Akceptacja choroby w grupie kobiet leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi = Illness acceptance among women who have undergone surgical treatment for a breast neoplasm

Marta Łuczyk, Agata Pietraszek, Robert Łuczyk, Andrzej Stanisławek, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marianna Charzyńska-Gula

Abstract


Łuczyk Marta, Pietraszek Agata, Łuczyk Robert, Stanisławek Andrzej, Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Charzyńska‑Gula Marianna. Akceptacja choroby w grupie kobiet leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi = Illness acceptance among women who have undergone surgical treatment for a breast neoplasm. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):569-576. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31529

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31529

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A569-576

https://pbn.nauka.gov.pl/works/636504

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 29.09.2015.

 

Akceptacja choroby w grupie kobiet leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi

Illness acceptance among women who have undergone surgical treatment for a breast neoplasm

Marta Łuczyk1, Agata Pietraszek1, Robert Łuczyk2, Andrzej Stanisławek1, Zdzisława Szadowska-Szlachetka1, Marianna Charzyńska-Gula3

 

  1. 1.       Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
  2. 2.       Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
  3. 3.       Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska

Streszczenie

Wstęp: Istotną rolę w procesie przystosowania do choroby nowotworowej odgrywają psychologiczne zasoby takie jak zdolność dostrzeżenia i skorzystania z proponowanego wsparcia społecznego, świadomość kontroli nad sytuacjami stresującymi oraz posiadanie zainteresowań.

Cel: Określenie stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi oraz ustalenie czy istnieje zależność między zmiennymi socjo-demograficznym a poziomem akceptacji choroby.

Materiał i metody: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Do pomiaru akceptacji choroby zastosowano Skalę Akceptacji Choroby (AIS). Grupę badaną stanowiło 71 kobiet leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi.

Wyniki i wnioski: W  grupie badanej aż 39,43% chorych wykazało wysoki poziom przystosowania się do choroby nowotworowej, choć średnia wartość wskaźnika akceptacji choroby, uzyskana wśród ogółu badanych pacjentek, świadczyła o ich przeciętnym stopniu akceptacji choroby. Z przeprowadzonych badań wynika, że leczone chirurgicznie z powodu nowotworu piersi, dobrze radzą sobie z pokonaniem choroby. Zmienną istotnie różnicującą poziom akceptacji choroby wśród badanych był poziom wykształcenia, najgorzej z chorobą radziły sobie kobiety z wykształceniem średnim.

 

Słowa kluczowe: adaptacja psychologiczna; adaptacja społeczna; nowotwory sutka.

Abstract

Background: In the process of dealing with neoplastic disease an important role is played by psychological resources such as the ability to recognise and use the available social support, the sense of control over stressful situations, and having hobbies and interests.

Objective: To define the level of acceptance of illness among women who have undergone surgical treatment for a breast neoplasm and to verify whether there is a correlation between socio-demographic variables and the level of illness acceptance.

Material and methods: In the study the diagnostic survey method was applied in combination with the questionnaire technique. The measurement was carried out with the use of the Acceptance of Illness Scale (AIS). The surveyed group consisted of 71 women who have undergone surgical treatment due to a breast neoplasm.

Results and conclusions: As many as 39.43% of the surveyed patients demonstrated a high rate of adjustment to their neoplastic disease; however, the average value of the illness acceptance indicator observed among the respondents in total pointed to a medium level of illness acceptance. The research shows that women who have undergone surgical treatment for a breast neoplasm are coping well with the illness. The variable differentiating the level of illness acceptance among the surveyed was education, with the lowest coping skills presented by women with secondary education.

 

Key words: adaptation psychological; social adjustment; breast neoplasms.


Keywords


adaptacja psychologiczna; adaptacja społeczna; nowotwory sutka; adaptation, psychological; social adjustment; breast neoplasms.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Szewczyk L. Radzenie sobie i pomoc innym w zdrowiu i chorobie. Lublin: Akad. Med. w Lublinie; 1997

Joly F, Espie M, Marty M, i wsp. Long-term quality of life in premenopausal women with node-negative localized breast cancer treated with or without adjuvant chemotherapy. Br J Cancer. 2000; 83 (5): 577-582

Pawlik M, Kaczmarek-Borowska B. Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii. Prz Med. Uniw Rzesz Inst Leków 2013; 2: 203-211

Stępień R, Wrońska I. Lęk i depresja jako emocjonalne uwarunkowania możliwości funkcjonalnych kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi. Studia Medyczne 2008, 10: 31 – 35

de Walden – Gałuszko K. Psychospołeczne aspekty raka sutka. W: Jassem J, red. Rak sutka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Warszawa: Wyd. Springer PWN; 1998. p. 377 – 391

de Walden – Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wyd. I. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL, 2011

Nowicki A, Szwed A, Laskowski R. Depresja i lęk u kobiet przed i po amputacji piersi. Polski Przegląd Chirurgiczny 2008, 80 (7): 673 – 689

Szewczyk MT, Nowicki A, Cwajda-Białasik J. Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi. W: Nowicki A, red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Wyd. Termedia; 2009. p.175 – 186

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2001

Kozińska B. Przywiązanie a strategie przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej w grupie kobiet z rakiem piersi. Psychoonkologia 2013; 1: 1-9

Nowicki A, Ostrowska Ż. Akceptacja choroby przez chore po operacji raka piersi w trakcie leczenia uzupełniającego. Pol Merkuriusz Lek. 2008; 24(143): 403-407

Bąk-Sosnowska M, Oleszko K, Skrzypulec-Plinta V. Adaptacja psychologiczna dojrzałych kobiet w pierwszych dobach po zabiegu mastektomii. Przegl Menopauz. 2013; 2: 120–124

Kupcewicz E. Akceptacja choroby nowotworowej wyznacznikiem jakości życia. W: Majchrzak-Kłocka E, Seliga R, red. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Wyd. SAN- ISSN 1733-2486 tom XIV, zeszyt 10, część II, p. 419-431

Latalski M, Kulik B, Skórzyńska H, i wsp. Rozpoznanie raka sutka u kobiet – implikacje psychiczno-społeczne. Wiad Lek. 2001; 54(7-8): 391-398

Nowicki A, Kwasińska E, Rzepka K, i wsp. Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach „Amazonka”. Ann Acad Med Siles. 2009; 55(3): 81-85


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)