Cele i zadania ogrodów zoologicznych = The objectives and tasks of zoos

Angelika Habel, Sławomir Mroczkowski

Abstract


Habel Angelika, Mroczkowski Sławomir. Cele i zadania ogrodów zoologicznych = The objectives and tasks of zoos. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):521-528. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32287

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A521-528

https://pbn.nauka.gov.pl/works/657742

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.07.2015. Revised 05.08.2015. Accepted: 24.08.2015.

 

 

Cele i zadania ogrodów zoologicznych

The objectives and tasks of zoos

Angelika Habel, Sławomir Mroczkowski1

 

1Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w Bydgoszczy

 

 

Streszczenie

Praca ogrodów zoologicznych regulowana jest przez podstawowe przepisy prawne.
Z definicji ogród zoologiczny to instytucja, której działalność polega na przetrzymywaniu
i ekspozycji żywych, dziko występujących gatunków zwierząt na widok publiczny. Najbardziej liczące się ogrody zoologiczne starają się spełniać wymagania narzucane przez przepisy prawne oraz realizować zadania związane z hodowlą zagrożonych gatunków zwierząt, edukacją ekologiczną, ochroną zwierząt, nauką oraz rekreacją. Sprawują one pieczę nad standardami opieki i dobrostanu zwierząt. W tym celu łączą swoje siły poprzez przynależność do organizacji zrzeszających ogrody zoologiczne na poziomie krajowym, europejskim oraz globalnym.

Słowa kluczowe: ogród zoologiczny, zoo, hodowla dzikich zwierząt.

 

Summary

The work of zoos are regulated by basic legislation. By definition, the zoo is an institution whose business is to detention and exposure of living in the wild animal species on public view. The most the mainstream zoos are trying to meet the requirements imposed by legislation and perform tasks related to the breeding of endangered species, environmental education, animal welfare, science and recreation. They exercise custody of the standards of care and welfare. For this purpose they combine their strength through membership in organizations at national, European and global levels.

Key words: zoo, breeding of wild animals.


Keywords


ogród zoologiczny, zoo, hodowla dzikich zwierząt, zoo, breeding of wild animals.

Full Text:

PDF

References


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)

Olech W. 2003. Ochrona zasobów genowych zwierząt analizowana w ogrodach zoologicznych. Przegląd hodowlany, 9: 10-14.

Kruszewicz A. Ekspertyza odnośnie ogrodów zoologicznych w aspekcie wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów w efekcie postanowień Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści z użytkowania tych zasobów (tzw. Protokołu z Nagoi) do Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Warszawa 2013.

Bereszyński A., Skrzypczak A. Wilk w Polsce w warunkach hodowlanych. Poznań 2002.

Dziedzic R. 1993. Hodowla dzikich zwierząt jako element ochrony gatunków. Przegląd hodowlany, 6 : 29-31.

Foster K.P. 1999. Najstarsze ogrody zoologiczne i botaniczne. Świat Nauki, 9: 76-83.

Gabryś G. 2000. Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierząt. Przegląd Przyrodniczy, 2-3: 195-213.

Solski L. 1994. Od menażerii do bioparku. Wiedza i życie, 11: 33-37.

Informator Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 2008. Pod red. Topola R. 2009. Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi , Łódź 2008.

WAZA. 2005 . Tworzenie Przyszłości dla Dzikiej Przyrody- Strategia Ochrony Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Waza Executive Office, Berno, Szwajcaria.

Kruszewicz A., Rola współczesnych ogrodów zoologicznych w ratowaniu zagrożonej fauny – co więcej możemy zrobić?, in: Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE, eds. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, R. Maślak, A. Sergiel, Warszawa 2014.

Fernandez E. J., Tamborski M. A., Pickens S. R., Timberlake W. 2009 Animal– visitor interactions in the modern zoo: Conflicts and interventions. Applied Animal Behaviour.

Skotnicki J. 1997. ZOO oazą spokoju zwierząt. Ekopartner, 10: 22-23.

Wickins-Drazilova D. 2006. Zoo Animal Welfare. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19: 27–36.

Jezierski T. 2008. Pojęcie dobrostanu u zwierząt i metody jego określania. Konferencja PTNW Olsztyn 2008.

Kołacz R., Bodak E. 1999. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Medycyna Weterynaryjna, 3: 147-154.

Kaleta T.: Wzbogacenia środowiskowe a dobrostan zwierząt dzikich w ogrodach zoologicznych. Przegląd Hodowlany 2014 nr 3, s.20-22.

Pisula W. 1999. Dobrostan zwierząt użytkowych – wybrane zagadnienia psychologii zwierząt. Przegląd Hodowlany, 1: 1-3.

Zubkowicz R. 2004. Czynniki wpływające na tworzenie zasad urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych. Przyroda i miasto, 8: 289-302.

EAZA 2014. Standards for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria.

Mellen, J. D. 1997. Minimum Husbandry Guidelines for Mammals: Small Felids. American Association of Zoos and Aquariums.

Angelika Habel

angelika_habel@o2.pl

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)

Olech W. 2003. Ochrona zasobów genowych zwierząt analizowana w ogrodach zoologicznych. Przegląd hodowlany, 9: 10-14.

Kruszewicz A. Ekspertyza odnośnie ogrodów zoologicznych w aspekcie wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów w efekcie postanowień Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści z użytkowania tych zasobów (tzw. Protokołu z Nagoi) do Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Warszawa 2013.

Bereszyński A., Skrzypczak A. Wilk w Polsce w warunkach hodowlanych. Poznań 2002.

Dziedzic R. 1993. Hodowla dzikich zwierząt jako element ochrony gatunków. Przegląd hodowlany, 6 : 29-31.

Foster K.P. 1999. Najstarsze ogrody zoologiczne i botaniczne. Świat Nauki, 9: 76-83.

Gabryś G. 2000. Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierząt. Przegląd Przyrodniczy, 2-3: 195-213.

Solski L. 1994. Od menażerii do bioparku. Wiedza i życie, 11: 33-37.

Informator Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 2008. Pod red. Topola R. 2009. Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi , Łódź 2008.

WAZA. 2005 . Tworzenie Przyszłości dla Dzikiej Przyrody- Strategia Ochrony Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Waza Executive Office, Berno, Szwajcaria.

Kruszewicz A., Rola współczesnych ogrodów zoologicznych w ratowaniu zagrożonej fauny – co więcej możemy zrobić?, in: Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE, eds. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, R. Maślak, A. Sergiel, Warszawa 2014.

Fernandez E. J., Tamborski M. A., Pickens S. R., Timberlake W. 2009 Animal– visitor interactions in the modern zoo: Conflicts and interventions. Applied Animal Behaviour.

Skotnicki J. 1997. ZOO oazą spokoju zwierząt. Ekopartner, 10: 22-23.

Wickins-Drazilova D. 2006. Zoo Animal Welfare. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19: 27–36.

Jezierski T. 2008. Pojęcie dobrostanu u zwierząt i metody jego określania. Konferencja PTNW Olsztyn 2008.

Kołacz R., Bodak E. 1999. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Medycyna Weterynaryjna, 3: 147-154.

Kaleta T.: Wzbogacenia środowiskowe a dobrostan zwierząt dzikich w ogrodach zoologicznych. Przegląd Hodowlany 2014 nr 3, s.20-22.

Pisula W. 1999. Dobrostan zwierząt użytkowych – wybrane zagadnienia psychologii zwierząt. Przegląd Hodowlany, 1: 1-3.

Zubkowicz R. 2004. Czynniki wpływające na tworzenie zasad urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych. Przyroda i miasto, 8: 289-302.

EAZA 2014. Standards for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria.

Mellen, J. D. 1997. Minimum Husbandry Guidelines for Mammals: Small Felids. American Association of Zoos and Aquariums.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)