Prawne aspekty Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej = Legal aspects of Fund of Development of Physical Culture

Agata Klimczyk

Abstract


Klimczyk Agata. Prawne aspekty Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej = Legal aspects of Fund of Development of Physical Culture. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):380-385. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30951

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30951

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A380-385

https://pbn.nauka.gov.pl/works/624466

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 12.09.2015.

 

Prawne aspekty Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Legal aspects of Fund of Development of Physical Culture

 

Agata Klimczyk

 

Nicolaus Copernicus University in Toruń

 

Streszczenie

 

      Celem publikacji jest przedstawienie prawnych aspektów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W pracy dokonano analizy aktów prawnych oraz posiłkowano się przeglądem specjalistycznej literatury. Wskazano że rozwój sportu w Rzeczypospolitej finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków pieniężnych w ramach tego funduszu rozdzielanych pomiędzy potrzebami o charakterze regionalnym, a także ogólnopolskim. Stwierdzono, że w ramach funduszu finansowane są także ośrodki naukowo- dydaktyczne związane ze sportem przygotowujące młodych ludzi do rywalizacji sportowej.

 

Słowa kluczowe: fundusz, kultura fizyczna, prawo.

 

 

Abstract

 

       The main aim of this work is to show legal issues related to Fund of Development of Physical Culture. The author had analysed legal acts and reviewed specialist literature. It was presented that sport in Poland is funded by above- mentioned Fund. The author shows that financial support related to this Fund is earmarked for regional and nation wide issues. It was states that thanks to this support are financed sports scientific and sports schools in which young people are prepared to sports competition.

 

Key words: fund,  physical culture, law.


Keywords


fundusz, kultura fizyczna, prawo, fund, physical culture, law.

Full Text:

PDF

References


http://www.msport.gov.pl/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej-dis,

art. 2 Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku.

Górna K., Garbaciak W., 1994: Kultura fizyczna w szkole. Materiały pomocnicze dla nauczycieli., Katowice., s.5,

Nowotny J., Nowotny- Czupryna O., Czupryna K., Plinta R., 2003: Edukacja i reedukacja ruchowa, Podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów, Kraków, s.4.

§4 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

§10 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

§4.1. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

§4.2. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

§4.3. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

Bokajła W., Dziubka K.,(red.), 2003 Unia Europejska leksykon integracji, Wydawnictwo Europa, Kraków, s. 90.

§5.3 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

§5. 4 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

http://www.sztucznatrawa.eu/art/26/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej-107.html

§ 6. 3 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

§10 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku.

http://www.msport.gov.pl/program-lekkoatletyczny

http://www.msport.gov.pl/program-rozwoju-szkolnej-infrastruktury-sportowej

http://www.msport.gov.pl/program-remontow

http://www.msport.gov.pl/program-tenisowy


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)