Segregacja medyczna poszkodowanych w obliczu zdarzeń masowych i katastrof = Medical segregation harmed in the face of mass events and disasters

Magdalena Sowa, Andrzej Winnicki, Michał Tarkowski, Łukasz Saletnik

Abstract


Sowa Magdalena, Winnicki Andrzej, Tarkowski Michał, Saletnik Łukasz. Segregacja medyczna poszkodowanych w obliczu zdarzeń masowych i katastrof = Medical segregation harmed in the face of mass events and disasters. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):43-50. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31922

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A43-50

https://pbn.nauka.gov.pl/works/647898

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 29.09.2015.

 

Segregacja medyczna poszkodowanych w obliczu zdarzeń masowych i katastrof

Medical segregation harmed in the face of mass events and disasters

 

Magdalena Sowa1, Andrzej Winnicki2, Michał Tarkowski3, Łukasz Saletnik1

 

1Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

2Katedra Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

3Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

 

mgr Magdalena Sowa

Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9

85 – 094 Bydgoszcz

e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl

 

Streszczenie

Częstotliwość zdarzeń masowych i katastrof bez wątpienia ma związek z rozwojem cywilizacji. Na współczesnym, zaawansowanym poziomie rozwoju medycyny, funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w obliczu zdarzeń masowych i katastrof nadal stanowi ogromne wyzwanie. Duża ilość poszkodowanych oraz ograniczone zasoby sił i środków, zmuszają do zmiany sposobu postępowania ratowniczego. W zdarzeniach, których skutkiem jest duża liczba osób potrzebujących pomocy, jednym z najistotniejszych elementów jest segregacja medyczna, której celem jest zrobienie jak najwięcej, dla możliwie jak największej liczby poszkodowanych, w jak najkrótszym czasie.

 

Słowa kluczowe: zdarzenie masowe, katastrofa, segregacja medyczna.

 

Abstract

The frequency of mass events and disasters undoubtedly has to do with the development of civilization. In today's advanced level of development of medicine, the functionality of the Integrated Medical Rescue System in the face of mass events and disasters remains a major challenge. A large number of victims and the limited resources of manpower and resources, forced to change its practice rescue. In events that result in a large number of people in need of help, one of the most important elements is Triage, whose aim is to do as much as possible for the greatest possible number of victims, as soon as possible.

 

Keywords: mass event, disaster, triage.


Keywords


zdarzenie masowe, katastrofa, segregacja medyczna, mass event, disaster, triage.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Rutheford W., Definition and classification of disasters. Disasters Medicine, 1983, wyd.3, s. 343- 346.

Rasmus A., Gaszyński W., Jaka pomoc doraźna? Ratownictwo polskie, 1996, wyd.1, s.20-24.

Brongiel L., Duda K., Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2001, s. 43-47.

Ciećkiewicz J.(red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2005, s. 5 - 34.

Janiak M., Wójciak A., (red): Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s.53-55.

Briggs M. S., Brinsfield K. H. (red.), Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla ratowników medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s. 43-47.

Zawadzki A., (red.), Medycyna katastrof, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 505-543.

Dietrich A., Shaner S., Campbell J., Pediatric basic trauma life support. Basic Trauma Life Support International, Oakbrook Terrace, II, 2002, 202-205.

Jakubaszko J., Struktura i funkcja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Medycyna Intensywna i Ratunkowa. 1999, wyd. II, 1, s. 63-72.

Dąbkowska M., Rozpoznawanie zespołu stresu pourazowego, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008, s. 34-55.

Hładki W., Traczewska H., Lorkowski J., Trybus M., Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych, OSTRY DYŻUR 2010, tom 3, numer 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)