Świadomość mężczyzn - studentów kierunków medycznych z różnych krajów na temat samobadania piersi przez kobiety i jego znaczenia w profilaktyce nowotworów

Agata Pietraszek, Marianna Charzyńska-Gula, Marta Łuczyk, Andrzej Stanisławek, Anna Kozioł, Katarzyna Kocka, Tomasz Kocki

Abstract


Pietraszek Agata, Charzyńska-Gula Marianna, Łuczyk Marta, Stanisławek Andrzej, Kozioł Anna, Kocka Katarzyna, Kocki Tomasz. Świadomość mężczyzn - studentów kierunków medycznych z różnych krajów na temat samobadania piersi przez kobiety i jego znaczenia w profilaktyce nowotworów = The awareness of male students of medical sciences from various countries related to breast self-examination among women and its importance for cancer prophylactics. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):493-504. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31299

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31299

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A493-504

https://pbn.nauka.gov.pl/works/631300

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 22.09.2015.

 

Świadomość mężczyzn - studentów kierunków medycznych z różnych krajów na temat samobadania piersi przez kobiety i jego znaczenia w profilaktyce nowotworów

The awareness of male students of medical sciences from various countries related to breast self-examination among women and its importance for cancer prophylactics

Agata Pietraszek 1, Marianna Charzyńska-Gula2, Marta Łuczyk1, Andrzej Stanisławek1, Anna Kozioł3, Katarzyna Kocka1, Tomasz Kocki4

  1. 1.      Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
  2. 2.      Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska
  3. 3.      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Polska
  4. 4.      Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

 

Streszczenie

Cel pracy: Poznanie świadomości mężczyzn różnych narodowości studiujących nauki medyczne na temat samobadania piersi jako metody wczesnego wykrywania raka piersi oraz opisanie podstawowych uwarunkowań przejawianych przekonań i poglądów.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 208 studentów medycyny z Polski oraz krajów obcojęzycznych. Wszyscy respondenci studiowali na lubelskiej uczelni medycznej. Narzędziem badawczym zastosowanym w pracy był autorski kwestionariusz ankiety stworzony dla potrzeb niniejszego badania.

Wyniki: Większość respondentów nie posiadało wiedzy o tym, czy kobiety z ich otoczenia wykonują samobadanie piersi. Była to najczęstsza odpowiedz zarówno wśród mężczyzn z Polski jak i z zagranicy. Niemal ¼ respondentów z Polski i jedynie 16% studentów z zagranicy było pewnych, że kobiety z ich otoczenia badają swoje piersi. Nawet 72% ogółu respondentów twierdziło zdecydowanie, że samobadanie jest ważnym aspektem profilaktyki piersi. Odpowiedziało tak 84,44% respondentów z Polski i 62,71% respondentów z zagranicy.

Wnioski: Mężczyźni z Polski istotnie częściej doceniali ważność samobadania w profilaktyce nowotworu piersi aniżeli ich zagraniczni koledzy. Dodatkowo to większość Polaków wskazywała prawidłowe odpowiedzi, w zakresie zasad samobadania piersi, aniżeli mężczyźni z innych krajów. Należy podjąć działania zwiększające świadomość oraz wiedzę mężczyzn na temat wczesnej profilaktyki nowotworu piersi wśród kobiet.

Słowa kluczowe: wiedza o zdrowiu, postawy, profilaktyka, świadomość; zdrowie kobiety, samobadanie piersi.

 

Abstract

Objective: To find out about the awareness among men of various nationalities studying medical sciences on breast self-examination as a method of the early detection of breast cancer and to describe the major determinants of the identified views and beliefs.

Material and methods: The survey was carried out among 208 students of medicine from Poland and other countries. All the respondents studied at the Medical University of Lublin. A questionnaire prepared by the authors for the purposes of the study constituted the research instrument.

Results: Most respondents did not have any knowledge on whether women in their nearest environment practiced breast self-examination. This was true both about men from Poland and from abroad. Almost one fourth of the respondents from Poland and only 16% of students from abroad were sure that women in their environment performed breast self-examination. As many as 72% of the surveyed were of the opinion that self-examination definitely is an important aspect of breast cancer prophylactics. The statement was confirmed by 84.44% of respondents from Poland and 62.71% of those from abroad.

Conclusions: Men from Poland significantly more often recognised the significance of self-examination in breast cancer prophylactics than those from other countries. Furthermore, more Poles than men from other countries selected the correct answers to questions concerning breast self-examination. Therefore, measures should be taken to increase the awareness and knowledge of men about early breast cancer prophylactics among women.

Key words: health knowledge, attitudes, practice, awareness, women’s health, breast self-examination.


Keywords


wiedza o zdrowiu; postawy; profilaktyka; świadomość; zdrowie kobiety; samobadanie piersi; health knowledge; attitudes; practice; awareness; women’s health; breast self-examination.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Vahabi M. Breast cancer screening methods: a review of the evidence. Health Care Women Int. 2003; 24: 773-793.

vonGeorgi R, Thele F, Hackethal A, Munstedt K. Can an instruction video or palpation aid improve the effectiveness of Brest self-examination in detecting tumors? An experimental study. Breast Cancer Research and Treatment. 2006; 97: 167-172.

Harvey BJ, Miller AB, Baines CJ, Corey PN. Effects of breast self examination techniques on the risk of death form breast cancer. CMAJ 1997; 157: 1205-1212,

Coates RJ, Ushler RJ, Brogan DJ, Gammon MD, Malone KE, Swanson CA, Flagg EW, Brinton LA. Patterns and predictors of the breast cancer detection methods in woman under 45 years of age (United States). Cancer Causes Control 2001; 12 : 431-442.

Campbell H, McBean M, Mandin H, Brayant H. Teaching medical students how to perform a clinical breast examination. Acad Med. 1994; 69: 993-5

Chamberlain RM, Lane ML, Weinberg AD, Carbonari JP. Application of cancer prevention knowledge; a longitudinal follow-up study of medical students. J Cancer Educ. 1987; 2: 93-106

Delenvo C, Abatemarco D, Gotsch A. Health behaviors and health promotion/disease prevention perceptions of medical students. Am J Prev Med. 1996; 12:38-43.

Brown R, Davis J, Simms S, Kern T, Harmon R. Cancer control knowledge and priorities among primary care physicians. J Cancer Educ. 1993;8: 35-41

Najdyhor E, Krajewska-Kułak E, Krajewska-Ferishah K. Wiedza kobiet i mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi. Ginekol Pol. 2013, 84, 116-125.

Ameade EP, Amalba A, Kudjo T, Kumah MK, Mohammed BS. Reducing the cancer menace: the role of male partner in Ghana. Asian Pac J Cancer Prev; 15 (19): 8115-8119.

Salati SA, Rather A. Awareness regarding female breast cancer in Kashmiri males. Online J Health Allied Scs. 2009; 8, 11

Kagawa-Singer M, Tanjasiri SP, Valdez A, Yu H, Foo MA. Outcomes of Brest health Project for Hmong women and men in California. Am J Public Health. 2009; 99 (Suppl 2): 467-473.

Barrett SV, Zapka JG, Mazor KM, Luckmann RS. Assessing third-year medical students’ breast cancer screening skills. Acad Med. 2002; 77: 905-910.

Krackov S, Preston W, Rubin P. Effects of an oncology elective on first-year medical students’ knowledge and attitudes about cancer. J Cancer Educ. 1990; 5: 43-9.

Peters A, Schimpfhauser F, Cheng J, Daly S, Kostyniak P. Effects of course in cancer prevention on students’ attitudes and clinical behavior. J Med Educ. 1987; 62: 592-600.

Lee K, Dunlop D, Dolan N. Do clinical Brest examination skills improve Turing medical school. Acad Med. 1998; 73: 1013-9

Al-Amudi SM, Abduljabbar HS. Men’s knowledge and attitude towards breast cancer in Saudi Arabia. Saudi Med J. 2012; 33 (5): 547-550.

Banning M, Hafeez H. Perceptions of Brest health practices in Pakistani Muslim women. Asian Pac J Cancer Prev. 2009; 10: 841-847

DaarAS, al Khitamy AB. Bioethics for clinicians: 21. Islamic bioethics. CMAJ 2001; 164: 60-06.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)