The incidence of acute pancreatitis in children hospitalized with abdominal pain in Pediatric Surgery Clinic in Bydgoszcz

Marta Lewicka, Ewa Barczykowska, Aleksandra Jaworska, Irena Daniluk-Matraś, Andrzej Kurylak

Abstract


Lewicka Marta, Barczykowska Ewa, Jaworska Aleksandra, Daniluk-Matraś Irena, Kurylak Andrzej. The incidence of acute pancreatitis in children hospitalized with abdominal pain in Pediatric Surgery Clinic in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):29-42. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31917

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A29-42

https://pbn.nauka.gov.pl/works/647539

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 29.09.2015.

 

The incidence of acute pancreatitis in children hospitalized with abdominal pain in Pediatric Surgery Clinic in Bydgoszcz

 

Marta Lewicka1, Ewa Barczykowska1, Aleksandra Jaworska2, Irena Daniluk‑Matraś2, Andrzej Kurylak1

 

1Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy

2Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, SU nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

 

Abstract

Introduction

The condition most frequently reported by children is abdominal pain, posing a substantial diagnostic problem. In paediatric population, acute pancreatitis occurs much less frequently than in adults.

Aim of the study

The aim of the study was to assess rate of acute pancreatitis in children accepted to hospital for abdominal pains.

Material and methods

The study was of a retrospective nature. 629 medical histories of children hospitalized in University Hospital No. 1 in Bydgoszcz for abdominal pains and/or acute pancreatitis were analyzed. Demographic data (sex, age, residence) and season of patients' admission were included in the study.

Results

The study reveals, that hospital admissions for abdominal pain more frequently regarded boys – 352 (55.96%) than girls – 277 (44.04%). Children of urban background formed 57.39% and those of rural background – 42.61%. In the studied group, acute pancreatitis concerned girls more frequently than boys (8.7% vs 3.7%). No statistical relationship was proven between the age and the acute pancreatitis occurrence. The average age of children with acute pancreatitis amounted to 11.02 years. Every third instance of acute pancreatitis was diagnosed in spring (32.4%), and every fifth (18.9%) in winter.

Conclusions

  1. An increase is observed in the number of children's hospital admissions for abdominal pains. Admissions for abdominal pains formed an average of one fifth of all admissions..
  2. A decrease in acute pancreatitis occurrence is observed in hospitalized children.
  3. Acute pancreatitis occurred twice as often in girls than in boys.

 

Keywords: children, pain, abdominal pain, pain evaluation, pancreas, pancreatitis, acute pancreatitis.


Keywords


children, pain, abdominal pain, pain evaluation, pancreas, pancreatitis, acute pancreatitis.

Full Text:

PDF

References


Cepuch G: Ból u dziecka, [w:] Cepuch G., Perek M. (red.): Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. PZWL, Warszawa 2012, 29-31.

Skowrońska M, Szewczyk L: Psychofizjologiczne uwarunkowania percepcji bólu u dzieci i młodzieży. Pediatria Polska 2001, LXXVI (12): 831-838.

Krawczyński M: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2009, 285-290.

Pietrzak M., Thomas D [w].: Zapalenie trzustki u dzieci. Pediatria po Dyplomie 2001, 5/4 (8), 16-25Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca, PZWL, Warszawa 2005, 593-602.

Czerwionka-Szaflarska M, Brazowski J: Ostre zapalenie trzustki – problem również pediatryczny. Przegląd Gastroenterologiczny 2008, 3 (2), 112-117.

Osemlak J, Osemlak P: Ostre zapalenie trzustki na podłożu torbieli przewodów żółciowych. Przegląd Pediatryczny 2007, 37 (1), 136-139.

Twarduś K: Ostre schorzenia układu pokarmowego, [w:] Cepuch G, Perek M (red.): Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. PZWL, Warszawa 2012,125-135.

Uścinowicz M, Jarocka-Cyrta E, Kaczmarski M, Bobrus-Chociej A: Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki u dzieci – obserwacje własne. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2008, 10 (3), 129-132.

Iwańczak F: Najczęstsze przyczyny chorób trzustki u dzieci, [w:] Iwańczak F (red.): Gastroenterologia dziecięca. Wybrane zagadnienia. Borgis - Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2003, 262-277.

Stawarski A : Diagnostyka i leczenie ostrego zapalenia trzustki u dzieci. Nowa Pediatria 2002, 3 (30), 163-167.

Walkowiak W: Ostre zapalenie trzustki, [w:] Otto-Buczkowska E.: Pediatria – co nowego?, Cornetis, Wrocław 2011, 182-187.

Mekitarian FB, Carvalho WB, Silva FD, Acute pancreatitis in pediatrics: a systematic review of the literature., J Pediatr (Rio J). 2012 Mar-Apr;88(2): 101-14.

Savu A, Savu B, Toma O. et al. ACUTE PANCREATITIS IN CHILDREN: EPIDEMIOLOGY AND ETIOLOGY, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Secţiunea Genetică şi Biologie Moleculară, TOM X, 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)