Навчально-методичне забезпечення формування у студентів рухових умінь і навичок гри в регбі = Teaching and methodical materials for training motive abilities and skills of students for playing rugby

O. Sabirov

Abstract


Sabirov O. Навчально-методичне забезпечення формування у студентів рухових умінь і навичок гри в регбі = Teaching and methodical materials for training motive abilities and skills of students for playing rugby. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):325-334. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.31295

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A325-334

https://pbn.nauka.gov.pl/works/631280

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31295

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.01.2014. Revised 27.02.2015. Accepted: 12.03.2015.

 

Навчально-методичнЕ забезпечення формування у студентів рухових умінь і навичок гри в регбі

Teaching and methodical materials for training motive abilities and skills of students for playing rugby

 

Sabirov O.

Сабіров О. С.

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

 

Навчально-методичне забезпечення формування рухових умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять регбі включає засоби, методи та форми навчання; методику засвоєння прийомів індивідуальної та колективної техніки; послідовність навчальних дій; профілактика та способи виправлення можливих помилок. Формування рухових умінь і навичок – це тривалий і структурований процес, який  складається з відносно завершених етапів. На першому етапі відбувається початкове вивчення техніки рухової дії, якому відповідає стадія утворення вміння. Другий етап характеризується поглибленим, деталізованим вивченням, в результаті чого відбувається формування рухової навички. На третьому етапі забезпечується закріплення і вдосконалення рухової дії в різних умовах ігрової діяльності.

 

Ключові слова: рухові вміння, рухові навички, регбі, студенти, позааудиторні заняття.

 

Sabirov O. Teaching and methodical materials for training motive abilities and skills of students for playing rugby. Teaching and methodical materials for training motive abilities and skills of students of higher educational institutions to play rugby at the practical classes include various means, methods and forms of teaching; methods of mastering the ways of individual and team techniques; succession of the teaching steps; prevention and correction of the possible mistakes. A formation of the motive abilities and skills is a long lasting structured process that consists of relatively finished stages. In the first stage students study primary phases of the techniques of motive actions which correspond to the formation of a skill. The second stage is characterized by a deeper and more detailed learning that results into a formation of a motive skill. In the third stage the students are trained to apply and improve a motive skill in various conditions of a game activity.

 

Key words and phrases: motive abilities, motive skills, rugby, students, extracurricular lessons.


Keywords


рухові вміння, рухові навички, регбі, студенти, позааудиторні заняття, motive abilities, motive skills, rugby, students, extracurricular lessons.

Full Text:

PDF

References


Гарсиа А. Регби. Техника. Тактика. Тренировочный процесс / А. Гарсиа, Ж. Фурукс. – Париж : Робер Лафон, 1984. – 218 с.

Камаев О.И. Система годичной подготовки в американском футболе (NFL) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр.– Харків: ХДАДМ, 2003.- №22.- С.134-138.

Мартиросян А.А. Методические основы подготовки команд по регби-7 в ВУЗах Украины / А.А. Мартиросян, О.Б. Подоляка // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Харьков: ХГАДИ. – 2005. – С.114-115.

Мартиросян А.А. Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих регбістів у підготовчому періоді: автореф дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / А.А. Мартиросян. - Харків, 2006. - 20 с.

Основи підготовки студентів в провідних видах спорту НТУУ "КПІ" / Під загал. ред. доц., к.п.н. В.О. Гетмана, Ю.В. Новицького: Навчально - методичний посібник. – НТУУ ”КПІ” – Київ, 2007.-187 с.

Подоляка О. Б. Навчальна комп’ютерна програма «регбі-13» для вдосконалення навчально-тренувального процесу в регбі ліг / О. Б. Подоляка, В. В. Пасько // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 4. – С. 163–168.

Ратерфорд Д. Регби: Схватка: Пер. с англ.- М: Физкультура и спорт, 1982. – 113 с.

Савчук С. А. Корекція фізичного стану студентів технічних спеціальностей в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 20.00.02 / С. А. Савчук. – Рівне, 2002. – 21 с.

Томенко О. А. Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / О. А. Томенко. – К., 2012. – 39 с.

Цьось А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. − № 4 (28). − С. 83−87.

Шеремет І.В. Регбі як спортивна гра та засіб підготовки фахівців з фізичного виховання / І.В. Шеремет // Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2010. – № 1. – С. 259-263.

Greenwood J. 15 – man Rugby for Coaches and Players. – London: A & C Black., 1985.– 134 p.

Grygus I., Kuczer T. Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego // Journal of Health Sciences. 2013; 3(10):583–604.

Hazeldine R. & McNab T. Fit for Rugby / R. Hazeldine. – London : The Kingswood Press, 1991. – 254 p.

McLean D. Information Pack on Physical Conditioning for Rugby Football, 3rd ed. – London: A&C Black., 1992.– 182 p., Ill.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)