Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage

Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Bartosz Kochański, Kamil Kluska, Ola Płoszaj, Walery Zukow, Wojciech Hagner

Abstract


Kałużna Anna, Kałużny Krystian, Kochański Bartosz, Kluska Kamil, Płoszaj Olga, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):577-586. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31601

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31601

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A577-586

https://pbn.nauka.gov.pl/works/638142

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 29.09.2015.

 

Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym

 

Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage

 

Anna Kałużna1, Krystian Kałużny1, Bartosz Kochański1, Kamil Kluska1, Olga Płoszaj2, Walery Zukow3, Wojciech Hagner1

 

1) Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2) Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz;

3) Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są poważnym problemem zdrowotnym współczesnej medycyny. Ból kręgosłupa często jest przyczyną ograniczenia aktywności, utrudnia wykonywanie czynności dnia codziennego i znacząco obniża jakość życia.
W leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa stosuje się wiele form terapii, jedną z nich jest masaż klasyczny.

Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa
 w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 80 pacjentów (57 kobiet i 23 mężczyzn) w wieku 45-57 lat z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.  Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono szczegółowy wywiad i badanie wstępne
z wykorzystaniem testu Otta, testu Schobera oraz skali oceny bólu VAS. Po zakończeniu serii 10 zabiegów masażu klasycznego przeprowadzono badanie końcowe – identyczne jak badanie wstępne.

Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką skuteczność leczenia chronicznych bólów kręgosłupa masażem klasycznym w aspekcie zmniejszenia poziomu bólu oraz poprawy zakresu ruchomości kręgosłupa.

Wnioski: Seria 10 zabiegów masażu klasycznego istotnie statystycznie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz na poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta.

 

Abstract

 

Introduction: Back pain is a serious health problem of modern medicine. Back pain is often the cause of activity limitation, makes it difficult to perform activities of daily living and significantly reduces the quality of life. In the treatment of back pain use many forms
of therapy, one of which is the classical massage.

Aim: The aim of this study is to evaluate the results of treatment with classical massage
in patients with chronic low back pain.

Material and Methods: The study was conducted on a group of 80 patients (57 women and 23 men) aged 45-57 years with chronic spinal pain. Before starting therapy conducted a detailed medical history and an initial examination using Otto test , Schober test and VAS scale. After completing a series of 10 treatments of classical massage final survey was conducted - the same as the initial study.

Results: Results of this study showed high efficacy classic massage therapy for chronic back pain. Observed a reduction in pain and improvement in range of motion of the spine.

Conclusion: A series of 10 classical massage significantly reduces back pain in the lumbar-sacral segment and to improve the functional status of the patient.

 

Słowa kluczowe: dolegliwości bólowe kręgosłupa, leczenie zachowawcze, masaż klasyczny.

 

Keywords: spine aches and pains, conservative treatment, classical massage.


Keywords


dolegliwości bólowe kręgosłupa, leczenie zachowawcze, masaż klasyczny, spine aches and pains, conservative treatment, classical massage.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Binek E., Olszewski J.: Ocena dolegliwości bólowych u chorych z dyskopatią lędźwiową przed i po wybranych zabiegach fizjoterapeutycznych; Kwart. Ortop. 2011, 2:93-99.

Klimaszewska K, Krajewska-Kułak E, Kondzior D, Kowalczuk K, Jankowiak B. Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Nurs Top 2011; 19(1):47-54.

McMeeken J., Tully E., Stillman B., Nattrass C., Bygott IL., Story I. The experience of back pain in young Australians; Man Ther. 2001 Nov; 6(4):213-20.

Andersson GB.: Epidemiological features of chronic low-back pain; Lancet. 1999 Aug 14; 354(9178):581-5.

Sienkiewicz D., Kułak W., Gościk E., Okurowska-Zawada B., Paszko-Patej G.: Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny; Neurol Dziec 2011; 20,41:129-133.

Kędra A., Czaprowski D.: Częstość występowania bólów kręgosłupa u uczniów powiatu bialskiego w wieku 13-16 lat; Kwart. Ortop. 2012; 3:351-360.

Sieradzki M., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.: Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w populacji studentów kierunku fizjoterapia; Probl Hig Epidemiol 2013; 94(3):451-458.

Grochowska A., Kołpa M., Musiał Z.: Wpływ otyłości na funkcjonowanie osób dorosłych; Nurs Top 2010; 1(1):25-29.

Barańska E., Gajewska E., Sobieska M.: Otyłość i wynikające z niej problemy narządu ruchu, a sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców z nadwagą i otyłością prostą; Nowiny Lekarskie 2012; 81,4:337-341.

Depa A., Drużbicki M.: Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy; Przegl Med Uniw Rzeszowskiego 2008; 6(1):34-41.

Lisiński P., Samborski W.: Bóle kręgosłupa lędźwiowego kręgosłupa w grupie zawodowej fizjoterapeutów; Balneologia Polska 2006; 3:156-160.

Wójcik G., Sokołowska B., Urbańczuk M., Amarowicz M.: Ocena częstości występowania wybranych zmian i wad wrodzonych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u osób zgłaszających się na badanie TK z powodu bólu grzbietu; Forum Medycyny Rodzinnej 2015; 9,3:206-208.

Styczyński T.: Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa; Reumatologia 2013; 51,6:429-436.

Plaskiewicz A., Kałużny K., Kochański B., Płoszaj O., Lulińska-Kuklik E., Weber-Rajek M., Żukow W.: Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa; J. Educ. Health Sport 2015; 5(5):11-20.

Rok S., Wytrążek M., Bilski B.: Ocena skuteczności ćwiczeń leczniczych

w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u pielęgniarek; Medycyna Pracy 2005; 56(3):235-239.

Plaskiewicz A., Kochański B., Kałużny K., Jaworska M., Hagner-Derengowska M., Żukow W., Hagner W.: The efficacy analysis of the McKenzie method in the treatment of lumbosacral spine ailments; J. Health Sci. 2013; 3(14):396-407.

Garczyński W., Lubkowska A.: Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa; J. Health Sci. 2013; 3(4):118-130.

Kochański B., Kałużny K., Hagner-Derengowska M., Plaskiewicz A., Jaworska M., Hagner W.: The influence of the McKenzie method on the quality of life of patients with lumbosacral spine ailments. Med. Biol. Sci. 2014 T. 28 nr 2 s. 41-45.

Wilk I.: Zastosowanie masażu leczniczego w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa; Puls Uczelni 2014; 8,2:28-32.

Dziak A.: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków 2007

Dziak A.: Leczenie bólów krzyża. Rehabilitacja Medyczna 2000, 6(1), 26-44.

Pędziwiatr H.: Wpływ masażu leczniczego na wybrane emocje u kobiet ze spondylozą w odcinku szyjnym kręgosłupa. Szt. Leczenia 2008: 16 (1/2) s.79-93

Szubzda M., Kaźmierczak U., Hagner W., Dzierżanowski M.: Wpływ masażu leczniczego na poprawę ruchomości i zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa. Fizjoterapia Polska 2007, 2(4), Vol. 7, str. 165-170.

Mizgier P., Kassolik K, Andrzejewski W.: Skuteczność serii 10 zabiegów masażu klasycznego

w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Rehabil. Prakt. 2009 (3) s.44-46.

Chochowska M., Marcinkowski J., Rąglewska P., Babiak J.: Masaż klasyczny i masaż wibracyjny punktów spustowych bólu w leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa

z towarzyszącym mu obniżeniem nastroju - u osób starszych. Probl. Hig. Epidemiol. 2011: 92 (3) s.428-435

Woszek Regina, Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof Ocena efektywności masażu leczniczego u osób ze zmianami przeciążeniowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Rehabil. Prakt. 2011 (1) s.52-54, 56

Bogduk N., McGuirk B.: Medical management of acute and chronic low back pain: an evidence-based approach. Amsterdam: Elsevier 2002.

Kwolek A., Korab D., Majka M.: : Rehabilitacja w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa - zasady postępowania. Post. Rehabil. 2004, 18(3), 27-31.

Ucieklak J., Sawicki G.: kręgosłupa jako problem cywilizacyjny. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2006, 8, 3, 1133-1135.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)