Zespół przetrenowania w sporcie – mechanizm, objawy, przyczyny = Overtraining in sport - mechanism, symptoms, causes

Bartosz Kochański, Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Łukasz Wołowiec, Walery Zukow, Wojciech Hagner

Abstract


Kochański Bartosz, Kałużna Anna, Kałużny Krystian, Wołowiec Łukasz, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Zespół przetrenowania w sporcie – mechanizm, objawy, przyczyny = Overtraining in sport - mechanism, symptoms, causes. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):51-60. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31946

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A51-60

https://pbn.nauka.gov.pl/works/649284

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 29.09.2015.

 

Zespół przetrenowania w sporcie – mechanizm, objawy, przyczyny

Overtraining in sport - mechanism, symptoms, causes

 

Bartosz Kochański1, Anna Kałużna1, Krystian Kałużny1, Łukasz Wołowiec2, Walery Zukow3, Wojciech Hagner1

 

1Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

 

Streszczenie

 

Zespół przetrenowania (Overtraining syndrome - OTS) spowodowany jest zbyt dużymi obciążeniami oraz zaburzeniem równowagi i odpowiednich stosunków pomiędzy treningiem, a regeneracją. Zespół przetrenowania stanowi poważny problem we współczesnym sporcie, ponieważ może powodować nie tylko obniżenie lub całościową utratę formy zawodnika, ale również ma negatywny wpływ na jego zdrowie. W pracy zaprezentowano zjawisko zespołu przetrenowania. Opisano hipotezy dotyczące mechanizmu powstawania zespołu przetrenowania, jego przyczyny oraz objawy.

 

Abstract

 

Overtraining syndrome (OTS) is caused by too high loads and imbalance between training and recovery. It is a serious problem in modern sport, because it can cause not only an overall reduction or loss of form player, but also has a negative impact on the health of the player. The paper presents the phenomenon of overtraining syndrome. The paper describes the causes, symptoms and hypotheses about the mechanism of the overtraining syndrome.

 

Słowa kluczowe: zespół przetrenowania, medycyna sportowa.

 

Keywords: overtraining syndrome, sports medicine.


Keywords


zespół przetrenowania, medycyna sportowa, overtraining syndrome, sports medicine.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kuipers H. Training and overtraining: an introduction. Med Sci Sports Exerc 1998; 30:1137-1139.

Meeusen R, Duclos M, Gleeson M, et al. Prevention, diagnosis and treatment of the overtraining syndrome: ECSS Position Statement Task Force. Eur J Sport Sci. 2006;6(1):1-14

Furgał W.: Przetrenowanie. Medycyna Sportowa 2006, 12, 22-23.

Urhausen A, Kindermann W. Diagnosis of overtraining. What tools do we have? Spotrs Med 2002; 32:95-102.

Lutosławska G, Hübner-Woźniak E. Zespół przetrenowania – objawy, mechanizmy i metody wykrywania. Med Sportowa 2000;16:9-14.

Snyder AC. Overtraining and glycogen depletion hypothesis. Med Sci Sports Exerc 1998; 30:1146-1150.

The effects of the 5-HT2C agonist m-chlorophenylpiperazine on elite athletes withunexplained underperformance syndrome (overtraining). Budgett R, Hiscock N, Arida RM, Castel LM Br J Sports Med. 2010 Mar; 44(4):280-3.

Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Smith LL Med Sci Sports Exerc. 2000 Feb; 32(2):317-31.

Does overtraining exist? An analysis of overreaching and overtraining research. Halson SL, Jeukendrup AE Sports Med. 2004; 34(14):967-81.

Exercise-induced immunodepression- plasma glutamine is not the link. Hiscock N, Pedersen BK 2002 Sep; 93(3):813-22.

Smith LL. Tissue trauma: the underlying cause of overtraining syndrome? J Strength Cond Res 2004; 18:185-193.

Altered oxidative stress in overtrained athletes. Tanskanen M, Atalay M, Uusitalo A J Sports Sci. 2010 Feb; 28(3):309-17.

Petibois C, Cazarola G, Deleris G, Gin H. Clinical diagnosis of overtraining using blood tests: current knowledge. Rev Med Intern 2001; 22:723-736.

Petibois C, Cazarola G, Poortmans JR, Deleris G. Biochemical aspects of overtraining in endurance sports, the metabolism alteration process syndrome. Spotrs Med 2003; 33:83-94.

Elucidating the unexplained underperformance syndrome in endurance athletes : the interleukin-6 hypothesis.Robson P Sports Med. 2003; 33(10):771-81.

Overtraining, excessive exercise, and altered immunity: is this a T helper-1 versus T helper-2 lymphocyte response? Lakier Smith L Sports Med. 2003; 33(5):347-64.

Hübner-Woźniak E. Wskaźniki biochemiczne ich wykorzystanie do oceny wpływu wysiłku fizycznego i treningu na organizm. W: Zastosowanie metod naukowych na potrzeby sportu, T.Ulatowski (red.), Biblioteka Trenera, Warszawa, 2002; 11:131-42.

Lehman M, Foster C., Dickhuth H.H., Gastmann U. Autonomic imbalance hypothesis and overtraining syndrome. Med. Sci. Sports Exerc. 1998; 30: 1140––1145.

Dziak A., Tayara S.: Urazy i uszkodzenia w sporcie. Kraków 2000, Wydawnictwo Kasper.

Bompa T.O. Periodization training for sports. Human Kinetics, Champaign III; 1999.

Gastmann U, Petersen KG, Bocker J, Lehmann M. Monitoring intensive endurance training at moderate energetic demands using resting laboratory markers failed to recognize an early overtraining stage. The Journal of sports medicine and physical fitness. 1998;3:188–193.

Gastmann UA, Lehmann MJ. Overtraining and the BCAA hypothesis. Med Sci Sports Exerc. 1998;30:1173–1178.

Budgett R. Overtraining syndrome. Br J Sports Med. 1990;24:231–236.

Fatigue and underperformance in athletes: the overtraining syndrome. Budgett R. Br J Sports Med. 1998 Jun; 32(2):107-10.

Iellamo F., Legramante J. M., Pigozzi F. i wsp. Conversion from vagal to sympathetic predominance with sternuous training in hight-performance world class athletes. Circulation 2002; 105: 2719–2724.

Bernardi L., Passino C., Robergs R., Appenzeller O. Acute and persistent effects of a 46-kilometer wilderness trail run at altitude: cardiovascular autonomic modulation and baroreflexes. Cardiovas. Res. 1997; 34: 273–280.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)