентійчук, Б.Я. Гучко, В.Р. Білас, Л.Ф Нестерова. // Український бальнеологічний журнал Т.1 № 2 1998. с. 47-53.

Ружило С. В. Механізми амбівалентних термінових реакцій гемодинаміки на вживання біоактивної води "Нафтуся" / С. В. Ружило, Б. Я. Гучко, І. Л. Попович // Вісник наукових досліджень. - 2001. - № 3. - с. 30-34.

Сидоренко Г. И. Определение адаптационного резерва организма на основе показателей вариабельности сердечного ритма / Г.И. Сидоренко, С.М. Комиссарова // Международный медицинский журнал № 2. 2007. с. 45-49.

Сурков Н.В. Лечебно-профилактические эффекты минеральных вод чувашии при санаторном лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Автореферат / кандидата медицинских наук. Москва 2011 - 23 с.

Флюнт І.С. Одночасні термінові жовчогінні і сечогінні ефекти біоактивної води Нафтуся та можливість їх прогнозування. / І.С. Флюнт, О.І. Даскалюк, В.Д. Стефанюк, О.Б. Тимочко, Л.І. Головач, О.М. Павелко, Г.Я. Ковальчук // Медична гідрологія та реабілітація Т. 5., № 1. 2007. с.15-22.

Экспериментально-клинический анализ механизмов действия минеральной воды "ТИБ-2" на функции почек : автореферат дис. доктора медицинских наук: 14.00.16 Рост. гос. мед. ун-т. Ростов-на-Дону 2003. - 40 с.

Gozhenko A.I. Role of salt receptor cavity in shaping physiological reactions of water-salt homeostasis. / A.I. Gozhenko, M.S. Zhigalina-Gritsenyuk, W. Zukow // Journal of Health Sciences 2013; № 3(1): р.16-27.

O.V. Kоzyavkina. Immediate vegetotropic effects of bioactive water naftussya and those neuro-endocrine-immune accompaniment in healthy men / O.V. Kоzyavkina, I.L. Popovych, W. Zukow // Journal of Health Sciences 01/2013; № 3. р.391-408.

Popovych I. L. Relationship between the parameters heart rate variability and background eeg activity in healthy men / I.L. Popovych, Y.S. Lukovych, T.A. Korolyshyn, L.G. Barylyak, L.B. Kovalska, W. Zukow. // Journal of Health Sciences 01/2013. № 3: р. 217-240.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)