Świadomość studentów na temat występowania i żerowania kleszczy w Polsce = Student’s awareness about appearance and feeding of ticks in Poland

Anna Kowalczyk, Ewelina Kozłowska, Anna Pacian, Hanna Skórzyńska

Abstract


Kowalczyk Anna, Kozłowska Ewelina, Pacian Anna, Skórzyńska Hanna. Świadomość studentów na temat występowania i żerowania kleszczy w Polsce = Student’s awareness about appearance and feeding of ticks in Poland. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):469-480. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31176

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31176

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A469-480

https://pbn.nauka.gov.pl/works/628573

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 15.09.2015.

 

Świadomość studentów na temat występowania i żerowania kleszczy w Polsce

 

Student’s awareness about appearance and feeding of ticks in Poland

 

Anna Kowalczyk1, Ewelina Kozłowska2, Anna Pacian3, Hanna Skórzyńska3

 

1. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3. Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Autor do korespondencji / Author for correspondence

lic. Anna Kowalczyk

e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Kleszcze to jedne z najbardziej niebezpiecznych zewnętrznych pasożytów człowieka. Bytują one głównie w lasach liściastych i mieszanych lub otaczających je miejscach o bogatej roślinności. Pod wpływem zachodzących zmian obszar ich występowania uległ znacznemu poszerzeniu. Wędrując w kierunku potencjalnych żywicieli dotarły i zaklimatyzowały się nie tylko na terenach wiejskich, ale także w miejskich parkach, ogrodach czy skwerach.

Cel badań. Zbadanie świadomości studentów kierunków przyrodniczych na temat występowania i żerowania kleszczy w Polsce.

Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono wśród 184 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w okresie od V – VI 2014 roku. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzony techniką ankietowania.

Wyniki. Zaledwie co piąty student wiedział, iż najwięcej kleszczy w lesie występuje w okolicach ścieżek. Aby mogły przeżyć potrzebują krwi żywiciela, wiedziało o tym ponad 78% ankietowanych. Jedynie 22% studentów było świadomych tego, iż każda forma rozwojowa kleszczy stanowi potencjalne zagrożenie dla człowieka. Prawidłowe postępowanie w przypadku ukąszenia przez kleszcza potrafiło opisać 58% ankietowanych.

Wnioski. Świadomość studentów na temat występowania i żerowania kleszczy w Polsce kształtuje się na średnim poziomie. Nakazuje to zarówno kontynuowanie istniejących działań edukacyjnych w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia, jak i podejmowanie nowych inicjatyw w celu kształtowania kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do ochrony przed zagrożeniami.

 

Słowa kluczowe: studenci, świadomość, zagrożenia środowiskowe, kleszcze.

 

 

Abstract

Introduction. Ticks are the most dangerous human external parasites. They live mainly in deciduous and mixed coniferous forests or in places surrounded by rich flora. Under the influence of changes their area of appearance significantly expanded. Wandering towards potential hosts they reached and acclimatized not only on country areas, but also in municipal parks, gardens and squares.

Research Aim. An aim of research is to examine student’s awareness from the faculty of sciences about appearance and feeding of ticks in Poland.

Material and Method. Examination was conducted amongst 184 students of the University of Life Sciences in Lublin, in a period of 05-06.2014. Diagnostic survey method was conducted surveys technique.

Results. Only every fifth student knew that most ticks in the forest can be found in surroundings of paths. Over 78% of respondents knew that ticks in order to survive need a blood of the host. Only 22% of students were aware of the fact that every developmental form of ticks creates a threat to the man. Proper behavior in case of tick bite was able to describe 58% of respondents.

Conclusions. Student’s awareness about appearance and feeding of ticks in Poland develops on an average level. This requires both the continuation of existing educational activities in the field of environmental health threats, and new initiatives in order to gain a comprehensive knowledge and essential abilities to protection against threats.

 

Key words: students, awareness, enviromental risks, ticks.


Keywords


studenci, świadomość, zagrożenia środowiskowe, kleszcze, students, awareness, enviromental risks, ticks.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Tryjanowski P., Dudek K. Niebezpieczne kleszcze. Przegląd Komunalny 2015; 7: 44-45.

Buczek A. Biologia Medyczna. Koliber 2008, s. 210-212.

Gray JS, Dautel H, Esterada-Pena A, Kahl O, Lingrren E. Effects of climate change on ticks and tick-borne diseases in Europe. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases. 2009: 1-12.

Mucha D, Zielazny P, Karakiewicz B. Choroby przenoszone przez kleszcze – sytuacja epidemiologiczna w województwie pomorskim. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(2): 93-99.

Lewandowska A, Kruba Z, Filip R. Epidemiology of Lyme disease among workers of forest inspectorates in Poland. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(2): 329-331.

Bartosik K., Szymańska J., Buczek S., Buczek A. Przebieg żerowania kleszczy Ixodes ricinus (Ixodida: Ixodidae) w odniesieniu do transmisji patogenów. Zdr Publ 2011;121(4):398-400

Oczko – Grzesik B., Kępa L. Próba usprawnienia profilaktyki chorób odkleszczowych z zastosowaniem uniwersalnego pojemnika na haczyki do usuwania kleszczy (Tick Twister ® – Kleszczołapki). Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, 16(4): 26-29.

Wójcik‑Fatla A, Szymańska J, Buczek A. Diseases transmitted by ticks. Pathogens Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti. Public Health 2009; 119(2): 217–222

http://static.activepharma.pl/media/baxter/kleszcze/teczka_prasowa/informacje_prasowe/ Backgrounder_tereny_endemiczne_epidemiologia.pdf (dostęp: 2015.09.01)

Kwasiborski P. J., Sobol M. Test niezależności chi-kwadrat i jego zastosowanie w interpretacji wyników badań klinicznych. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011; 4: 550–554.

Siński E., Welc-Faleciak R. Ryzyko zakażeń przenoszonych przez kleszcze w ekosystemach leśnych Polski, w: „Zarzadzanie ochrona przyrody w lasach”, tom VI, redakcja Kannenberg K., Szramka H., Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Tuchola, 2012, str. 96-111.

Paradowska – Stankiewicz I., Chrześcijańska I. Borelioza w Polsce w 2012 roku. Przegl Epidemiol 2014; 68:375-377.

Lewandowki D., Urbanowicz A., Figlerowicz M. Molekularne podłoże oddziaływań pomiędzy Borrelia Burgdorferi, kleszczem i kręgowcem. Post Mikrobiol 2013; 52,1: 9–16.

Kośmider J., Greczuk M. Las jako miejsce odpoczynku, rekreacji oraz edukacji. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 15. 2013; 34,1: 314-318.

Sławski M., Sławska M. Las jako miejsce wypoczynku i rekreacji – analiza oczekiwań społecznych na przykładzie gminy Rogów. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. 2009; 4,23: 140-150.

Dąbrowski D., Zbucki Ł. Uwarunkowania czasu wolnego spędzanego na terenach leśnych przez studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Studia Periegetica 2014; 11,1: 75-87.

Król N., Kiewra D., Rydzanicz K. Profilaktyka chorób odkleszczowych na Dolnym Śląsku. Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodnika. 2014, s. 56-66.

Bartosik K., Kubrak T., Olszewski T. i wsp. Prevention of tick bites and protection against tick-borne diseases in south-eastern Poland. Ann Agric Environ Med 2008; 15: 181-185.

Cisak E., Zwoliński J., Chmielewska – Badora J. i wsp. Analiza stanu wiedzy i świadomości z zakresu chorób przenoszonych przez kleszcze u osób z grupy ryzyka zawodowego. Zdr Publ 2011, 121(1): 47-51.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)