Czynniki chroniące przed samobójstwem młodzieży w wieku 13-19 lat = Factors preventing suicide among youth aged 13-19

Agnieszka Gmitrowicz, Urszula Wolanek, Agata Madej, Marta Makara-Studzińska

Abstract


Gmitrowicz Agnieszka, Wolanek Urszula, Madej Agata, Makara-Studzińska Marta. Czynniki chroniące przed samobójstwem młodzieży w wieku 13-19 lat = Factors preventing suicide among youth aged 13-19. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):671-684. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31766

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31766

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A671-684

https://pbn.nauka.gov.pl/works/642428

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 29.09.2015.

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE PRZED SAMOBÓJSTWEM MŁODZIEŻY W WIEKU 13-19 LAT

FACTORS PREVENTING SUICIDE AMONG YOUTH AGED 13-19

 

Agnieszka Gmitrowicz1, Urszula Wolanek2, Agata Madej3, Marta Makara-Studzińska3

 

Klinika Psychiatrii Młodzieżowej CSK IS UM w Łodzi1

Youth Psychiatry Clinic, Central Clinical Hospital, Institute of Dentistry, Medical University of Łódź1

Oddział Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi2

Youth Psychiatry Ward, Medical University of Łódź2

Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie3

Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin3

 

Streszczenie

 

Wstęp. Zachowania samobójcze stanowią powszechny i poważny problem zdrowotny i społeczny na całym świecie. W literaturze istnieją doniesienia mówiące, iż samobójstwo to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów nastolatków w wieku 15-19 lat. Młodzi ludzie dokonują prób samobójczych (PS) będąc pod wpływem następujących czynników: negatywna presja rówieśnicza, wydarzenia o charakterze stresowym, brak umiejętności życiowych. Dlatego też istotne wydaje się poszukiwanie czynników mogących ograniczać to niepokojące zjawisko, do których niewątpliwie zalicza się PS.

Cel pracy. Określenie czynników chroniących przed podejmowaniem prób samobójczych (PS) oraz oczekiwań odnośnie skutecznej pomocy po PS.

Materiał i metoda. W badaniu udział wzięło 80 pacjentów w wieku 13-19 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki poddano analizie procentowej.

Wyniki. Co trzeci badany nastolatek swoje problemy omawiał wspólnie z rówieśnikami, natomiast tylko co ósmy badany mógł liczyć na pomocy ze strony rodziców. Oczekiwania pacjentów w zakresie otrzymywania pomocy jako formy zapobiegania przed PS dotyczą głównie ich relacji rodzinnych. Oczekują oni również zmian w systemie leczenia.

Wnioski. Badani potrzebują czuć się kochani, bezpieczni, mieć wsparcie ze strony rodziców oraz rówieśników. Chcą mieszkać w domach rodzinnych. Nie chcą być obiektami przemocy, być źle traktowanymi przez innych oraz wychowywać się w patologicznym środowisku. Potrzebują zwiększenia poczucia własnej wartości i zaakceptowania siebie.

 

Słowa kluczowe: psychiatria, młodzież, próby samobójcze, czynniki ochronne, samobójstwo.

 

Abstract

 

Introduction. Suicidal behavior is a common and serious health and social problem worldwide. In the literature there are reports stating that suicide is one of the most common causes of death among teenagers aged 15-19. Young people make suicidal attempts (SA) when influenced by the following factors: negative peer pressure, events of stress, lack of life skills. Therefore, it seems important to search for factors that may limit this disturbing phenomenon, in which SA is undoubtedly included.

Aim of the study. The aims are to determine the protective factors preventing suicide attempts (SA) and develop expectations for effective assistance after SA.

Materials and methods. The study involved 80 patients aged 13-19. The research tool was a questionnaire of own authorship. The results were subject to percentage analysis.

Results. Every third teenager respondent discussed their problems with their peers, while only every eighth respondent could count on help from parents. Patients' expectations in terms of receiving aid as a form of prevention against SA relate mainly to their family relations. They also expect changes in the system of treatment.

Conclusions. Respondents need to feel loved, safe and having support from parents and peers. They want to live with their families. They do not want to be objects of violence, be badly treated by others and grow up in a pathological environment. They need increasing self-esteem and self-acceptance.

 

Keywords: psychiatry, youth, suicidal attempts, suicide.


Keywords


psychiatry, youth, suicidal attempts, suicide, psychiatria, młodzież, próby samobójcze, czynniki ochronne, samobójstwo.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Tabak I. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów. BAS Studies 2014; 2(38):113-138.

Krawczyk J., Gmitrowicz A. Analiza czynników chroniących przed samobójstwem. Psychiatr Psychol Klin 2014; 14(1): 43-49.

Lachal J., Orri M., Sibeoni J., Moro MR., Revah-Levy A. Metasynthesis of Youth Suicidal Behaviours; Perspectives of Youth, Parents, and Health Care Professionals. PLoS One 2015; 10(5): e0127359.

Kropiwnicki P., Gmitrowicz A. Światowe inicjatywy w zakresie profilaktyki samobójstw. Psychiatr Psychol Klin 2013; 13(3): 202-206.

Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Genewa-Warszawa 2003;.

Ponczek D, Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Prob. Hig Epidemiol 2012; 93(2): 260-268.

Merecz D, Rosa K, Sobala W. Myśli i próby samobójcze. Modelowanie zależności pomiędzy czynnikami ryzyka. Suicydologia 2006; 2:76-87.

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2012.

Szymańczak J. Zachowania problemowe dzieci i młodzieży. BAS Studies 2009; 1(17): 105-129.

Krawczyńska J., Karakiewicz B., Zięba E., Nowak Starz G. Ocena stanu zdrowia młodzieży w świetle wskaźników zdrowia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2013; 19(2): 193-199.

Krajewska K, Florkowski A, Gmitrowicz A. Związek zespołu zależności alkoholowej rodziców z występowaniem prób samobójczych wśród nastoletnich pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie. Psychiatr Psychol Klin 2014; 14(3): 196-201.

Namysłowska I. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość. Borgis – Postępy Nauk Medycznych 2013; 1: 4-9.

Holliday C, Vandermause R. Teen experiences following a suicide attempt. Archives of psychiatric nursing 2015; 3(29): 168-173.

Szymańczak J. Samobójstwa Polaków. BAS Analyses 2015; 6(126): 1-7.

Oblacińska A., Wojnarowska B. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Socio-Economic Indos 2014; 10:1-4.

Putowski M, Piróg M, Podgórniak M, Zawiślak J, Piecewicz-Szczęsna H. Analiza epidemiologiczna występowania samobójstw w Polsce w latach 2000-2013. Probl Hig Epidemiol 2015; 96(1): 264-268.

Andrzejewska-Cioch A, Zaborowska A. Streetworking w sieci odpowiedzią na samobójstwa wśród nieletnich. W: Jęczeń J, Lelonek-Kuleta B. (red.) Granice streetworkingu: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, 2013, 129-139.

Hu J., Dong Y., Chen X., Liu Y., Ma D., Liu X., Zheng R., Mao X., Chen T., He W. prevalence of suicide attempts among Chinese adolescents: A metaanalysis of cross-sectional studies. Copmr Psychiatry 2015;

Makara-Studzińska M. Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska 2001; XXVI(17): 219-231.

Bąbik A., Olejniczak D. Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2014; 13(2): 99-120.

Światowa Organizacja Zdrowia, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. Warszawa 2007.

World Health Organization. Public health action for the prevention of suicide. 2012.

Sharaf A.Y., Thompson E.A., Walsh E. Protective effects of self-esteem and fsmily support on suicide risk behaviors among at-risk adolescents. J Child Adolesc Psychiatr Nurs 2009; 22: 160-168.

Cheng Y., Tao M., Riley L. et al. Protective factors relating to decreased risks of adolescent suicidal behaviour. Child Care Health Dev 2009; 35: 313-322.

Brent D.A., McMakin D.L., Kennard B.D., Goldstein T.R., Mayes T.L., Douaihy A.B. Protecting adolescents from self-harm: a critical review of intervention studies. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52(12): 1260-1271.

Kumar P.N., George B. Life events, social support, coping strategies, and quality of life attempted suicide: A case-control study. Indian J Psychiatry 2013; 55(1): 46-51.

Mirkovic B., Labelle R., Guile J-M. et al. Coping Skills Among Adolescent Suicide Attempters: Results of a Multisite Study. Can J Psychiatry 2015; 60(2): S37-S45.

Huen J.M., Ip B.Y., Ho S.M., Yip P.S. Hope and Hopelessness: The Role of Hope in Buffering the Impact of Hopelessness on Suicidal Ideation. PLoS One 2015; 10(6): e0130073.

Player M.J., Proudfoot J., Fogarty A. et al. What Interrupts Suicide Attempts in Men: A Qualitative Study. PLoS One 2015; 10(6): e0128180.

Health 2020: A European policy framework supporting action across government and society for health and well-being, WHO, Paris 2013, 6-7.

Szymańczak G., Lishchynskyy Y., Kozłowska D., Kopański Z., Brukwicka I., Wojciechowska M. Profilaktyka i psychoterapia suicydentów. Journal of Public Heath, Nursing and Medical Rescue 2011; 4: 3-7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)