Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages

Ewelina Drumińska, Sylwia Wilczyńska, Małgorzata Pujszo, Robert Stępniak

Abstract


Drumińska Ewelina,Wilczyńska Sylwia, Pujszo Małgorzata, Stępniak Robert. Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):79-90. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32061

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A79-90

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/655268

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 29.09.2015.

 

Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku

Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages

 

Drumińska Ewelina1,Wilczyńska Sylwia1, Pujszo Małgorzata1, Stępniak Robert2

 

1Sekcja Kultury Fizycznej, Koło Naukowe „Wykona”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, Polska

2Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska

 

Korespondencja: Stępniak Robert Ph.D

Instytut Kultury Fizycznej,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul. Sportowa 2,

85-091 Bydgoszcz, Polska

email: <robi1969@wp.pl>

 

Abstrakt

 

Objective: Poor physical activity is a problem of the young generation of Polish society. Every person should "learn to health" as a way to maintaining physical and mental fitness of all ages.The efficiency of the respiratory system may be developed in various ways by active "learning health" for example: recreational training. It was decided to check whether the assumption of the above can be implemented in judo.

Material and methods: We examined the efficiency of respiratory spirometric, BMI index and distribution of body fat tissue of men of different ages who train for recreational judo. The results were compared with the results of people leading a sedentary lifestyle.

Results: Were observed a significant differences between the efficiency of the respiratory system and the distribution of body fat tissue between people recreationally practicing judo  at every stage of ontogeny, and peoples leading a settled life.

Conclusions: Recreation judo training meets the requirements to improve the functioning of the respiratory system of people of all ages. The physical activity  in this way can be considered as one of method of "learning health"

 

Streszczenie

 

Cel: Niska aktywność fizyczna jest  problemem młodego pokolenie polskiego społeczeństwa Każdy człowiek powinien „uczyć się zdrowia” w sposób rozumiany jako dbałość o zachowanie sprawności fizycznej i umysłowej w każdym wieku. Sprawność układu oddechowego może być podtrzymywana na wiele sposobów poprzez aktywne „uczenie się zdrowia” czyli rekreacyjny trening. Postanowiono sprawdzić czy założenie powyższe można realizować w sekcji judo.

Materiał i metody: Sprawdzono sprawność układu oddechowego badaniem spirometrycznym mężczyzn w różnym wieku trenującym rekreacyjnie judo, a uzyskane wyniki porównano z wynikami osób prowadzących siedzący tryb życia . Dodatkowo sprawdzono   wskaźnik BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej

Wyniki: Wykazano istotne różnice pomiędzy sprawnością układu oddechowego i dystrybucją tkanki tłuszczowej  osób trenujących rekreacyjnie judo na każdym etapie ontogenezy, a studentami prowadzącymi osiadły tryb życia.

Wnioski: Rekreacyjny trening judo spełnia wymogi poprawy funkcjonowania układu oddechowego osób w każdym wieku. Utrzymywanie sprawności w ten sposób można więc uznać jako jedną z możliwości „uczenia się zdrowia”

 

 

Słowa kluczowe: judo, sprawność fizyczna, spirometria.

Keywords: judo, physical fitness, spirometry.


Keywords


judo, physical fitness, spirometry, judo, physical fitness, spirometry.

Full Text:

PDF

References


Antkowiak, M., Engler, M., Drumińska, E., Wilczyńska, S., Stępniak, R., Pabianek, Ł. (2015). Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences, 5(8).

Atabek, H. Ç. (2015). Farkli spor branşlarinda antrenman yapan 15-17 yaş öğrencilerin bazi solunum fonksiyonlarinin ve biyomotorik özelliklerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-16.

Boguszewski D., Torzewska P. (2011). “Martial arts as methods of physical rehabilitation for disabled people” Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1(2): 1-6.

Boguszewski D., Kerbaum K. (2011) “Judo training as a means of reducing susceptibility to injury during falls”. Polish Journal of Sports Medicine; 27(3): 205-212

Budzińska K. (2005). Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych. Gerontologia Polska, 13(1), 1-7.

Chabros, E., Charzewska, J., Rogalska-Niedźwiedź, M. Wajszczyk, B., Chwojnowska, E., Fabiszewska, J. (2008). Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Probl. Hig. i Epidemiol, 89(1): 58-61.

Cianciara D. (2009). Kształcenie na kierunku studiów „zdrowie publiczne” w Polsce

w świetle ustaleń międzynarodowych. Przegl. Epidem, 63, 325-332.

Drabik J. (1999) Aktywność fizyczna w kształtowaniu zdrowia człowieka — korzyści

i zagrożenia. Wychowanie Fizyczne i Sport; 4: 124–125.

Drygas W., Jegier A. (2003) Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia. [W:] Naruszewicz M .(red.): Kardiologia zapobiegawcza. PTBnM Verso, Szczecin, 252- 266.

Dudziak D. (2010). Wpływ aktywności fizycznej na parametry morfologiczne

i psychologiczne wśród seniorek aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Postępy Rehabilitacji, (3):45-50.

Gabrowska E., Spodaryk M. (2006) “Zasady żywienia osób w starszym wieku”, Gerontologia Polska, 14(2), 57-62.

Goodpaster B. H., Krishnaswami S., Harris T. B., Katsiaras A., Kritchevsky S. B., Simonsick E. M., & Newman, A. B. (2005). Obesity, regional body fat distribution, and the metabolic syndrome in older men and women. Archives of internal medicine, 165(7), 777-783.

Huk-Wieliczuk E., & Marcinkowski J. T. (2009). Uczelnie wyższe wychowania fizycznego wobec aktualnych potrzeb edukacji zdrowotnej. Probl Hig Epidemiol, 90(4), 470-476.

Janiszewska R., Bornikowska A., Gawinek M., Makuch R. (2013). Skład ciała i jego zmiany pod wpływem 3-miesięcznego treningu zdrowotnego u dorosłych kobiet. Probl Hig Epidemiol, 94(3): 484-488.

Kitajewska W., Szeląg E., Kopański Z., Brukwicka I., Tabak J. (2012). Promocja zdrowia

i prewencja chorób cywilizacyjnych w ocenie pielęgniarek. JPHNMR, 3, 36-41.

Kotwas M., Mazurek A., Wrońska A., Kmieć Z. (2008) Patogeneza i leczenie otyłości u osób w podeszłym wieku, Wybrane Problemy Kliniczne, Zakład Histologii Katedry Histologii i Immunologii Akademii Medycznej w Gdańsku, Forum Medycyny Rodzinnej, 2(6), 442.

Leszczyńska, A. (2013) Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej polaków. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica, (45), 179-189.

Macioł-Kisiel, U. (2008). Czas wolny a zdrowy styl życia dziecka. Zeszyty Metodyczno-Naukowe, 21, 91-104.

Małkowska Szkutnik, A., Mazur, J. (2009). Zdrowie i edukacja młodzieży polskiej w świetle badań międzynarodowych. Studia BAS, (2), 18.

Morris, S., Devlin, N. J., Parkin, D. (2011). Ekonomia w ochronie zdrowia. Ed: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Nowak, P. F. (2012). Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w opiniach nauczycieli. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(3).

Pierzchała, W., Farnik-Brodzińska, M. (1997). Jakość życia i jej ocena u chorych na astmę. Alergia Astma Immunologia, 2(4), 203-206.

Prączko K, Kostka T. (2005) „Aktywność ruchowa a występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób w starszym wieku”. Gerontol Pol, 13, 3: 195-199.

Prusik, K., Prusik, Kr., Bartik, P., Dix B., Szewczyk P., Żukow W. (2013). Wybrane elementy aktywności rekreacyjno-turystycznej młodzieży w wieku 16-18 Journal of Heath Sciences. 3,(10): 55-88.

Przybylski, G. Pujszo, R., Pyskir, M., Pyskir, J. (2010) Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators, W: Physical activity in disease prevention and health promotion, 61¬-70, Red: BarbaraBergier, Wyd. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II.

Przybylski, G., Pyskir, M., Pujszo, R., Pyskir, J., Bannach, M. (2010). The chosen indicators of women's physical condition on the verge of starting a family. Zdrowa kobieta-zdrowa rodzina. Bydgoszcz, 51(1), 168-179.

Przybylski, G., Pyskir, M., Pujszo R., Pyskir J., Bannach M., Gadzińska A. (2011) Analysis of the environmental risk factors on the asthma control in patients with bronchial asthma. W: Societal and cultural behaviors conditioning wellness. Wyd. Medical University Lublin, 1, 221-230.

Pujszo R., Kuźmińska A., Przybylski G., Pyskir M., Pyskir J., Bannach M., Adam M.(2013) The differences in chosen spirometric values of young judo competitors against of the control group as one of the patterns to the improvement the health of the young generation. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13(4): 16-24.

Pujszo R Przybylski G, Pujszo M, Sadej A (2015)Recreational judo training, singing in the choir, or hip-hop dancing – the alternative opportunities to develop the human respiratory system. The pilot study, Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 15(3):8-21

Pyssa J., Rokita, G. M. (2007). Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka surowcami mineralnymi, 23(1), 49-61.

Seń, M., Zacharczuk, A., Lintowska, A. (2012). Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia. Piel Zdr Publ, 2(2), 113-123.

Siwiński W., Tauber R.D. (2004) Rekreacja ruchowa. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. [Ed]: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, (1):11-18.

Skiba M., Zejda J. E. (2000). Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na dobową zachorowalność dzieci na choroby układu oddechowego. Pediatria Polska, 75, 625-632.

Wojciechowska, K. (2014). Nauczyciel – przewodnikiem w procesie promowania zdrowia

w szkole. Roczniki Pedagogiczne, 6(2), 127-141.

Wojskowicz A., Wojszel, Z. B., Gułaj, E., Wojskowicz, P., Kasiukiewicz, A., Klimiuk, K. (2013) „Otyłość a ryzyko niedożywienia w późnej starości – opis przypadku Obesity and risk of malnutrition in advanced old age”, Geriatria, 7: 51-55.

Zegarska B., Woźniak, M. (2006). Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry. Gerontologia Polska, 14(4), 153-159.

Żołądź J. A., Majerczak, J., Duda, K. (2011). Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka. W: Górski J., redaktor. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 157-164.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32061

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)