Urazy w boksie – medyczny punkt widzenia = Injuries in boxing - a medical point of view

Bartosz Kochański, Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Kamil Kluska, Ola Płoszaj, Walery Zukow, Wojciech Hagner

Abstract


Kochański Bartosz, Kałużna Anna, Kałużny Krystian, Kluska Kamil, Płoszaj Ola, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Urazy w boksie – medyczny punkt widzenia = Injuries in boxing - a medical point of view. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):559-568. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31475

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31475

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A559-568

https://pbn.nauka.gov.pl/works/635217

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 05.09.2015.

 

Urazy w boksie – medyczny punkt widzenia

Injuries in boxing - a medical point of view

 

Bartosz Kochański1, Anna Kałużna1, Krystian Kałużny1, Kamil Kluska1, Ola Płoszaj2, Walery Zukow3, Wojciech Hagner1

1Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Boks jest dyscypliną sportową polegającą na bezpośredniej walce na pięści dwóch zawodników, według określonych zasad przy ograniczonym polu uderzeń. Istotą  boksu jest pokonanie przeciwnika poprzez pozbawienie go możliwości dalszej rywalizacji. Specyfika boksu wiążę się z dużym ryzkiem występowania urazów i kontuzji. W pracy zaprezentowano wybrane aspekty medyczne związane z boksem. Opisano czynniki ryzyka i przyczyny urazów i kontuzji w boksie. Dokonano analizy występowania urazów i kontuzji u pięściarzy.  Zwrócono szczególną uwagę na uszkodzenia w obrębie głowy.

 

Abstract

Boxing is a sport consisting in direct fistfight two players, according to certain rules with a limited field of strokes. The essence of boxing is to beat your opponent by depriving it of the possibility of further competition. The specificity of boxing correlated with a risk of injuries and injury. The paper presents selected medical aspects associated with boxing. The paper described the risk factors and causes of injury in boxing. The work was done analysis of the existence of injury to the boxers. Special attention is paid to damage the head.

 

Słowa kluczowe: boks, urazy, kontuzje, medycyna sportowa.

Keywords: boxing, injury, injuries, sports medicine.


Keywords


boks, urazy, kontuzje, medycyna sportowa, boxing, injury, injuries, sports medicine.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Dziak A.: Sport injuries – their prevention and treatment. Acta Clinica 2001, 2: 105-110.

Kulund D.N.: The injured athlete. J.B. Lippincott Co., Phildelphia 1988.

Dziak A., Tayara S.: Urazy I uszkodzenia w sporcie. Wyd. Kasper. Kraków 1999.

Kurzbauer R., Kalinkowska – Waniek D.: Wybrane zagadnienie z zakresu medycyny sportowej. AWF Katowice 1996.

Rzepka R.: Funkcjonalna ocena FMSTM. Skrypt - Funtional Movement Screen. Warszawa 2015.

www.functionalmovement.com

Dobrzański T. (1989). Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.

Chojecki S., Napierała M., Cieślicka M., Muszkieta M., Zukow W, Karaskova V.: Kontuzje i urazy w boksie w opinii bokserów. Journal of Health Sciences. 2013;3(16):193-208.

Kalina R.M.: Teoria sportów walki. COS, Warszawa 2000.

Bonci C.: Assessment and evaluation of predisposing factors to anterior cruciate ligament injury. J. Athlete Training., 1999, 34(2), 155-164.

Bujak Z.: Urazowość w sportach walki na przykładzie teakwon-do. Movement for Culture 2008, 8, 118-132.

Charlton J., Kidman L.: A soccer team's injury prevention strategies.

New Zealand J. Sports Med., 1997, 25 (3), 46-9.

Fibak J.: Traumatologia Sportu. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne R.S.W. Poznań 1964.

Medraś M, Kluba R.: Niektóre medyczne aspekty uprawiania boksu. Med. Sport. 1999: 15 (2) s.9-13.

Casson I.R. Siegel O. Sham R. Campbell E.A. Tarlau M. DiDomenico A.: Brain damage in modern boxers. JAMA. 1984;251:2663–2667.

Forstl H. Haass C. Hemmer B. Meyer B. Halle M.: Boxing-acute complications and late sequelae: from concussion to dementia. Dtsch. Arztebl. Int. 2010;107:835–839.

Jordan BD.: Chronic traumatic brain injury associated with boxing. Seminars in Neurology 2000, 20 (2): 179–85.

Mendez MF.: The neuropsychiatric aspects of boxing. International Journal of Psychiatry in Medicine 1995, 25 (3): 249–262.

Kochański B., Kałużny K., Plaskiewicz A., Hagner W., Zegarski T., Hagner-Derengowska M.: Demencja bokserska. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki "Wyzwania współczesnej fizjoterapii - praca w zespole interdyscyplinarnym". Kraków, 28-29 III 2014. Red. M. Janusz. Kraków, 2014 s. 77-78.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)