Wpływ diety na występowanie chorób nowotworowych = The impact of diet on the occurrence of tumor diseases

Hanna Pudło, Malwina Respondek, Lucyna Szefczyk-Polowczyk, Karina Wengel-Woźny

Abstract


Pudło Hanna, Respondek Malwina, Szefczyk-Polowczyk Lucyna, Wengel-Woźny Karina. Wpływ diety na występowanie chorób nowotworowych = The impact of diet on the occurrence of tumor diseases. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):549-558. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31473

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31473

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A549-558

https://pbn.nauka.gov.pl/works/635198

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 27.09.2015.

 

Wpływ diety na występowanie chorób nowotworowych

The impact of diet on the occurrence of tumor diseases

 

Hanna Pudło1, Malwina Respondek1, Lucyna Szefczyk-Polowczyk2, Karina Wengel-Woźny3

 

1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studium Doktoranckie Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Polska

2Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studium Doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Polska

3Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studium Doktoranckie Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Polska

 

1Medical University of Silesia, Ph.D. Department of Public Health in Bytom, Poland

2Medical University of Silesia, Ph.D. Department of Pharmacy with the Divisionof Laboratory Medicine in Sosnowiec, Poland

3Medical University of Silesia, Ph.D. Department of Health Sciences in Katowice, Poland

3

 

Słowa kluczowe: dieta, nowotwory, zachorowanie.

Key words: diet, cancer, disease.

 

Streszczenie

 

Od wielu lat w Polsce obserwuje się szybki wzrost zachorowań na nowotwory. Zachorowalność na nowotwory wzrasta na całym świecie.  Komitet Ekspertów WHO, podsumowując stan wiedzy o epidemiologii nowotworów złośliwych, stwierdził, że znaczna ich część jest wynikiem stylu życia i środowiska. Ocenia się, że ok. 20–30 % wszystkich nowotworów złośliwych to nowotwory dietozależne, w rozwoju których istotne znaczenie mają czynniki żywieniowe. Celem pracy jest analiza żywieniowych czynników występowania nowotworów oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z diety. Znajomość czynników ryzyka występowania raka może umożliwić stworzenie zaleceń żywieniowych w terapii antynowotworowej. Liczne badania potwierdzają wpływ diety na powstawanie oraz rozwój choroby nowotworowej dlatego istotna wydaje się profilaktyka chorób nowotworowych poprzez szerzenie wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych, w tym również odpowiednich nawyków żywieniowych. Ryzyko występowania raka może być modyfikowane poprzez m. in utrzymanie prawidłowej masy ciała, spożywania odpowiedniej ilości warzyw i owoców, unikanie alkoholu. Należy dążyć do wprowadzania edukacji żywieniowej już u dzieci i młodzieży co może pozwolić na ograniczenie występowania nowotworów dieto zależnych. Badania dowodzą, że osoby z wysokim poziomem wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych podejmują korzystniejsze zachowania zdrowotne.

 

Abstract

For many years Poland has seen a rapid increase in the incidence of cancer. The incidence of cancer is increasing worldwide. WHO Expert Committee, summing up the state of knowledge about the epidemiology of malignant tumors, said that much of it is the result of lifestyle and environment. It is estimated that approx. 20-30% of all malignant cancers diet related, the development of which are important nutritional factors. The aim of the study was to analyze the nutritional factors for the appearance of cancer and the identification of risks from the diet. Knowledge of the risk factors for cancer may enable the creation of the Dietary Guidelines for antitumor therapy. Numerous studies confirm the impact of diet on the formation and progression of cancer because it seems relevant to the prevention of cancer by raising awareness about relevant health behaviors, including proper eating habits. The risk of cancer can be modified by m. In maintaining a healthy body weight, eating the right amount of fruits and vegetables, avoiding alcohol. The aim should be to introduce nutritional education already in children and adolescents which could eventually allow the reduction of tumors diethoxy subsidiaries. Studies have shown that people with high levels of knowledge about cancer prevention undertake more favorable health behavior.


Keywords


dieta, nowotwory, zachorowanie, diet, cancer, disease.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ditkowska J., Wojciechowska V., Tarkowski W., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku, Warszwa 2013.

International Agency for Research on Cancer (IARC) World Cancer Report 2008: IARC.

Ferlay J. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer, 2010, 127(12): 2893-2917.

L.H. Kushi, T. Byers, C. Doyle, E.V. Bandera, M. McCullough, T. Gansler, K.S. Andrews,M.J. Thun: Wytyczne American Cancer Society dotyczące żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu nowotworomzłośliwym: zmniejszanie ryzykanowotworów przez wybór prawidłowychnawyków żywieniowych i wysiłek fizyczny, CA Cancer J Clin 2006;56:254–281.

Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Przegląd Menopauzalny 2012, 4: 343–7.

Ciok J., Dolna A. Indeks glikemiczny a choroby nowotworowe. Współczesna Onkologia (2005) vol. 9; 4: 183–188.

Reeves G.K. Cancer incidence and mortality in relation to body mass index in the Million Women Study: cohort study. BMJ, 2007. 335(7630): 1134.

Frączek J., Herman K., Łobaziewicz W. Wpływ wskaźnika masy ciała na rokowanie kobiet leczonych operacyjnie z powodu raka piersi, Współczesna Onkologia 2004, 8; 5: 239–244.

Frączek J., Herman K., Łobaziewicz W. Wskaźnik masy ciała a przebieg okołooperacyjny u kobiet chorych na raka piersi, Współczesna Onkologia 2004, vol. 8; 10: 483–488

Must A., Spadano J., Coakley EH., Field JE., Colditz G., Dietz WH. Nadwaga i otyłość związane z występowaniem licznych chorób współistniejących. JAMA-PL 2000; 2: 93-101.

Cancer: diet and physical activity’s impact – WHO www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/cancer/en/

Papas A.M.: Chemoprevention for gynecological cancer high risk patients. EAGC 2nd International Congress on Gynecological Malignancies, 2004. Abstr. 24-25.

Kruk J. Fruits and vegetables consumption and the risk of breast cancer. Współczesna Onkologia (2006) vol. 10; 5: 224–230

Reeves G.K. Cancer incidence and mortality in relation to body mass index in the Million Women Study: cohort study. BMJ, 2007. 335(7630): 1134.

Ryu SY., Kim ChB., Nam ChM., et al. Is body mass index the prognostic factor in breast cancer? A meta-analysis. J Korean Med Sci 2001; 16: 610-4.

Boyd NF., Stone J., Vogt KN., et al. Dietary fat and breast cancer risk revisited: a meta-analysis of the published literature. Br J Cancer 2003; 89: 1672-85.

Bury P, Godlewski D, Wojtyś P. Alkohol jako czynnik ryzyka choroby nowotworowej. Współczesna Onkol 2000, 1: 13-15.

Hamajima N, Hirose K, Tajima K, et al. Alcohol, tobacco and breast cancer—collaborative reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies, including 58,515 women with breast cancer and 95,067 women without the disease. Br J Cancer 2002;87:1234–1245.

Smith-Warner SA, Spiegelman D, Yaun SS, et al. Alcohol and breast cancer in women: a pooled analysis of cohort studies. J Am Med Assoc 1998; 280: 1138-9.

Zhang S, Hunter DJ, Hankinson SE, et al. A prospective study of folate intake and the risk of breast cancer. JAMA 1999;281:1632–1637.

Bayapati S.M., Bostick R.M., McGlynn K.A. et al.: Folate intake, MTHFR C677T, polymorphism, alcohol consumption and risk for sporadic colorectal adenoma (United States). Cancer Causes and Control 2004, 15, 493-501.

Wei Q, Shen H., Wang L.E. et al.: Association between low dietary folate intake and suboptimal cellular DNA repair capacity. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2003, 12, 963-969.

Mensink R.P., Zock P.L., Kester A.D., Katan M.B.: Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta¬ analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr. 2003, 77 (5), 1146–1155.

Hu F.B., Stampfer M.J., Manson J.E., Rimm E., Colditz G.A., Rosner B.A. et al.: Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women. N Engl J Med. 1997, 337 (21), 1491–1499.

Aro A., Kardinaal A.F., Salminen I., Kark J.D., Riemersma R.A., Delgado Rodriguez M. et al.: Adipose tissue isomeric trans fatty acids and risk of myocardial infarction in nine countries: the EURAMIC study. Lancet. 1995, 345 (8945), 273–278.

Roberts T.L., Wood D.A., Riemersma R.A., Gallagher P.J., Lampe F.C.: Trans isomers of oleic and linoleic acids in adipose tissue and sudden cardiac death. Lancet. 1995, 345 (8945), 278–282.

Katan M.B., Zock P.L.: Trans fatty acids and their effects on lipoproteins in humans. Annu Rev Nutr. 1995, 15, 473–493.

Bakker N., Veer P., Zock P.I.: Adipose Fatty Acids And Cancer of the breast, prostate and colon: an ecological study. Int. J. Cancer., 1997; 72: 587-591.

Slattery M., Benson J., Ma K., Schaffer D., Potter J.D.: Trans – fatty acids and colon cancer. Nutr. Cancer., 2001; 39: 170-175.

Aro A., Kardinaal A.F., Salminen I., Kark J.D., Riemersma R.A., Delgado-Rodriguez M., Gomez-Aracena J., Kohlmeier L.: Adipose tissue isomeric trans fatty acids and risk of myocardial infarction in nine countries: the EURAMIC study, Lancet. 1995; 345: 273-278.

Bayapati S.M., Bostick R.M., McGlynn K.A. et al.: Folate intake, MTHFR C677T, polymorphism, alcohol consumption and risk for sporadic colorectal adenoma (United States). Cancer Causes and Control 2004, 15, 493-501.

Nalewaj J, Markowska J. :Żywienie a choroby nowotworowe. Przegl Urolog 2005, 6, 1 (29).

Mrozowicz A, Dominik A, Huk J. Poziom wiedzy populacji na temat wpływu zachowań zdrowotnych na powstawanie chorób nowotworowych. Zdr Publ 2007, 117 (3): 342-345.

Jonas CR, McCullough ML, Teras LR, Walker-Thurmond KA, Thun MJ, Calle EE. Dietary Glycemic Index, Glycemic Load, and Risk of Incident Breast Cancer in Postmenopausal Women, Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2003;12: 573–577.

Agurs-Collins T, Adams-Campbell LL, Kim KS, Cullen KJ. Insulin-like growth factor-I and breast cancer risk in post- -menopausal African-American women. Cancer Detect Prec. 2000;24:199–206.

Wynder EL, Kajitani T, Ishikawa S, et al. Environmental factors of cancer of the colon and rectum. II. Japanese epidemiological data. Cancer 1969; 23: 1210-20.

Steinmetz KA, Potter JD. Food-group consumption and colon cancer in the Adelaide Case-Control Study. I. Vegetables and fruit. Int J Cancer 1993; 53: 711-9.

de Verdier MG, Longnecker MP. Eating frequency – a neglected risk factor for colon cancer? Cancer Causes Control 1992; 3: 77-81.

Zhuo XG, Watanabe S. Factor analysis of digestive cancer mortality and food consumption in 65 Chinese counties. J Epidemiol 1999; 9: 275-84.

Sieri S, Pala V, et al. Dietary glycemic index, glycemic load, and the risk of breast cancer in an Italian prospective cohort study. Am J Clin Nutr 2007, 86(4): 1160-1166.

McCarty MF. Insulin secretion as a determinant of pancreatic cancer risk. Med Hypotheses 2001; 57: 146-50.

Augustin LS, Polesel J, Bosetti C, et al. Dietary glycemic index, glycemic load and ovarian cancer risk: a case-control study in Italy. Ann Oncol 2003; 14: 78-84.

Folsom AR, Demissie Z, Harnack L. Iowa Women’s Health Study: glycemic index, glycemic load, and incidence of endometrial cancer: the Iowa women’s health study. Nutr Cancer 2003; 46 (2):119-24.

Augustin LS, Gallus S, Franceschi S, et al. Glycemic index and load and risk of upper aero-digestive tract neoplasms (Italy). Cancer Causes Control 2003; 14 (7): 657-62.

Witting R, Coy JF. The Role of Glucose Metabolism and Glucose-Associated Signalling in Cancer. Perspect Medicin Chem. 2007; 1: 64–82.

Otto Heinrich Warburg. 2010. Wikipedia. Available at:http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Heinrich_Warburg. Accessed July 14, 2010.

Warburg O, Wind F, Negelein E. The metabolism of tumors in the body. J Gen Physiol. 1927 Mar 7; 8(6):519-30.

Małkowski B. Stan obecny i perspektywy rozwoju pozytonowej emisyjnej tomografii w Polsce. NOWOTWORY Journal of Oncology 2007 ; 57 (3): 249–260

Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B. Podstawy ekotoksykologii. PWN 2002, Warszawa.

Warchlewski J. B. Kiedy żywność stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, 1993, PTTŻ, Poznań.

Smoczyński S. Chemiczne skażenie żywności. WNT 1988., Warszawa.

Smoczyński S., Damicz W., Amarowicz R. Chemiczne aspekty higieny żywności. PWN 1986, Warszawa.

Śmiechowska M. Studia nad produkcją, jakością i konsumpcją żywności ekologicznej. Akademia Morska w Gdyni 2002.

Sikorski ZE (red.). Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności. Wyd Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002: 523-526.

Szkoda J., Żmudzki J.: Ołów, kadm, rtęć i arsen w żywności pochodzenia zwierzęcego, ocena ryzyka. Roczn. PZH, 2003; T 54.

Wojciechowska-Mazurek M., Starska K., Brulińska-Ostrowska E., Biernat U., Plewa M., Karłowska K., 2006 b. Ocena zanieczyszczenia produktów dla niemowląt i małych dzieci pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia. Bromatol. Chem. Toksykol. 39, Suplement: 35-39.

Kikuchi Y., Nomiyama T., Kumagai N., Uemura T., Omae K.: 2002. Cadmium concentration in current Japanese Foods and Beverages. J. Occup. Health, 44, 240-247.

Juszczak L. Metale ciężkie w żywności. Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 2004, 6,6. 22-26.

Skoczyńska A.: Ołów jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006: 24-34.

Schmidt R.H., Rodrick G.E. (eds.): “Food safety handbook”. John Wiley & Sons Inc., Hoboke, New Jersey 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)