Students’ health behaviors – own research = Zachowania zdrowotne studentów – badania własne

Magdalena Weber-Rajek, Mariusz Baumgart, Adam Michalski, Agnieszka Radzimińska, Aleksander Goch, Ewelina Lulińska-Kulik, Walery Zukow

Abstract


Weber-Rajek Magdalena, Baumgart Mariusz, Michalski Adam, Radzimińska Agnieszka, Goch Aleksander, Lulińska-Kulik Ewelina, Zukow Walery. Students’ health behaviors – own research = Zachowania zdrowotne studentów – badania własne. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):647-662. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31757

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31757

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A647-662

https://pbn.nauka.gov.pl/works/642067

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 29.09.2015.

 

Students’ health behaviors – own research

Zachowania zdrowotne studentów – badania własne

 

Magdalena Weber-Rajek1, Mariusz Baumgart2, Adam Michalski3, Agnieszka Radzimińska1, Aleksander Goch1, Ewelina Lulińska-Kulik3, Walery Zukow4

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department of Physiotherapy, Bydgoszcz, Poland

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Bydgoszcz, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department of Anatomy, Bydgoszcz, Poland

3. Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, Polska / University of Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland

4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska / Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

 

Summary

 

Introduction

Life style is the main health determiner. Early adulthood is the best period for achieving long-term advantages by choosing healthy life style. However, the results of the research concerning health behaviours of the young people done in Poland and in the world are not satisfactory.

The aim of the study

The aim of the research paper was to evaluate health behaviors among the young people studying on various courses at one of the universities in Bydgoszcz. The aim of the research was also to state whether there is any difference between health behaviors of the students studying on medical courses and non-medical ones and whether there is a difference in health behaviours among women and men.

Material and Methods

150 students (82 women and 68 men) from the University of Bydgoszcz studying: Physiotherapy, Dietetics and Logistics were examined. The research was done with use the Inventory of Health Behavior (IoHB) by Juczyński. Statistical analysis was done with the package PQStat package version 1.4.8.

Results

An average IoHB result for the entire examined group amounts to 6.96 sten which forms the border between results medium and high. The best IoHB questionnaire results were obtained in the category “proper nutrition habits”, the worst in the category “health practices”.

Conclusions

There is a need for further research concerning health habits among the young people and dissemination of health promotion programs at all educational levels.

 

Key words: health behaviors, students.

 

Streszczenie

 

Wstęp

Styl życia jest głównym determinantem zdrowia. Wczesna dorosłość jest najlepszym okresem dla osiągnięcia długotrwałych korzyści z wyboru zdrowego trybu życia. Jednakże wyniki badań dotyczących zachowań zdrowotnych młodzieży prowadzonych w Polsce i na świecie nie są zadawalające.

Cel badań

Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych młodzieży studiującej w jednej z bydgoskich szkół wyższych na różnych kierunkach studiów. Badania miały także na celu określenie, czy istnieje różnica w zachowaniach zdrowotnych studentów studiujących na kierunkach medycznych i niemedycznych oraz czy istnieje różnica w zachowaniach zdrowotnych między kobietami i mężczyznami.

Materiał i Metody

Badaniami objęto 150 studentów (82 kobiety i 68 mężczyzn) z Bydgoskiej Szkoły Wyższej studiujących na kierunkach: Fizjoterapia, Dietetyka i Logistyka. Do badań wykorzystano Inwentarz zachowań zdrowotnych (IZZ) Zygfryda Juczyńskiego. Analizę statystyczną przeprowadzono wykorzystując pakiet  PQStat  wersja 1.4.8.

Wyniki

Średni wynik kwestionariusza IZZ dla całej badanej grupy wynosi 6,96 sten, co stanowi granicę między wynikami średnimi i wysokimi. Najlepsze wyniki kwestionariusza IZZ uzyskali studenci Dietetyki, najgorsze studenci Logistyki. W całej badanej grupie najlepsze wyniki uzyskano  kategorii „prawidłowe nawyki żywieniowe”, najgorsze w kategorii „praktyki zdrowotne”.

Wnioski

Istnieje potrzeba dalszych badań zachowań zdrowotnych młodzieży i upowszechniania programów promocji zdrowia na wszystkich etapach edukacji.

 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studenci.


Keywords


health behaviors, students, zachowania zdrowotne, studenci.

Full Text:

PDF

References


Woynarowska B. Edukacja zdrowotna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24-25.

Misiuna M. Styl życia a zdrowie. Publikacja przygotowana przez zespół ds. Edukacji Zdrowotnej Europejskiego Biura WHO. Prom Zdr 1994, I (1-2): 99-111.

Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Binkowska-Bury M. Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2009.

Center for Disease Control and Prevention. Tobacco use and cessation – global health professionals survey pilot study, 10 countries, 2005. Morb Mortal Wkly Rep 2005, 54:505–509.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w psychologii i promocji zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2001, ss. 110-116.

Suliga E. Zachowania zdrowotne studentów i uczniów. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej; 2004.

Nitecka-Walerych A. Zachowania prozdrowotne studentów pedagogiki wczesnoszkolnej. [W:] T. Lisiecki, B. Wilk, A. Walentynowicz (red): Prozdrowotny styl życia. Uwarunkowania społeczne. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2005.

Patok J. Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Gdańskiego. [W:] T. Lisiecki, B. Wilk, A. Walentynowicz (red.): Prozdrowotny styl życia. Uwarunkowania społeczne. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)