Motywy i ograniczenia aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych = Motives and limitations of physical activity in the professional group of office workers

Anna Kowalczyk, Ewelina Kozłowska

Abstract


Kowalczyk Anna, Kozłowska Ewelina. Motywy i ograniczenia aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych = Motives and limitations of physical activity in the professional group of office workers. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):413-428. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.31014

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31014

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A413-428

https://pbn.nauka.gov.pl/works/626342

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 26.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 15.09.2015.

Motywy i ograniczenia aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych

 

Motives and limitations of physical activity in the professional group of office workers

 

Anna Kowalczyk1, Ewelina Kozłowska2

 

1. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Autor do korespondencji / Author for correspondence

lic. Anna Kowalczyk

e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie i cel pracy. Praca ma na celu określenie czynników wspierających oraz ograniczających podejmowanie aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych, w zależności od cech socjodemograficznych uczestników badania.

Materiał i metoda. Grupę badaną stanowiło 937 pracowników zatrudnionych w biurach na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, zaś narzędziem badawczym autorski kwestionariusz ankiety składający się z 19 pytań. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica 10.0.

Wyniki. Mieszkańcy miast ponad półtora razy częściej od mieszkańców wsi skłonni są do podjęcia aktywności fizycznej w celu wyrzeźbienia sylwetki (OR=1,80; CI=1,05-3,06), na skutek odczuwanej przyjemności płynącej z aktywności fizycznej (OR=1,88; CI=1,22-2,90) oraz w wyniku przeświadczenia o prewencyjnym działaniu aktywności ruchowej na wiele schorzeń (OR=1,65; CI=1,02-2,67). Natomiast pojawienie się dziecka w rodzinie zwiększa ponad 2,6 razy prawdopodobieństwo, iż aktywność ta będzie utrudniona z powodu braku czasu (OR=2,64; CI=1,91-3,65). Matki i ojcowie rzadziej wskazują jednak na występowanie problemów zdrowotnych (OR=0,59; CI=0,36-0,96) oraz na brak mobilizacji, lenistwo (OR=0,61; CI=0,46-0,81) jako czynników ograniczających aktywność ruchową.

Wnioski. Badani pracownicy biurowi podejmując aktywność fizyczną kierują się chęcią zrzucenia lub utrzymania prawidłowej masy ciała, potrzebą dbałości o zdrowie oraz możliwością odreagowania codziennego napięcia i stresu. Czynnikami najbardziej ograniczającymi aktywność fizyczną badanych pracowników są: brak czasu, uczucie zmęczenia oraz brak mobilizacji i lenistwo.

 

Słowa kluczowe: pracownicy biurowi, aktywność fizyczna, rekreacja, motywy, ograniczenia.

 

Summary

 

Introduction and work aim. An aim of the work is to identify factors which support and limit physical activity in the professional group of office workers, depending on sociodemographic features of the study participants.

Results. Residents of cities 1.5 times often than country dwellers are willing to undertake physical activity in order to shape their figures (OR = 1.80; CI = 1.05-3.06), as a result of pleasure from the physical activity (OR = 1.88; CI = 1.22-2.90), and as a result of conviction about preventive effect of the physical activity in many diseases (OR = 1.65; CI = 1.02-2.67). However, appearance of a child in the family increases more than 2.6 times probability that this activity will be hindered due to lack of time (OR = 2.64; CI = 1.91-3.65). Mothers and fathers more rarely point to health problems (OR = 0.59; CI = 0.36-0.96) and lack of mobilization, laziness (OR = 0.61; CI = 0.46-0.81) as limiting factors of the physical activity.

Conclusions. Examined office workers undertaking the physical activity are guided by desire to lose or keep correct body weight, a need of health care and possibility to relax from daily tension and stress. Factors, which most limit the physical initiative of examined employees, are: lack of time, tiredness, lack of mobilization and laziness.

 

Keywords: office workers, physical activity, recreation, motives, limitations.


Keywords


pracownicy biurowi , aktywność fizyczna, rekreacja, motywy, ograniczenia, office workers, physical activity, recreation, motives, limitations.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Żołnierczuk – Kieliszek D. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. W: Kulik T. B., Pacian A. (red.) Zdrowie Publiczne: PZWL; 2014: s.75-113;

Hallal P., Andersen L., Bull F., Guthold R., Haskell W., Ekelund U.: Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. The Lancet. 2012;

Kałucka S., Ruszkowska J., Drygas W.: Aktywność fizyczna - wciąż niedoceniany element profilaktyki zdrowotnej. Pol. Med. Rodz. 2002, 4, 367-371;

Owen N., Bauman A., Brown W. Too much sitting: a novel and important predictor of chronic disease risk? Br. J. Sports Med. 2009;43:81-83;

Wimot E., Edwardson C., Achana F., Davies M., Gorely T., Khunti K., i wsp.: Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: Systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2012; 55(11):2895-2905;

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia program wieloletniego „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020”. http://legislacja.rcl.gov.pl/ docs//2/12270850/12281779/12281780/dokument164277.pdf (dostęp: 2015.08.13);

Kwilecki K. Rozważania o czasie wolnym – wybrane zagadnienia: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego; 2011: s. 98;

Tołłoczko R. T., Romanowska – Tołłoczko A. Rozważania dotyczące obiektywnej i subiektywnej potrzeby ruchu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 2007;3: 117-123;

Walczak M., Tomczak M. Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej. Ekonomiczne problemy usług 2011; 78: 219-239;

Latosik E., Planeta K., Stachura A.: Ruszaj się, bo… zardzewiejesz -motywy i przeszkody podejmowania aktywności fizycznej przez katowickich bibliotekarzy. Bibliotheca Nostra 2011;1(23):18-19;

Edmunds S., Biggs H., Goldie I.:, Let’s get physical, The impact of physical activity on wellbeing. Mental Health Awareness Week. 2013;

Hamer M., Coombs N., Stamatakis E.: Associations between objectively assessed and self-reported sedentary time with mental health in adults: an analysis of data from the Health Survey for England. BMJ Open 2014;4;

Olszewski – Strzyżowski J., Dróżdż R. Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców Elbląga. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2014;47: 124-130;

Komunikat z Badań BS/129/2013. Aktywność fizyczna Polaków. CBOS 2013. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF (dostęp: 2015.08.26);

Sport and physical activity. Eurobarometer 2013. http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/ebs/ebs_412_fact_pl_en.pdf (dostęp: 2015.08.26);

Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologia 2013;45: 179-189;

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku. GUS 2013. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_uczestnictwo_polakow_w_sporcie_2012.pdf (dostęp: 2015.08.26).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)